Zápis z náhradní členské schůze konané dne 2.7.2015

28.07.2015 08:47

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva ZENIT

IČ: 27309070

se sídlem Masarykova 522/12, 46001 Liberec 1

 

 

konané dne 2. 7. 2015 od 18.00 hod. v kanceláři společnosti Interma BYTY, akciová společnost U Sila 1204, Liberec 30

 

 

Přítomni:

Pavel Dymokurský, předseda družstva

Evženie Svojíková, místopředsedkyně družstva

 

Z pozvaných hostů přítomni:

Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev, Interma BYTY, akciová společnost

Jaroslav Nýdrle, správce objektů (Iva Loumová – domovník – omluvena)

 

Program:

1)     Zahájení členské schůze

2)     Schválení zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2013

3)     Schválení zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2014

4)     Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2013, 2014

5)     Dluhy, provozní záležitosti

6)     Diskuse, závěr

 

Po zahájení náhradní členské schůze předseda konstatoval, že bylo přítomno pouze 8 členů družstva a 2 dali plnou moc.  V souladu s čl. 24 byla náhradní členská schůze usnášeníschopná. Pro úplnost uvádím, že v termínu svolání řádné členské schůze na 9. 6. 2015 (od 18.00 hod. v kanceláři společnosti Interma BYTY, akciová společnost, U Sila 1204, Liberec 30) se nedostavil minimální počet členů k naplnění minimální, nadpoloviční většiny pro přijetí rozhodnutí.

 

Následně bylo přistoupeno k projednání dalších jednotlivých bodů dle programu a projednáno:

 

Ad 2) Schválení zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2013 – schváleno 100% přítomných členů

 

Ad 3) Schválení zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2014 – schváleno 100% přítomných členů

 

Ad 4) Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2013, 2014 - schváleno 100% přítomných členů

K tomu předseda představenstva uvedl, že Směrnice č. 01/2012 byla projednána a schválena na náhradní členské schůzi Bytového družstva ZENIT dne 14. 6. 2012 a že na již schválené výši se nic nemění.

 

 

 

Ad 5) Dluhy, provozní záležitosti

Pokračuje řešení dluhů o 4 velkých neplatičů. Ve věci spolupracujeme s JUDr. Milošem Vorlem, advokátem z Liberce, který zastupuje družstvo při nalézacích (civilních) řízeních a i v rámci exekučních řízení. U dluhů v řádu kolem desítek tisíc korun je vždy připravena možnost splátek (sjednává pověřená správcovská kancelář); ale i v jako dalších případech platí, že aktivitu a snahu musí v prvé řadě vyvinout dlužník. V případě stanov bytového družstva konstatujeme, že v současnosti platí schválené a řádně zveřejněné znění ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku). Sledujeme vývoj ohledně legislativních změn k přijímání změn stanov u korporací a družstev, kdy nyní by se členské schůze muselo zúčastnit 100% členů (nebo případně v zastoupení plnou mocí) a členské schůze se musí zúčastnit rovněž notář. Stanovy, tak jak jsou dnes účinné, platí; pokud by v některém ustanovení došlo k rozporu s donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pak takové ujednání se ze zákona zrušuje k 1. 1. 2014 a nastupuje právní úprava dle uvedeného zákona.

Byl dán podnět ke zřízení facebookového profilu „Zelené Údolí“, kam by aktivní uživatelé mohli přispívat se svými podněty a informacemi.

Byl i zrekapitulován vývoj kauze výstavby výrobní haly pro společnost INTEVA Products Czech Republic v Liberci v prostorách dnešní skládky písku a stavební suti. Za bytové družstvo byl u Krajského úřadu pro Liberecký kraj podán písemný nesouhlas s výstavbou objektu. Dne 1. 7. 2015 proběhlo setkání investora se zástupci občanů v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010, kde byl prezentován záměr investora, technické řešení a byly diskutovány vlivy na život občanů (hluk, příjezdová cesta, ovlivnění emisemi osvětlení ze světlíků výrobní části aj.). Dne 25. 6. 2015 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Závěr zjišťovacího řízení s tím, že správní úřad požaduje předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle Přílohy č. 4 zákona (dokumentace EIA). Průběh lze sledovat v Informačním systému EIA (https://portal.cenia,cz) pod kódem záměru LBK594.

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Dymokurský                                                                Pavel Dymokurský

                                                                                               předseda představenstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.