Zápis ze schůze BD UNION dne 6.3.2014

26.03.2014 14:24

Z Á P I S

 

z jednání  členské schůze bytového družstva UNION, IČ : 25433962

se sídlem Masarykova  522/12, 460 01  Liberec

 

 

Datum konání  :  6. března   2014 od 16.30 hod.

 

Místo konání : Lanškroun, zasedací místnost nad bývalým informačním centrem MÚ Lanškroun

 

Počet členů družstva  k 31.12.2013   :  91 ( 91 hlasů )

 

Přítomno :  54 členů  družstva UNION

 

Orgány družstva :

                    Mgr. Zdenka  Vernerová, předsedkyně družstva

                    Ing. Jiří Mareš , místopředseda družstva

                    Vladislava Šponarová – předsedkyně kontrolní komise

                    Monika Škvařilová – členka kontrolní komise

                    Michal Vávra – člen kontrolní komise

 

                    

                    za INTERMA a.s. :  Ing.  Miloslava Ježková, Ing. Petr Horáček, Jiří Grund

                    za ČSOB a.s. : Hana Kitzbergerová

                   

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření za rok 2013
  3. Schválení výsledků hospodaření za rok 2013
  4. Schválení  odměn členům statutárních orgánů družstva
  5. Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva pro lokalitu Kežmarská
  6. Valorizaci smlouvy o domovnictví
  7. Dluhy,  provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

 

Ad 1 )   Zahájení, prezence

Členskou schůzi zahájila předsedkyně družstva Mgr.Vernerová,  uvedla, že  členská schůze ke  usnášeníschopná, neboť je nutná přítomnost alespoň 46 členů družstva a na schůzi je přítomno, ať už osobně a nebo na základě platné plné moci, 54 členů družstva.

 

Poté přistoupila k projednání jednotlivých bodů programu.

 

Ad 2)  Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření družstva za rok 2013

 

Zprávu, přečetla  předsedkyně kontrolní komise p. Šponarová .

Družstvo dosáhlo za rok 2013 zisk ve výši  5 111,81 Kč.

Kontrolní komise doporučila, aby hospodářský výsledek roku 2013 – zisk ve výši 5 111,81 Kč byl převeden na účet základních členských vkladů.

Dále uvedla, že k 31.12.2013 činila pohledávka družstva na nájemném  86 870,- Kč.

 

Ad 3 )  Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013

 

Předsedkyně sdělila, že s přehledem hospodaření bytového družstva  za rok 2013 byli členové seznámeni, když zpráva byla přiložena k  pozvánce na řádnou členskou schůzi, a z tohoto  důvodu ji již nebude číst.

Vyzvala přítomné  k připomínkám a protože žádné nebyly dala hlasovat o tomto bodu programu.

 

Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných  výsledky hospodaření družstva UNION za rok 2013 s tím, že hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 5 111, 81 Kč bude převeden na účet základních členských vkladů.

 

Ad  4 )  Schválení  odměn členům statutárních orgánů družstva

 

Předsedkyně sdělila, že představenstvo navrhuje odměny statutárním orgánům, tj. představenstvu a kontrolní komisi ve výši 21 840,- Kč, tak jako ostatně bylo i v minulých letech, s tím, že tuto částku si mezi sebou rozdělí.

Dala o tomto návrhu hlasovat.

Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných  odměny statutárním orgánům, tj. představenstvu a kontrolní komisi ve výši 21 840,- Kč.

 

Ad 5) Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva pro lokalitu Kežmarská

K tomu vystoupil Ing.Horáček  a stručně seznámil přítomné  s podstatou refinancování, navrhl, aby úvěrová smlouva byla uzavřena s ČSOB a.s., když tato instituce nabízí roční úročení ve výši 2,11% s fixací na pět let.

Předsedkyně představenstva přečetla návrh na text unesení k tonuto bodu programu a poté vyzvala k hlasování.

Návrh  byl schválen 100% hlasů přítomných v tomto znění :

 

 

1) Členská schůze bere na vědomí :

 

     * Souhlas Hypoteční banky a.s. s doplatkem zůstatku hypotečního úvěru na výstavbu bytových domů č.p. 545 - 549 v ulici Kežmarská, Lanškroun, a jeho částečným refinancováním u jiné banky.

 

     * Souhlas Města Lanškroun - jako spoluvlastníka předmětných bytových domů a vlastníka souvisejících stavebních pozemků p.č. 3769-3771 a 3740-3741 v k.ú. Lanškroun.

 

 

2) Členská schůze schvaluje ( pro 54 hlasů, proti 0  hlasů, zdrželo se 0 hlasů ) :

 

 

  * Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u Hypoteční banky a.s. na výstavbu bytových domů č.p. 545 - 549 v ulici Kežmarská, Lanškroun, ve výši 13 825 991 Kč, který bude k datu 22.3.2014 uhrazen         z následujících zdrojů : 1 325 991 Kč z mimořádných splátek členů družstva a 12 500 000 Kč z úvěru od Československé obchodní banky a.s. (dále jen ČSOB)

 

  * Přijetí hypotečního úvěru ve výši 12 500 000,- Kč od ČSOB se splatností 10 let a počáteční 5-letou fixací úrokové sazby ve výši 2,11 % p.a., a dále jeho čerpání v termínu 10. -  21.3.2014.

