Zápis z náhradní členské schůze dne 25.6.2014

04.07.2014 10:49

ZÁPIS

z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ,

IČ: 25474995, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo konání: 25.6.2014, ZŠ Broumovská Liberec, 17 hodin

Počet členů Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BD“) k 25.6.2014: 221

Přítomno celkem: 45 členů BD

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 39, čl. 49 až čl. 63
  3. Schválení ustanovení stanov čl. 40 až čl. 48
  4. Odvolání předsedy a místopředsedy družstva a volba nového představenstva
  5. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013
  6. Schválení směrnice pro rozúčtování služeb
  7. Dluhy, provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

Libor Kafka - vedoucí správy bytového fondu Interma BYTY a.s.,

Ing. Miroslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.,

JUDr. Edita Volná – notářka,

Michal Večerník – domovník.

 

Ad 1) Zahájení, prezence

Náhradní členskou schůzi zahájil a řídil Mgr. Michal Mochal předseda představenstva BD. Na úvod bylo zkonstatováno, že na členské schůzi BD je přítomno 45 členů.

 

Ad 2.) Schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 39, čl. 49 až čl. 63.

Před hlasováním Mgr. Mochal přečetl doporučení legislativně-právní komise SČMBD, která by členství právnických osob (dále jen „PO“) v BD spíše vyloučila. Dle názoru SČMBD je sporné nakolik má PO bytové potřeby, které je nutno uspokojovat. Vyloučením členství PO z BD se posiluje osobní povaha členství a tím i osobní odpovědnost za dodržování povinností člena družstva a zamezuje se spekulativnímu nakládání s družstevními byty. Pokud je členem BD PO, nelze zabránit tomu, aby nedocházelo ke změnám v majetkové struktuře této PO, takže uživatel bytu se může měnit i bez převodu družstevního podílu.

Na základě doporučení legislativně-právní komise SČMBD předseda představenstva BD navrhl vyloučení členství PO v BD v souladu s § 735 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Tato změna nemá za následek zánik členství PO, která se stala členem BD před změnou stanov (§ 735 odst. 2 ZOK). Jde o čl. 5 stanov. Další navrženou změnou ve Stanovách BD byl čl. 51, kde bylo v odst. 3 stanoveno, že zálohy za služby budou vždy uhrazeny do 20 dne daného kalendářního měsíce. Tato lhůta byla v rozporu s novou nájemní smlouvou, kde je uvedena povinnost uhradit zálohy do 15 dne. Pan předseda navrhl, aby i ve stanovách byla uvedena lhůta 15ti dní, čímž dojde k odstranění nesrovnalosti.

Bylo hlasováno, zda v souladu s § 735 odst. 1 ZOK vyloučíme členství PO v BD a vypustí se tak právnická osoba uvedená v čl. 5 stanov. Zároveň bylo hlasováno o změně čl. 51, kde bude v odst. 3 nově stanoveno, že zálohy za služby budou vždy uhrazeny do 15 dne daného kalendářního měsíce.

Výsledek hlasování:                   PRO: 43 členů        PROTI: 0 členů              ZDRŽELI SE: 2 členové

Po schválení změn v obsahu stanov bylo hlasováno o schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 39, čl. 49 až čl. 63.

Výsledek hlasování:                   PRO: 45 členů        PROTI: 0 členů              ZDRŽELO SE: 0 členů

 

 

Ad 3) Schválení ustanovení stanov čl. 40 až čl. 48 – NÁJEM družstevní jednotky

 

Výsledek hlasování:                   PRO: 45 členů      PROTI: 0 členů              ZDRŽELO SE: 0 členů

 

 

Ad 4) Odvolání předsedy a místopředsedy družstva a volba nového představenstva

Hlasování o odvolání představenstva BD – dle § 439 ZOK musí mít představenstvo nově 3 členy. Abychom měli všechny členy představenstva na stejné funkční období, musela členská schůze nyní odvolat stávající představenstvo Mgr. Mochala a Ing. Kubína.

Výsledek hlasování:                   PRO: 45 členů                         PROTI: 0 členů              ZDRŽELO SE: 0 členů

Nové představenstvo BD na další 5leté období bylo navrženo ve složení Mgr. Michal Mochal jako předseda, Ing. Jiří Kubín jako místopředseda a Ing. Arch. Filip Horatschke jako člen představenstva BD.

