Zápis ze schůze BD NOVA konané dne 13.11.2014

18.11.2014 11:26

Zápis z jednání

členské schůze Bytového družstva NOVA, IČ: 25484753

sídlem: Masarykova 522/ 12, 460 01 Liberec

 

Datum konání:          13. 11. 2014 od 17:15 hodin

Místo konání:          Vinárna „NICOL“, U Slévárny 810, Nový Bor

 

Program:

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva družstva

3)  Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

4)  Schválení výsledků hospodaření za rok 2013

5) Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2013

6) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

paní Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev, Interma BYTY

paní Kamila Rašovská – referentka Interma BYTY

 

 

ad 1) Zahájení, prezence:

Předseda družstva Ing. Petr Mašek (dále též PM) zahájil členskou schůzi s tím, že počet přítomných členů včetně plných mocí je dostatečný a schůze je tedy usnášení schopná. Zároveň přivítal hosty - paní Ing. Miloslavu Ježkovou (dále též MJ) a paní Kamilu Rašovskou.

Přítomní:         seznam jmen dle samostatné prezenční listiny,

                        počet zastoupených 13 z celkového počtu 19

ad 2) Zpráva představenstva družstva

PM poskytl informace o záležitostech, které byly řešeny od minulé členské schůze, mezi jmenované patří:

Výtah – proběhla revize a oprava a také výměna způsobu komunikace s dispečinkem z pevné linky na GSM modul. To umožní zrušení pevné linky a plateb za ni ve výši 495,-Kč bez DPH měsíčně.

MJ prověří stav odhlášení pevné linky.

LED osvětlení –  na jaře proběhla výměna 3 svítidel za LED. Pokud se osvědčí, bude navržena kompletní výměna ve společných prostorách za účelem úspory na stávajícíh zářivkách, které se musí často vyměňovat.

Doplnění hasicích přístrojů a elektrorevize - místopředseda družstva pan Vojtěch Křivan (dále též VK) doplnil detailní informace o proběhlých řádných a mimořádných elektro revizích a s tím souvisejících opravách závad v půdním prostoru (instalace internetových posyktovatelů). Dále VK informoval o rozšíření vybavení hasicími přístroji na každém patře (práškový) a na půdě (sněhový).

V roce 2014 proběhly výměny bytových měřidel (kalorimetr a voda), výměna zámku hlavních vchodových dveří z důvodu poruchy.

PM informoval o snaze opravit drobné závady vymalování společných prostor. Šedá barva je připravena, u oranžové se přes stejný kód barvy zatím nedaří namíchat správný odstín.

Hypotéka v roce 2015
MJ informovala o procesu možnosti přípravy nových nabídek pro hypoteční úvěr, jehož fixace končí v 10/2015. Aktuálně se u jiných družstev daří dosahovat úrokovou sazbu cca 2,11-2,15%, většinou v rámci přechodu ke KB. Současná fixace, která končí k 10/2015, je na úrovni 4,95%. Představenstvo požádalo MJ, aby Interma Byty (Ing. Horáček) do další členské schůze (5-6/2015) vypracovala konkurenční nabídky na proces přechodu k nevýhodnější bance jako podklad pro hlasování členské schůze.

ad 3)  Informace o nové legislativě a přípravě nových Stanov

MJ podrobně informovala o důvodech přípravy nových Stanov s ohledem na požadavky legislativy a stavu této věci z pohledu bytových družstev obecně. Na základě tohoto stavu bylo konstatováno, že notáři obecně doporučují vyčkat na novelizaci patřičných zákonů. I z tohoto důvodu budou nové Stanovy předloženy ke schválení členské schůzi v první polovině roku 2015 (5-6/2015).  Na této schůzi bude také vhodné opět převolit celé představenstvo, tak aby byla zajištěna případná kontinuita na dalších 5 let a ušetřilo se na zápisech do OR (á 2 tis. Kč).

Členové obdrželi v rámci pozvánky na členskou schůzi pracovní verzi nových stanov. Je pravděpodobné, že ještě dojde k drobným úpravám a doplnění záležitostí kolem podnájmů, které jsou z pohledu BD Nova důležitou záležitostí. Před schůzí v roce 2015 členové družstva obdrží finální znění Stanov.

