Zápis ze schůze BD SPEKTRUM konané dne 27.5.2015

02.07.2015 17:03

                                                                        Z Á P I S

                   z jednání z bytové schůze Bytového družstva SPEKTRUM, IČO : 25460242,

                                    sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 27.5.2015

 

Místo konání: Garáže bytového domu A (č.p. 848) v 1.PP

 

Počet členů k datu konání členské schůze : 74 ( 78 hlasů )

 

Přítomno: 40 členů se 44 hlasy z toho 23 osobně a 17 členů v zastoupení na základě plné moci

 

 

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – Správa bytového fondu Interma – BYTY, a.s. (dále jen SBFI)

                          Jan Moravec - domovník

 

Program :

 

1)      Zahájení, prezence

2)      Zpráva představenstva

3)      Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva

4)      Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

5)      Schválení proplacení paušálních náhrad statutárním orgánům

6)      Schválení snížení příspěvku do fondu oprav

7)      Provozní řád pro parkovací stání

8)      Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

ad 1)        Členskou schůzi zahájil předseda pan Kounek, který konstatoval, že schůze je usnášení schopná. Přivítal hosty a všechny přítomné členy bytového družstva a dále řídil schůzi dle programu.

 

ad 2)        Pan Kounek seznámil přítomné členy s činností představenstva za poslední období.

 

o       Proběhlo plánované přeúvěrování HÚ a přešli jsme za výhodnějšími podmínkami k ČSOB.
 

o       Průběžně se revidují ceny jednotlivých dodavatelských služeb.
 

o       O prázdninách se vymalovaly chodby (celková cena 83 000,- Kč). Po cca. jednom roce od vymalování jsou v některých místech chodby opět špinavé. Žádáme majitele psů, aby při procházení domem se psem, měli psa na vodítku.
Proběhlo hlasování. Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů.
Žádáme SBFI o doplnění tohoto bodu do našeho Domovního řádu.    
 

o       V bytovém domě 845 došlo k havárii ventilu požárního hydrantu s následným vytopením bytů a sklepů. Žádáme SBFI o sesbírání všech nákladů spojených s touto událostí a o zajištění jejich uhrazení přes pojišťovnu.
 

o       Zúčastnili jsme se aukce plynu a elektřiny. Od 17.6.2015 měníme dodavatele a přecházíme k Europe easy energy. Plánovaná úspora za 2 roky u plynu: cca. 100 000,- Kč a u elektřiny cca. 6 000,-Kč.
 

o       Od 1.11.2014 máme nového dodavatele na servis výtahů. Úspora cca. 20 000,- Kč/rok.
 

o       Začátkem roku byl hlášen únik vody v domě 846. Během několika hodin byla příčina odstraněna. Při hledání úniku jsme ale narazili na problém s kontaktováním osob v jednotlivých bytech. Chybí nám aktuální kontakty na některé majitele bytů a nájemníky.  Žádáme proto všechny, kdo si změnili telefonní čísla, aby to neprodleně nahlásili na SBDI. Současně SBFI zašle společně s vyúčtováním každému kontaktní údaje pro kontrolu. Kdo má přístup na internet, může si to sám zkontrolovat na internetových stránkách BD. Cílem je mít k dispozici aktuální telefonní seznam majitelů bytů + nájemníků pro případ řešení havárie.
 

o       Řešili jsme reklamaci na Intermu ohledně zatékání do garáží 1PP kolem vpustí. Místa byla zatmelena. V garáži se pravily omítky. Při vydatnějších deštích se prověří účinnost.
 

o       V průběhu roku proběhla kontrola faktur.  Byly nalezeny drobné neshody. Upozorňujeme SBDI na odsouhlasování nabídek nad 5 000,- Kč předsedou BD a současně místopředsedou BD.  V případě, že odsouhlasení neproběhne, nebudou následně faktury uhrazeny.
 

o        Proběhl úklid garáží novou externí firmou. Úspora na jedno mytí obou garáží činí 11 000,- Kč.

 

ad 3)        Paní Martínková seznámila členy družstva s výsledky kontrolní komise o hospodaření
družstva za rok 2014 a doporučila schválení uzávěrky, zisk ve výši  4 275,47  Kč navrhla ponechat na příští období. Zároveň děkujeme Intermě za dobrou spolupráci a přípravu účetních podkladů.

 

ad 4)        Členská schůze schválila všemi hlasy řádnou účetní uzávěrku za rok 2014 a dále, že celkový zisk ve výši 4 275,47 Kč bude ponechán na příští období pro uhrazení případné ztráty.
 

BD Spektrum eviduje přeplatek z HÚ za neprodané garáže ve výši 189 482,- Kč. Tento přeplatek se převede do fondu oprav družstva pro garáže. Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů.

 

ad 5)        Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad statutárním orgánům družstva v celkové výši                  21 960,- Kč. Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů.
 

ad 6)        Do 31.12.2014 byla na FO naspořena částka 2 254 841,60 Kč. V současné době máme předpis pro FO 10 Kč/m2. Z dnešního pohledu nevidíme potřebu spořit tímto tempem a bylo navrženo od 1.7.2015 snížení na 3 Kč/m2. Výsledek hlasování, pro: 43, proti: 1, nikdo se nezdržel hlasování.

 

ad 7)        Přítomní byli seznámeni s Provozním řádem pro parkovací stání, který bude i vyvěšen v garážových stáních a na internetových stránkách družstva (žádáme SBDI o vyvěšení). Žádáme všechny o jeho dodržování.

 

ad 8)        Provozní záležitosti
 

o       Před objednání revizí zašle SBFI nabídku na odsouhlasení představenstvu.  Cena bude prověřena, a pokud bude vysoká, zajistíme si revizi sami. 
 

o       Od 1.1.2015 jsme přešli k ČSOB a tím se změnily i čísla účtů. Ne všichni na tuto změnu reagovali a platby na nový účet nedorazily. Žádáme proto o kontrolu, na jaký účet své platby posíláte. Nové číslo účtu: 265496339, banka: 0300.

 

o       Po změně zákona se mění i nájemní smlouvy. Nájem v nové smlouvě je již na dobu neurčitou. Nové smlouvy jsou připraveny u SBDI (pí. Kamila Rašovská) a je třeba, abyste se osobně dostavili k paní Rašovské k jejich podpisu.

 

Adresa:

Interma byty, U Sila 1201, Liberec 30

Úřední hodiny: PO 8 – 17, ČT 8 – 16 (pauza na oběd 11 – 12)

 

o       Na domech ze severní strany začíná vyrůstat mech. Nejvíce na domu 847. Na příští schůzi předložíme nabídku na omytí a natření fasády. Předpokládaná cena 500,- Kč/m2
 

o       Bylo nahlášeno zatékání stropem do garáže G31 (2PP). Společně s Intermou budeme hledat řešení. 

 

Liberec 27.5.2015                       Zapsal: Ing. Petr Kounek                         Schválil: Zdenek Jonák
                                                    předseda družstva                                     místopředseda družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.