Zápis ze schůze BD SPRINT dne 19.11.2013

27.11.2013 11:49

                                                                                                            Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva SPRINT, IČO : 25473492,

sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání : 19.11.2013

Místo konání : Sušárna – vchod č.2 domu, na adrese : Textilní 580, Semily

Počet členů k 31.10.2012 : 34

Přítomno : 24 členů z toho 16 osobně a 8  členů  v zastoupení na základě plné moci

 

Program :  1) Zahájení, prezence

              2) Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období

              3) Výsledky hospodaření za rok 2012

              4) Schválení odměn statutárním orgánům

              5) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

ad 1) Členskou schůzi zahájil a dále řídil dle programu uvedeného na pozvánce předseda bytového družstva Robert Krejčí. Přivítal hosty : Ing.Marcelu Volšičkovou 1.místostarostku města Semily a  Ing. Miloslavu Ježkovou z Interma BYTY a.s..Na základě vyhodnocení prezenční listiny konstatoval, že se na členskou schůzi dostavila nadpoloviční většina členů družstva a tím pádem je členská schůze usnášeníschopná.          

ad 2) Předseda stručně zhodnotil činnost družstva od poslední členské schůze.

Zpráva byla vzata na vědomí.           

ad 3)    Výsledky hospodaření za rok 2012.

            Členská schůze schválila řádnou účetní závěrku za rok 2012 :

            24 pro, 0 se zdržel, 0 proti

ad 4)    Podle schválené Směrnice byly odsouhlaseny odměny statutárním orgánům v plné výši, s tím, že odměna  místopředsedy p.Havrdy bude použita na snížení jeho dluhu vůči BD Sprint

            23 pro, 1 se zdržel , 0  proti

ad 5)    Dluhy a provozní záležitosti + diskuze:

- k dnešnímu dni dluží  tři nájemníci, jeden má dohodnut splátkový kalendář a řádně jej dodržuje, se 2 dlužníky se jejich dluh řeší.

- bude pravděpodobně potřeba změnit místopředsedu. Je nutné se zamyslet nad vhodnými kandidáty.

- dle požadavku z minulé schůze předseda prověřil cenu za instalaci rekuperace v sušárnách.

Cena za dodávku včetně instalace je cca 25.000,-Kč za 1 sušárnu. Při úspoře 70% tepla se protopí cca 1.000,-Kč/rok + spotřeba elektřiny rekuperace cca 1.000,-Kč + pořizovací náklady rozpočítané na 10 let 2.500,-Kč/rok je 4.500,-Kč/rok, což nepřinese žádnou úsporu oproti protopeným 3.500,-Kč/rok. Problémy s plísní se již  nevyskytují.

- zisk družstva z minulých období bude příští rok po odsouhlasení možné převést do fondu oprav

- opět upozorněno na nedostatečný úklid některých nájemníků, jak na patrech, tak i ve společných prostorách – ÚKLIDOVÉ NÁŘADÍ JE ULOŽENO PŘED SUŠÁRNOU KAŽDÉHO VHODU - PŘEDÁVÁ SE POUZE SEŠIT. Bylo by vhodné aby nájemníci zapisovali skutečný termín úklidu společných prostor do rozpisu na nástěnce tak, aby v případě posunu věděli o tomto zpoždění další nájemníci.

- v domech, kde si nájemníci platí úklid firmou vychází platba cca 130,-Kč na byt / 1 měsíc

- okna na chodbách je možné otevírat pouze ke krátkému vyvětrání

- schodiště a chodby je z hlediska požární bezpečnosti nutné udržovat průchodné, v případě kontroly by hrozila družstvu pokuta -   ust. § 11 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární ochraně, která stanovuje zajistit chráněné únikové cesty tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce.

- příští rok končí fixace úrokové sazby u hypotéky – po prověření budou na nástěnce vyvěšeny termíny, kdy bude možné hypotéku doplatit, příp. ponížit. V případě změny banky by bylo nutné svolat členskou schůzi družstva, která by změnu odsouhlasila.

Závěrem poděkoval předsedající členské schůze p.Krejčí všem členům za účast a ukončil jednání.

 

Semily  22.11.2013                                                                                     Robert Krejčí

                                                                                                          předseda BD SPRINT

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.