 

  * Zajištění úvěru ve výši 12 500 000 Kč ve prospěch ČSOB, a to :

     - blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu

     - blokací finančních prostředků družstva ve výši 2 měsíčních anuitních splátek úvěru na účtu družstva vedeného v ČSOB

 

3) Členská schůze pověřuje :

     * předsedkyni a místopředsedu představenstva družstva podpisem všech smluv a dokumentů, které         s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěru u ČSOB souvisejí.

 

 

Ad 6 ) Valorizace Smlouvy  o domovnictví

 

Předsedkyně družstva požádala  místopředsedu Ing. Mareše, aby přítomné seznámil s návrhem představenstva.

Ten sdělil, že smlouva se správcem Jiřím Grundem je uzavřena s účinnosti od 1.1.2006 a dle ní je mu stanovena odměna ve výši 50,-Kč/ byt a měsíc.  Vzhledem k tomu, že ode dne uzavření smlouvy se výše odměny neměnila a takto platí již 8 let, je namístě odměnu valorizovat  o míru inflace za 8 let, což odpovídá zvýšení cca o 12,- Kč .

Jiří Grund požádal o zvýšení max. o 10,- Kč/ byt a měsíc, takže představenstvo navrhuje zvýšit měsíční odměnu správci z 50,-Kč na 60,- Kč/ byt a měsíc.

 Předsedkyně se zeptala na připomínky k tomuto bodu programu, případně protinávrhy.

P. Drábková a  Liška se ptali na  předmět smlouvy o dílo – tedy, jaké má povinnosti z titulu správcovství.

Předsedkyně sdělila, že přehled činností je možno si najít na webových stránkách BD UNION a že je ještě vytiskne a vyvěsí na nástěnkách jednotlivých domů.

Poté dala hlasovat.

Členská schůze schválila  52 hlasů přítomných, jeden člen družstva se zdržel hlasování a jeden byl proti , zvýšení odměny správci na 60,- Kč/ byt a měsíc.

Odměna ve výši 60,- Kč/ byt a měsíc bude p. Grundovi vyplácena počínaje 01.04.2014 na základě vystavené faktury.

 

Ad 7, 8 )  Dluhy, provozní záležitosti, diskuse

 

Dluhy řešila předsedkyně kontrolní komise ve své zprávě , kdy sdělila, že nedoplatky nájemného činily k 31.12.2013    -  86 870,- Kč. Předsedkyně dodala, že podle aktuálního seznamu plateb k 06.03.2014 činí dluhy  - 47 039,- z toho je částka  - 44 115,- Kč Kežmarská ulice.

V současné době nepřevyšuje žádný dluh částku 20 000,- Kč.

Předsedkyně sdělila, že dlužníkům jsou zasílány upomínky, jak se strany společnosti INTERMA a.s., tak i družstvem,  je jim účtován poplatek z prodlení.

 

Vyzvala přítomné k dalším připomínkám  a dotazům :

 

p.Voborníková ( Nerudova )

 – zda současné nájemní smlouvy jsou v souladu s NOZ.

Odpověděla Ing. Ježková s tím, že budou uzavřeny nové nájemní smlouvy, které již, v souladu  s NOZ,  budou na dobu neurčitou.

 

p. Parent, p.Liška ( Kežmarská )

– shodně mají opětovnou připomínku k vlhkosti v domech Kežmarská ulice. Přičítají to špatně provedené omítce. Trvají na tom, aby byli seznámeni se zápisy ve stavebních denících z prováděné výstavby těchto domů.

Předsedkyně  navrhla, že dohodne se stavebním odborem MÚ v Lanškrouně termín, na který oni připraví dokumentaci ke stavbě k nahlédnutí.

 

p. Šebrle ( Kežmarská )

– uvádí, že nesouhlasí s tím, že vlhkost je způsobena špatnou technologií stavby a nebo špatným provedením. Trvá na tom, že je nutno řádně větrat a topit, aby se vlhkost nesrážela na stěnách, což vede ke vzniku plísně.

 

p. Parent ( Kežmarská )

– uvádí, že vlhkost v bytech je možné odstranit instalací rekuperátorů .

 

K tomu předsedkyně dodává, že toto je záležitost, jak se rozhodne domovní schůze , protože zakoupení a instalace by bylo financováno z fondu oprav jednotlivých domů.

 

p. Skřeček ( Kežmarská )

– uvádí, že poslední patra domů na Kežmarské jsou špatně technicky řešena.

p. Večerníková mu sdělila, že je to možné řešit opravou.

 

K tomu  předsedkyně, že je možno toto řešit domovní schůzí a financováním z fondu oprav domu.

 

Další dotazy a připomínky nebyly.

 

Předsedkyně upozornila, že příští členská schůze  se bude konat ještě do 30.06.2014.

Na programu bude schválení nových stanov družstva v souladu se zákonem o obchodních korporacích a volba orgánů družstva.  Musí být zvoleno 6 členů družstva, opětovná volba je možná,  tři budou v představenstvu a tři v kontrolní komisi.

Vyzvala  přítomné k tomu, aby popřemýšleli koho navrhnout do orgánů družstva.

 

Poté předsedkyně poděkovala všem za účast a schůzi ukončila v 18.00 hod.

 

V Lanškrouně  14. března 2014                                     

 

 

 

 Zapsala :

 

Mgr. Zdenka Vernerová, v.r.

předsedkyně družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.