Výsledek hlasování:                   PRO: 45 členů                         PROTI: 0 členů              ZDRŽELO SE: 0 členů

 

 

Ad. 5) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013

Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2013 seznámila přítomné paní Händelová členka kontrolní komise. Hospodářský výsledek za rok 2013 skončil ziskem ve výši 11.000 Kč. Paní Händelová uvedla, že kontrolované údaje za účetní období roku 2013 jsou v pořádku a navrhla zisk z roku 2013  započíst proti zápornému hospodářskému výsledku z let minulých.

Následně proběhlo hlasování o schválení výsledku hospodaření družstva za rok 2013

Výsledek hlasování:                   PRO: 45 členů                PROTI: 0 členů              ZDRŽELO SE: 0 členů

 

Ad 6) Schválení směrnice pro rozúčtování služeb

Byl vznesen dotaz ohledně inflační doložky, která se ve směrnici vyskytuje. Dotaz zodpověděl pan Kafka. Pan Kafka uvedl, že směrnice o rozúčtování služeb je ve shodě se zákonem o službách č.  67/2013 Sb.

 

Proběhlo hlasování o schválení směrnice pro rozúčtování služeb.

Výsledek hlasování:                   PRO: 42 členů            PROTI: 0 členů              ZDRŽELI SE: 3 členové

Ad 7) Dluhy, provozní záležitosti

Pohledávky ke dni 1.6.2014 činí celkem 333.190 Kč (k 1.11.2013 činily pohledávky 438.000 Kč), tj. o více než 100.000 Kč méně než v loňském roce.

Pohledávky po jednotlivých domech:

·           1117 – 3.152 Kč;

·           1118 – 144.236 Kč (z toho 105 t. nájemník městského bytu – v současné době je podána žádost o vystěhování na soud);

·           1119 – 104.309 Kč (nejvyšší pohledávka připadající na jednoho nájemníka činí 34.000 Kč);

·           1120 - 81.493 Kč (nejvyšší dluh připadající na jednoho nájemníka 22.000 Kč, ostatní pohledávky jsou do výše 10.000 Kč tzn., že se může jednat o zpoždění a nezaúčtování 1 splátky.)

 

Stav fondu oprav k 20.5.2014 = 4 575 mil. Kč.

 

Dále pan předseda přednesl zprávu o činnosti představenstva BD VLNAŘSKÁ.

Představenstvo BD se od poslední schůze zabývalo zejména následujícími činnostmi:

·       Jednání se Správou bytového fondu

-          řešení dluhů a dalších finančních operací se SBF (p. Kafka)

-          řešení výpovědi p. Vašíčka z garáží (nepřebírá poštu, stále se řeší)

 

·       Jednání s paní Večerníkovou z SBF především ve věcech:

-          Čištění garáží

-          Opravy garážových vrat

-          Oprava stoupačky na budově B

-          oprava zvonků na budově C, (byla poslána objednávka na firmu ELTRANS, která v nejbližší době začne opravu realizovat)

·       V atriu budovy D bylo provedeno odplevelení a postřik

·       Kácení stromů u domu 1118/9 (byly odstraněny dva uschlé stromy v prostoru před budovou B)

·       Jednání s firmou INTERMA

Ing. Drbohlav odchází do důchodu a nahrazuje ho Robin Souček.

Byly řešeny následující reklamace:

-          oprava zámkové dlažby u vchodu do domu B

-          dlažba na chodbách domu D

-          oprava prasklin na fasádě domu B

-          izolace na domu A – dokončení z 2013

-          izolace na domu B

·       V nejbližší době se bude řešit

-          oprava dlažby u domu D před předním vchodem (termín červenec 2014)

-          izolace na domu D

 

·       Jednání s domovníkem

-          byla pořízena nová sekačka, a tak se tráva již nevyskytuje na chodnících a nezanáší se do domů

-          byla provedena kontrola úklidu v prvním čtvrtletí, byly nahlášeny nedostatky a následovala druhá kontrola po odstranění závad

-          představenstvo počítá s vypsáním výběrového řízení na domovníka a úklidové práce

 

·       Jednání spojené s bytovými jednotkami:

-          Řešení stížností nájemníků na hluk a rušení nočního klidu

-          Vydávání souhlasu s podnájmy bytových jednotek a garážových stání (20)

-          Vydávání souhlasu se stavebními úpravami bytových jednotek

 

Pan předseda upozornil na přípravu změny osvětlení v prostorách garážových stání. Představenstvo BD chce zajistit výměnu svítidel v garážích za novější LED svítidla (návratnost investice cca 2 roky). Dále pan předseda upřesnil situaci kolem řešení výmalby společných prostor (odloženo na 10.9.2014).

