Zápis z náhradní členské schůze konané dne 14.6.2016

15.06.2016 14:38

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva ZENIT

IČ: 27309070

se sídlem Masarykova 522/12, 46001 Liberec 1

 

 

konané dne 14. 6. 2016 od 18.00 hod. v kanceláři společnosti Interma BYTY, akciová společnost U Sila 1204, Liberec 30

 

 

Přítomni:

Pavel Dymokurský, předseda družstva

Evženie Svojíková, místopředsedkyně družstva

 

Z pozvaných hostů přítomni:

Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev, Interma BYTY, akciová společnost

 

Program:

1)     Zahájení členské schůze

2)     Schválení možnosti refinancování hypotéčního úvěru družstva pro domy č.p. 1613-1615

3)     Schválení výroční zprávy o hospodaření družstva za rok 2015

4)     Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2015

5)     Dluhy, provozní záležitosti

6)     Diskuse, závěr

 

Po zahájení náhradní členské schůze předseda konstatoval, že z celkového počtu 53 členů a 59 hlasů bylo přítomno pouze 11 členů družstva a 5 dali plnou moc – celkem 16 hlasů.  V souladu s čl. 24 stanov byla náhradní členská schůze usnášeníschopná. Pro úplnost uvádím, že v termínu svolání řádné členské schůze na 7. 6. 2016 (od 18.00 hod. v kanceláři společnosti Interma BYTY, akciová společnost, U Sila 1204, Liberec 30) se nedostavil minimální počet členů k naplnění minimální, nadpoloviční většiny pro přijetí rozhodnutí.

 

Následně bylo přistoupeno k projednání dalších jednotlivých bodů dle programu a projednáno:

 

Ad 2) Schválení možnosti refinancování hypotéčního úvěru družstva pro domy č.p. 1613-1615. K tomuto bodu proběhla presentace podmínek Ing. Petrem Horáčkem na jednání členské schůze dne 7. 6. 2016.

K tomuto bodu byl předsedou čten návrh usnesení v tomto znění:

 

a)     Členská schůze schvaluje:

 

        i.            Doplatek zůstatků tří hypotečních úvěrů u Československé obchodní banky a.s., poskytnutých na výstavbu bytových domů č. p. 1610 - 1612 (1. HÚ), 1613 - 1615 (2. HÚ) a 1616 - 1618 (3. HÚ v ul. Seniorů, Křížová a Ořechová, Liberec 30. Doplatky jednotlivých HÚ budou vždy k datu konce fixace aktuální úrokové sazby (2. HÚ k 26. 9. 2016, 1. HÚ k 21. 3. 2017 a 3. HÚ k 25. 3. 2020) uhrazeny částečně z mimořádných splátek členů družstva a částečně z refinancování úvěrem od Komerční banky a.s. (dále jen KB) nebo jiné banky.

 

      ii.            Přijetí tří střednědobých úvěrů ve výši max. 10 200 000,- Kč (1. HÚ), 17 800 000,- Kč (2. HÚ) a 12 800 000,- Kč (3. HÚ) od Komerční banky, a.s. nebo jiné banky, se splatností do 21. 5. 2027 (1. HÚ), 25. 9. 2028 (2. HÚ) a 25. 5. 2029 (3. HÚ), všechny úvěry s 5 letou fixací úrokové sazby, a dále jejich čerpání v termínech do 20. 9. 2016 (2. HÚ), do 15. 3. 2017 (1. HÚ) a do 20. 3. 2020 (3. HÚ).

 

    iii.            Zajištění nových úvěru ve prospěch KB nebo jiné banky, a to:

A.    zástavním právem k družstevním nemovitostem,

B.    blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu,

C.   vinkulací (zástavou) pojistného plnění z pojištění bytových domů.

 

b)     Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva družstva výběrem nejvýhodnějších nabídek refinancování, a dále podpisem všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním nových úvěrů souvisejí

 

Tento bod schválen 100% přítomných členů.

