Zápis ze schůze BD SPRINT konané dne 28.4.2015

11.05.2015 16:14

 Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva SPRINT, IČ : 25473492,

sídlem : Masarykova 12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo konání : 28.4.2015, Textilní 580 (sušárna), Semily

Počet členů k 28.4.2015 : 31 ( 34 hlasů ).

Přítomno : 22 členů ( 22 hlasů ) - z toho 16 členů (16 hlasů) osobně a 6 členů (6 hlasů) v zastoupení na základě plné moci

Hosté : - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

            - Libor Kafka – vedoucí SBF INTERMA BYTY, a.s.

Program a přijatá usnesení

 

1.       Zahájení, prezence

Členskou schůzi zahájil a dále řídil dle programu uvedeného na pozvánce předseda bytového družstva Robert Krejčí. Přivítal hosty : Ing. Miloslavu Ježkovou  a p.Libora Kafku z Interma BYTY a.s..Na základě vyhodnocení prezenční listiny konstatoval, že se na členskou schůzi dostavila nadpoloviční většina členů družstva a tím pádem je členská schůze usnášeníschopná.

 

2.       Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014

Členská schůze schválila řádnou účetní závěrku za rok 2014.

            22 pro, 0 se zdržel, 0 proti

 

3.       Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům družstva

Podle schválené Směrnice byly odsouhlaseny paušálních náhrad za výkon funkce orgánům družstva v plné výši.

            20 pro, 2 se zdrželi, 0  proti

 

4.       Cenová nabídka na nátěr střešních podhledů

Byly projednány a schváleny cenové nabídky na následující nátěry:

-         nátěr střešních podhledů, dřevěných příček na balkonech a vchodů od fy Pro Střechy barvou Xyladecor

-         výmalby chodeb a stropů fa Faso, barvy Jupol

-         nátěr podlahy ve sklepích barvou Ekosil fa Faso

-         k nátěrům podlah docenit nátěry balkonů

Financování z fondu oprav

            22 pro, 0 se zdržel, 0  proti

 

5.       Spoluúčast na rekonstrukci pískoviště

Byla projednána a schválena výpomoc a finanční spoluúčast ve výši cca 9000,-Kč na rekonstrukci pískoviště před domem

            12 pro, 2 se zdrželi, 8  proti

 

6.       Dluhy, provozní záležitosti

Pouze jeden větší dlužník, kterému byla zaslána výstraha.

Prověřit u nájemníků zájem o instalaci markýz na balkonech. Každý by si je hradil sám, ale byl by nutný jednotný vzhled, proto by se objednávali najednou.

Prověřit stav parapetů a zvážit jejich případný nátěr.

Nechat zpracovat cenovou nabídku na aplikaci "marmolitu" na sokl domu, z důvodu jeho poškození.

Stížnosti na často téměř neprůchodné schodiště u pí.Jeníkové (byt města Semily) ve vchodě č.1. Schodiště slouží jako únikový východ a musí být volné. Pí.Jeníková již na to byla několikrát upozorněna!!

Dodržovat úklidy dle rozpisů - tomu kdo nebude uklízet může být dle schválení z předchozích schůzí naúčtován poplatek.

Pan Kafka objasnil způsob měření a rozúčtování nákladů za teplo. Přesun "Rezervy na opravy" ve vyúčtování tepla do Fondu oprav byl zamítnut (1 pro, 9 se zdrželo, 12  proti).

 

7.       Diskuse, závěr

Na závěr poděkoval předsedající členské schůze p.Krejčí všem členům za účast a ukončil jednání.

 

 Semilech, dne 29.4.2015                                                      

                                                                                                                        Robert Krejčí

                                                                                                               předseda představenstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.