 

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

Pan předseda připomněl výše úrokových sazeb hypotečních úvěrů pro stávající fixační období:

1117 – 5,76%

1118 – 5,05%

1119 – 4,35%

11120 – 4,35%

 

Nejbližší konec fixace je v únoru 2015. Nyní máme rozjednanou změnu hypoték a předběžná výše úroku je stanovena na 2,2%. Změnu bude nutné odsouhlasit členy BD a zřejmě se použije čl. 25 stanov BD rozhodování per rollam tj. písemně resp. formou oběžníku. Je třeba prosté (nadpoloviční) většiny hlasů všech členů družstva.

 

Ekonomická rozvaha na pořízení stroje na čištění garáží

Poslední čištění proběhlo na jaře 2014 a stálo 24.700 bez DPH. Celkem 29.887 vč. DPH

Pořízení kvalitního stroje vyjde na cca 200.000 Kč bez DPH, tj. 242.000 Kč vč. DPH. Životnost garantovaná dodavatelem je 10 let.

Při pořízení stroje musíme však počítat s náklady na práci (1 čištění garáží cca 25 hod.), garážování, čistící prostředky, údržba a servis.

Na základě výše uvedených skutečností, není představenstvo přesvědčeno o efektivitě koupě stroje.

 

Ekonomická rozvaha mytí oken

Byla poskytnuta nabídka na mytí vnějších (24-28 kč/m2) i vnitřních (14-15 kč/m2) oken.

Plochy oken a ceny za umytí oken u jednotlivých domů

A – 513 m2                          19.494 bez. DPH

B – 452 m2                          19.436 bez. DPH

C – 452 m2                          19.436 bez. DPH

D – 465 m2                          19.995 bez. DPH

 

Celkem 78.361 bez DPH, tj. 94.816 vč. DPH.

 

 

Ad 8) Diskuse, závěr

Následně proběhla diskuze s následujícími dotazy a připomínkami:

-         Lze zajistit „nouzové“ otevírání garážových vrat v případě výpadku elektřiny? Nyní lze otevřít pouze klikou, ale pouze po zavolání pana domovníka.

-         Kolik činí náklady na zajištění členské schůze? Pronájem sálu 215 Kč/hod., poštovné pro členy na zasílací adresy, tisk pozvánek, stanov a další. Celkem cca 2.000 Kč.

-         Je možné umístění dopravní značky zákaz stání na příjezdové komunikaci do garáží domu D? Bude se řešit.

-         Kolik PO je nyní členem BD? V současné době 3.

-         Je možné navýšit částku za úklid pro členy BD, kteří mají v bytě psi? Bude zařazeno jako bod k projednání na další členské schůzi. SBF je na tuto situaci připravena.

-         Platím poplatek SML, není zde tedy možné zajistit stojan se sáčky na psí exkrementy? Bude řešeno na Magistrátu města Liberec.

-         Pan předseda připomněl, aby družstevníci nepoužívali popelnici vyhrazenou pro hendikepované spoluobčany, speciální popelnice mezi domy A a B má sloužit pouze jim!

-         Chybějící oplechování a zatékání na chodbě ve 4. patře domu B (Hedvábná 1118/9). Bude se řešit.

-         Byla vyslovena nespokojenost se vzrostlým stromem na terase budovy A, který se nachází ve čtvrtém patře nad hlavním vchodem do budovy. Bude řešeno s majitelem bytu.

-         Byl vznešen návrh, aby dveře z prostorů garáží byly trvale zavřeny. Bude řešeno vyvěšením cedule „Zavírejte dveře“.

 

Závěrem poděkoval předsedající členské schůze Mgr. Michal Mochal všem členům za účast a ukončil jednání.

 

Zápis ze schůze a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma- byty.cz  v sekci: Uživatelé – Liberec - BD VLNAŘSKÁ.

 

Příští členská schůze proběhne v 1. pololetí roku 2015.

 

Dotazy, připomínky a stížnosti je možné zasílat na bdvlnarska@centrum.cz

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.