Zápis ze schůze BD ZÚ ALFA konané dne 4.6.2015

29.07.2015 08:16

 

Zápis z členské schůze bytového družstva ZÚ ALFA 

ke stažení zde

ze dne 4. června 2015

1)zahájení, prezentace

 • Schůzi zahájila a řídila Ing. Naděžda Vacková.
 • Zápis provedl Mgr. Jiří Machačný.
 • Z celkového počtu 38 členů (39 hlasů) bylo přítomno 29 členů, z toho 18 v zastoupení prostřednictvím plné moci a 10 osobně.
 • Jako host byla přítomna Ing. Miloslava Ježková, manažerka bytových družstev Interma BYTY a.s.
 • Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná.

2)Zpráva kontrolní komise

 • Zprávu přednesl Ing. Luděk Vacek v zastoupení Martina Kolouška.
 • Byla provedena kontrola vyúčtování služeb za rok 2014 a výdajů jak z bankovního účtu, tak z pokladny. Všechny pravidelné platby (splátky hypotéčního úvěru, pojistka, zálohy za energie a vodu a daně) jsou hrazeny řádně a včas.
 • Kromě pravidelných plateb za služby a energie představovala další výdaje údržba domu. Z fondu oprav bylo vynaloženo celkem 63076 Kč (nejvíce, 31830 Kč, opravy garáží nájemníků). Ostatní opravy (např. výměny uzávěrů vody, oprava střešních tašek, oprava fasády a opravy vchodových dveří) byly vesměs do 5000 Kč.
 • Dalšími platbami byli výdaje za daň z nemovitosti: 10704 Kč, odměny statutárních orgánů: 20080Kč a menší částky do 1000 Kč za deratizaci, požární prohlídky a materiál k údržbě kolem domu.
 • Z pravidelných měsíčních plateb (např. poplatek za správu, domovník, úklid, výtahy, energie) představuje největší částku hypotéční splátka (83885 Kč).
 • Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

3)Zpráva o hospodaření, schválení účetní uzávěrky za rok 2013

 • Zprávu o hospodaření družstva k 31. 12. 2014 přednesla Ing. Miloslava Ježková.
 • Zpráva v plném znění byla přílohou pozvánky na členskou schůzi.
 • Spolu s nevyrovnaným hospodářským výsledkem z minulých let vykazuje hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 celkový zisk 27 684,03 Kč.
 • Splacená část fondu členských podílů činí 27 951 503,42 Kč.
 • Na běžném účtu je  705 479,36 Kč, na spořícím 915 191,63 Kč (ve fondu oprav je 922 315,80 Kč).  
 • Zpráva byla schválena (hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

4)Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2014

 • Ing. Ježková a Ing. Vacková podaly vysvětlující informace k problematice paušálních náhrad.
 • Byl podán návrh na vyplacení paušálních náhrad v plné výši.
 • Návrh byl schválen (hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

5)Dluhy a provozní záležitosti

 • Dluhy
  • Zprávu podala Ing. Ježková.
  • Celková výše dluhů činí cca 30 000 Kč.
  • Největší dluh (cca 15 000 Kč) je po malých částkách splácen, v ostatních případech se jedná o menší částky (často pouze prodlení v platbách).
  • Každý dluh je k dnešnímu dni dostatečně zajištěn příslušným vkladem v rizikovém fondu.
 • Možnost získat přístup k individuálním účtům na webových stránkách družstev Intermy
  • Zprávu podala Ing. Ježková.
  • Přístup k údajům se liší v závislosti na uživatelské roli (předseda družstva, člen kontrolní komise, člen družstva). Člen družstva může např. sledovat stav vlastních plateb.
  • Registrovat se lze na adrese: https://www.interma-byty.cz/.
 • Změny stanov podle dle platných legislativních požadavků
  • Ing. Ježková podala informaci v uvedené věci.
  • Prozatím nedošlo ke změně právních předpisů. Nutné 100% schválení změn stanov tykajících se nájmů reálně neumožňuje tento požadavek splnit.
  • Opětovný návrh na změnu stanov bude podán na příští členské schůzi.
 • Informace o prováděných opravách.
  • V květnu proběhla oprava podlahy a instalace zrcadla ve výtahu.
  • Na 5. 6. 2015 byla naplánovaná oprava okapů (cca 20000 Kč). Nájemníci byli vyzváni, aby v uvedený den neparkovali v prostorách před garážemi. Obdobná informace byla vyvěšena na domovních dveřích.
  • Družstvo obdrželo podnět pí. Práškové k opravě střešních oken (dochází ke kondenzaci vody, která stéká na rámy, případně až na zeď). Vzhledem k tomu, že uvedená vada přímo nebrání v užívání bytu. Není oprava zatím naplánovaná na tento rok, ale problém bude veden v patrnosti. Na schůzi vystoupili někteří členové s vlastní zkušeností a s možnými variantami řešení.


 

 

6)Diskuze, závěr

 • Ing. Ježková informovala o situaci kolem záměru výstavby a provozování výrobní haly INTEVA na nedalekých pozemcích (v současnosti deponie stavebního materiálu). Družstvo vyjádřilo s tímto záměrem nesouhlas. Rovněž bylo poukázáno na hluk, který se v uplynulém týdnu z tohoto místa šířil (drtička materiálu). Družstvo vyjádřilo pochybnosti o oprávněnosti této činnosti s ohledem na platný územní plán města (drobné podnikání). Byly diskutovány další možné kroky vedoucí k zabránění realizace uvedených aktivit či záměrů včetně využití služeb právníka se specializací na stavební legislativu.
 • Byl podán podnět k již dříve diskutované možnosti provést nátěr zábradlí jednotlivých balkónů. Ing. Ježková byla požádána, aby zjistila zkušenosti bytového družstva ZÚ Beta s cenovou náročností takové akce.
 • Byl vysvětlen dotaz, proč je na novém znění nájemní smlouvy uvedeno jako spoluvlastník město Liberec. Jedná se pouze o uvedení skutečného stavu (viz podmínky vzniku družstva, pozemků a stavby domu) v textu předchozí smlouvy opomenutému.
 • Byla podána informace o schůzce zástupce družstva s domovníkem. Pořádek kolem domu není v současné době terčem kritiky. Domovník přislíbil důsledné kontroly společných prostor v domě. Je také nutné zajistit průchodnost chodeb a neumísťovat tam žádné předměty (např. nábytek). Průběžně bude upozorňováno na nutnost tento prostor vyklidit, v nutném případně bude takový předmět odstraněn bez souhlasu majitele.   

 


 

V Liberci 8. 6. 201 5

 

Ing. Naděžda Vacková,                                                                                                              Mgr. Jiří Machačný,

předsedkyně družstva                                                                                               místopředseda, zápis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.