 

Ad 3) Schválení výroční zprávy o hospodaření družstva za rok 2015 – schváleno 100% přítomných členů

 

Ad 4) Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2015 - schváleno 100% přítomných členů

K tomu předseda představenstva uvedl, že Směrnice č. 01/2012 byla projednána a schválena na náhradní členské schůzi Bytového družstva ZENIT dne 14. 6. 2012 a že na již schválené výši se nic nemění.

 

Ad 5) Dluhy, provozní záležitosti

Na přelomu let 2015-2016 se podařilo ve spolupráci se správcovskou kanceláří Interma- BYTY, akciová společnost vyřešit dva největší dlužníky družstva. Byty byly vyklizeny, nabídnuty k odkoupení a díky zaplacení kupní ceny za byty byly dluhy včetně příslušenství a dalších nákladů (právní zastoupení, opravy bytů, náklady správcovské kanceláře na upomínky) uhrazeny. U dluhů v řádu kolem desítek tisíc korun je vždy připravena možnost splátek (sjednává pověřená správcovská kancelář); ale i v jako dalších případech platí, že aktivitu a snahu musí v prvé řadě vyvinout dlužník. V případě stanov bytového družstva konstatujeme, že v současnosti platí schválené a řádně zveřejněné znění ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku). Sledujeme vývoj ohledně legislativních změn k přijímání změn stanov u korporací a družstev, kdy nyní by se členské schůze muselo zúčastnit 100% členů (nebo případně v zastoupení plnou mocí) a členské schůze se musí zúčastnit rovněž notář. Stanovy, tak jak jsou dnes účinné, platí; pokud by v některém ustanovení došlo k rozporu s donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pak takové ujednání se ze zákona zrušuje k 1. 1. 2014 a nastupuje právní úprava dle uvedeného zákona.

Je zřízen facebookového profilu „Zelené Údolí“, kam by aktivní uživatelé mohli přispívat se svými podněty a informacemi.

Byl i zrekapitulován vývoj v kauze prostoru dnešní deponie stavebního materiálu, kde se uvažuje o její zástavbě průmyslovým objektem. Připravuje se nový územní plán Statutárního města Liberce, kam ve lhůtě byly ze strany družstva podány námitky. V současné době na stránkách Informačního systému EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) neprobíhá žádné zjišťovací řízení k uvedené lokalitě.

 Na konci roku 2015 došlo k finančnímu vypořádání mezi společností Interma, akciová společnost (jako developerem bytové výstavby domů v Zeleném Údolí pro bytové družstvo ZENIT) a naším družstvem. Pohledávka družstva za společností Interma, akciová společnost ve výši 1 203 519,- Kč byla postoupena společnosti Interma-BYTY, akciová společnost (o tom blíže viz Výroční zpráva hospodaření za rok 2015). Prohlášený konkurz na majetek společnosti Interma, akciová společnost nemá přímý vliv na ekonomický chod a existenci našeho družstva. Musíme však konstatovat, že konkurzem padla eventualita jakéhosi silného zázemí v případě nenadálé nesnáze – mám na mysli výpadek ve splátkách za hypotéční úvěry. Musíme proto hospodařit řádně a tak, abychom i bez „zázemí developera“ dokázali financovat splátky hypotéčních úvěrů. Budeme nadále sledovat vývoj konkurzu v tom směru, že v lokalitě bytových domů je několik pozemků ve vlastnictví společnosti Interma, akciová společnost, které bychom případně odkoupili či jednali s příslušnými společenstvími vlastníků.

Každý družstevník našeho družstva se může zúčastnit jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v každém domě (č. p. 1610-1618). Za družstvo se jednání účastní předseda či místopředsedkyně, avšak pokud se týká provozních věcí, věcí dotýkajících se chodu domu, plánů na úpravy domu či jeho okolí, je možné, ba žádoucí, aby i družstevníci se k tomu vyslovili. Avšak platí, že hlasování za družstevníky se děje prostřednictvím účastnícího se předsedy nebo místopředsedkyně.

Připomínám internetové stránky našeho družstva: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit/. E-mailová adresa je: BDZENIT@centrum.cz

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Dymokurský                                                                Pavel Dymokurský

                                                                                               předseda představenstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.