Zápis ze schůze BD ZELENÉ ÚDOLÍ konané dne 30.10.2014

19.11.2014 11:10

                                                                                                     Z á p i s

ze členské schůze Bytového družstva Zelené Údolí, konané dne 30. 10. 2014 od 18°° hod
v Základní škole Dobiášova v Liberci dle programu uvedeném na pozvánce.

Schůzi zahájil předseda družstva ing. Pavel Teichmann, který byl zvolen řídícím schůze.
Následně byly jednomyslně zvoleny pracovní komise v tomto složení:
Mandátová : M. Kánská, J. Stabile
Volební : E. Nováková, M. Vondrášková, ing. V. Hotař
Zapisovatelka : ing. Miloslava Ježková                    ověřovatel zápisu : ing. Pavel Teichmann

A)     Dle  sdělení  mandátové komise je na čl. schůzi osobně nebo v  zastoupení  přítomno  191 členů družstva z 262 pozvaných. Účast je 72,9 %.
Členská schůze je usnášeníschopná.

B)     Předseda družstva přednesl zprávu o činnosti družstva od poslední čl. schůze, ve které
uvedl, že se podařilo realizovat opravu fasády většiny poškozených stěn domu 1081  a dvou stěn domu 1082 ve  vazbě na závěry  čl. schůze  z roku 2013.  Dále byly průběžně prováděny nutné opravy včetně výměny bojleru na teplou vodu a výměny kalorimetrů.
V další části projevu seznámil přítomné s návrhem  kandidátů  do nového  představen-stva včetně náhradníka a kandidátů do kontrolní komise.
Dále doporučil členské schůzi, aby tato odsouhlasila zvýšení příspěvku do fondu oprav
o 1,- Kč  za m2  obytné  plochy od   ledna roku 2015.   Rovněž navrhl  schválit  zvýšení měsíční úhrady o 5,- Kč na náklady statutárním orgánům počínaje, 1. lednem 2015. 
Upozornil na  skutečnost, že  uživatelé  garážových stání doposud nevytvářejí  fond na
opravy   a  navrhl  zavedení  měsíční  úhrady  ve  výši  50,- Kč do  fondu  oprav.  Změnu
doporučil  schválit  od  ledna  2015.  V  závěru  uvedl  opatření   na   řešení    problémů 
spojených s účtováním nákladů za teplo a vodu.

C)     Schůze pokračovala dle bodu 3) uvedeném na pozvánce za přítomnosti notářky
JUDr. Edity Volné. Podrobněji k jednotlivým částem stanov a návrhům na změnu některých ustanovení vystoupila ing. Ježková, manažerka bytových družstev.
Po diskusi bylo zahájeno hlasování. Členové hlasovali zvednutím ruky. Pro přijetí
nových stanov hlasovali jednomyslně všichni přítomní, to je 191 členů družstva.
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. O průběhu schvalování o stanovách družstva byl pořízen Notářský zápis NZ 458/2014, sepsaný
dne 6.11.2014, který tvoří nedílnou součást zápisu.
Členská schůze schválila nové stanovy družstva.

D)     Dalším bodem jednání byla volba navržených kandidátů do představenstva družstva.
Před zahájením volby byl odvolán členskou schůzí dosavadní předseda družstva i stávající členky kontrolní komise. Hlasování bylo veřejné, zvednutím ruky. Pro
kandidáta na předsedu družstva ing. Pavla Teichmanna hlasovalo všech 191 členů.
Kandidát na funkci místopředsedy Jan Brautigam byl rovněž zvolen všemi hlasy.
Třetím členem představenstva byl jednomyslně zvolen Jan Uxa. Členové rovněž
všemi hlasy zvolili navrženou kandidátku Irenu Peukerovou za náhradnici do
představenstva.
Členská schůze schválila do funkce předsedy představenstva ing. Pavla Teichmanna,
do funkce místopředsedy pana Jana Brautigema a třetího člena pana Jana Uxu.
Náhradnicí do představenstva byla členskou schůzí zvolena paní Irena Paukerová.

E)       Do kontrolní komise byly zvoleny Monika Kánská, do funkce předsedy a Jiřina Stabile, do funkce místopředsedy všemi hlasy a
Vladimír Netušil, který obdržel 139 hlasů pro a 52 členů se hlasování zdrželo.
Do kontrolní komise družstva členská schůze schválila paní Moniku Kánskou,
do funkce předsedy a do funkce místopředsedy paní Jiřinu Stabile a pana Vladimíra Netušila.
Volba pana Vladimíra Netušila není platná, neboť pan Netušil není členem družstva.

F)      Následně po volbách do představenstva a kontrolní komise přítomní členové
schválili navržené zvýšení měsíční částky do FO o 1,- Kč/m2  počtem hlasů 186
(tři proti, dva se hlasování zdrželi) s účinností od 1. 1. 2015

G)     Členská schůze rovněž schválila 186 hlasy (pět členů se hlasování zdrželo) a to též
 s účinností od 1. 1. 2015 zvýšení částky na náklady statutárních orgánů o 5,- Kč,
 to znamená na 30,- Kč měsíčně.

H)     Na návrh vedení družstva, nově zavést měsíční předpis do fondu oprav pro nájemníky
v garážovém stání (objekt Pastelová 1087) a po krátkém vysvětlení důvodů
členská schůze schválila 187 hlasy zavedení měsíčního předpisu ve výši 50,- Kč do
 fondu oprav v tomto objektu (čtyři členové se hlasováni zdrželi).

I)        Diskusní příspěvky byly zodpovězeny v průběhu projednávání jednotlivých bodů,
uvedených v pozvánce.

 

 

Zapsala : Ing. Ježková Miloslava

 

 

 

                                                                         Ing. Pavel Teichmann, v.r.

                                                                         předseda představenstva

 

     

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.