Zápis z náhradní členské schůze konané dne 2.10.2015

07.10.2015 13:50

ZÁPIS

z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ

 

Datum a místo konání: 2.10.2015, SOŠ Jablonecká Liberec, 17 hodin

Počet členů Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BD“) k 2.10.2015: 215

Přítomno celkem: 41 členů BD

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BD
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014
  5. Informace o refinancování hypotečních úvěrů BD
  6. Dluhy, provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

Libor Kafka - vedoucí SBF INTERMA BYTY,

Ing. Miloslava Ježková – manažer BD,

Michal Večerník – domovník.

 

Ad 1) Zahájení, prezence

Členské schůzi předsedal Mgr. Michal Mochal, předseda představenstva BD. Na úvod bylo zkonstatováno, že členské schůzi BD je přítomno 41 členů BD.

 

Ad 2.) Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BD

 

-          Hypotéka (podrobněji v bodu 5)

-          Malování C a D (původní termín únor 2015 odmítnut BD vzhledem ke klimatickým podmínkám, výmalba začne 5.10.2015). Bude provádět firma ENERGO TERM PLUS s.r.o. celkem 210.000,- Kč bez DPH (1117-70.000 Kč; 1120-140.000 Kč)

-          SML – soud SML požaduje po BD úhradu ve výši 187.823 Kč za pozdržené platby, jedná se o úhradu dluhu za dlužníky, kteří neplatili za služby a nájem v městských bytech. V současné době je vedeno jednání mezi BD, INTERMA BYTY, která na základě smlouvy provádí správu pro BD a SML. Cílem jednání je dosáhnout dohody a mimosoudního vyrovnání. Schůzka s náměstkem primátora SML PhDr. Mgr. Langrem.

-           

Ad 3) Zpráva kontrolní komise

 

Přednesla vedoucí kontrolní komise Ing. Händelová. Prověrka účetnictví za rok 2014 ukázala, že vše je vedeno v souladu se zákonnými předpisy a nejsou žádné náznaky zpronevěry ze strany představenstva BD či správce BD. Závazky včetně hypotečních úvěrů jsou hrazeny ve lhůtách splatnosti. Fond oprav je doplňován v požadované výši a případné volné finanční zdroje jsou převáděny na spořicí účet. Z tohoto účtu byly použity finanční prostředky na splátku hypotečního úvěru za neprodané garáže. BD nemá ekonomické a finanční problémy, situace je stabilní. Kontrolní komise souhlasila s postupem představenstva BD při prodeji garážových stání se slevou. Kontrolní komise přivítala poskytnutou slevu 3 mil. Kč od INTERMY v souvislosti s neprodanými garážemi a zároveň apeluje na družstevníky ohledně nákupu volných garáží. Pokud nebudou garáže prodány budou se na nákladech spojených s garážemi podílet všichni družstevníci.

 

Ad 4) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014

Zpráva o hospodaření byla přílohou pozvánky na členskou schůzi. Hospodářský výsledek za rok 2014 skončil ziskem ve výši 2.823,14 Kč. Kontrolní komise souhlasí s převodem zisku proti hospodářskému výsledku minulých let. Proběhlo hlasování o schválení výsledku hospodaření družstva za rok 2014.

 

 

Výsledek hlasování:                 PRO: 41                   PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ad. 5) Informace o refinancování hypotečních úvěrů BD

 

Předseda BD zahájil jednání s bankami již v polovině roku 2014. Pro schválení refinancování hypotečních úvěrů bylo třeba zajistit souhlas členů BD. K tomu byl použit systém hlasování per rollam. V oznámení rozeslaném všem družstevníkům bylo uvedeno, že úroková míra bude maximálně ve výši 2,5% p.a. Dne 15.1.2015 bylo členům BD oznámeno přijetí usnesení členské schůze BD k refinancování HÚ, které bylo schváleno 57% družstevníků tj. požadovanou nadpoloviční většinou. V první fázi bylo projednáno prodloužení prvního HÚ u ČS. Ten byl ČS prodloužen do 31.8.2015 tj. do termínu fixace ostatních 3 HÚ. V dubnu 2015 byly předsedou a místopředsedou podepsány nové HÚ s ČSOB s novými podmínkami. U všech HÚ byla stanovena úroková míra 1,49% p.a., bez nutnosti zřízení zástavního práva na nemovitosti BD. Původní úrokové míry byly:

1117 – 5,76% p.a.,

1118 – 5,05% p.a.,

1119 – 4,35% p.a.,

1120 – 4,35% p.a..

Fixace byla uzavřena na 5 leté období a dále byla dojednána úroková míra 0,1% u běžného účtu a 0,1 + 0,3% u družstevního konta.

Nové rozpisy s výší splátek byly družstevníkům rozeslány k 25.9.2015.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚČTU. PŘÍKAZY JE NUTNÉ ZASÍLAT NA ÚČET ČSOB a.s.

Číslo účtu: 270157251/0300

Ad 6)

Dluhy, provozní záležitosti

 

Pohledávky BD celkem činí 386.170 Kč (nárůst cca o 53.000 Kč), vzhledem k počtu 221 bytů se jedná o částku 239 Kč/byt. Nejvyšší pohledávka činí 129.000 a jde o nájemníka městského bytu z domu B.

 

Stav fondu oprav k 31.8.2015 6,352 mil. Kč.

 

Představenstvo Bytového družstva Vlnařská se od poslední schůze zabývalo zejména následujícími činnostmi:

Jednání se:

Správou bytového fondu

-      řešení dluhů a dalších finančních operací (p. Kafka)

-          Vyklizení garážových stání (vraky 2 vozidel z garáže D odstraněny)

Pí. Večerníková technik   

-       Čištění garáží

-            Oprava garážových vrat

-            Změna systému ovládání

-            B oprava střechy

-            atrium – odplevelení, postřik

-            uschlé stromy u domu C (na jaře budou pokáceny)

 

DOMOVNÍK                           -       kontrola úklidu a sekání

 

 

Činnosti spojené s bytovými jednotkami:

-                     Řešení stížností nájemníků (hluk – rušení nočního klidu) dům C, vyřešeno skončením podnájemní smlouvy s problémovými nájemníky.

-                     Pokud zjistíte porušování domovního řádu, doporučujeme volat Městskou policii (156) nebo státní policii (158)

-                     vydávání souhlasu s podnájmy bytových jednotek a garážových stání (20)

-                     vydávání souhlasy s prodejem garáží

-                     vydávání souhlasu se stavebními úpravami bytových jednotek

 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD                           -       změna v katastru – výmaz zástavy ČS

 

 

 

Ad 7) Diskuse, závěr

-         žádost pí. Petřvalské o odstranění zatékání (1117)

-         zatékání do garáže domu 1120

-         p. Ludvík reklamoval nefunkční okna na chodbě ve 3. patře domu 1119

-         možnost využití atria domu 1120

Informace, formuláře, kontakty najdete na:

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/

 

 

Zápis provedl: Mgr. Michal Mochal

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.