Nájemní smlouvy:
Členové družstva obdrželi osobně na schůzi (od paní Rašovské) nebo obdrží do schránky (zajistí PM) nové nájemní smlouvy a evidenční listy k podpisu. Jedno podepsané paré je třeba do cca 14.12.2014 doručit zpět paní Rašovské.  Nová nájemní smlouva souvisí s úpravou doby trvání smlouvy na dobu neurčitou dle nové legislativy (dříve byl 1 rok).

Evidenční listy:
Následná diskuse zdůraznila nutnost hlásit počty osob sdílejících společnou domácnost (v případě členů družstva) nebo podnájemníků (včetně jmen a dalších údajů v jejich případě). Jde o základní povinnost člena družstva! 
MJ informovala o možnostech sankcí včetně finančních pokut pro členy družstva a dalších souvislostí. Údaje mají vliv i na rozpočítávání některých nákladů a tudíž neplnění této povinnosti má za následek mimo jiné i „okrádání“ jiných členů družstva.

 Interma Byty společně s představenstvem provede kontrolu a vyzve členy družstva k uvedení informací do souladu.

 

ad 4) Schválení výsledků hospodaření za rok 2013

MJ vysvětlila důvody, které vedly k účetní ztrátě za rok 2013 (celkem cca 7 tis Kč), způsobené opět především poplatky za vedení běžného účtu. Oproti odsouhlasenému 30 Kč měsíčnímu zvýšení předpisu, kterých byl odsouhlasen na minulé členské schůzi a byl určen na hrazení této ztráty ztráta hrazena z přebytků účtu drobných oprav (po dohodě PM a Interma Byty). Nebylo tedy nutné tento nový předpis uvádět v život.

Hypoteční úvěr je ve výši cca 10,4 mil. Kč, splaceno je cca 4 mil. Kč.

Fond oprav je ve výši cca 274 tis. Kč.

Následovalo hlasování o schválení výsledků hospodaření za rok 2013.

Výsledek hlasování:   100% přítomných členů schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013

 

ad 5) Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2013

K tomuto bodu MJ připomněla, že se jedná o odměny za období roku 2013 a shrnula, že odměny především řeší náklady spojené s výkonem funkcí a jsou stále ve stejné výši. Odměny jsou součástí předpisu měsíčních plateb.

Následovalo hlasování o schválení odměn statutárním orgánům.

Výsledek hlasování:   100% přítomných členů schvaluje odměny v plné výši

 

6) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

MJ informovala, že v družstvu nejsou žádné problémy s dluhy. Aktuální dluh je pouze u jednoho člena ve výši cca 1 tis. Kč.

Členové družstva opět poukázali na nevyhovující hygienické prostředí (v bytě č. 1 , pan Čapek a společných prostorech v přízemí) a též na pravděpodobný pobyt další osoby bez souhlasu člena družstva – Města Nový Bor. To vede k dalším problémům v soužití (zvýšená potřeba větrání společných prostor z důvodů zápachu a následné profukování v bytu č.3. atd..).Představenstvo bude informovat  město jako člena družstva a žádat řešení problému.
PM zároveň zdůraznil nutnost jakékoliv problémy hlásit PM tak, aby bylo možné každý takový problém řešit s Interma Byty a městem Nový Bor a dospět k řešení. Bylo konstatováno, že osoba, která se zdržuje v bytě č.1, byla např. 9.11. nalezena v dopoledních hodinách ležící pod vlivem alkoholu mezi dveřmi bytu č.1.

Paní Frommelová diskutovala problém s cigaretovým kouřem, který se šíří ventilací z bytů v 1. a přízemí (byt č.1)  pod jejím bytem a bytem dcery.

Paní Bradová poukázala na vhodnost řešit nějakým způsobem automatické zhasínání světel v přízemí a 1. patře, které nejsou součástí automatického spínače. Bývají neustále a opakovaně zbytečně rozsvícena.

Problémy s parkováním jsou nyní eskalovány výstavbou protilehlého parkoviště. Bylo apelováno na členy družstva, kteří opakovaně parkují na požární ploše, aby tak nečinili.

Závěr

Další diskuse již nepokračovala. PM a MJ poděkovali za účast a PM oznámil ukončení členské schůze.

 

Zapsal : Petr Mašek

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.