Zápis ze schůze BD ZÚ GAMA konané dne 19.5.2015

24.06.2015 09:46

                            ZÁPIS

 

               z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  19.5.2015 v 17,00 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1204,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  -Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.                

                         - Ing. Petr Horáček – úvěrový specialista Intermy

 

Počet členů: 49

Přítomno: 28 (z toho 13 v zastoupení)

 

Program :

 

1.      Zahájení, prezence

Členská schůze byla shledána usnášeníschopnou.

 

2.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014

Členská schůze schválila tento bod jednohlasně

 

3.      Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva

Členská schůze schválila tento bod jednohlasně.

 

4.      Schválení refinancování hypotečního úvěru

Členská schůze schválila tento bod jednohlasně a usnesla se:

    

a) Členská schůze schvaluje :

 

* Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u Hypoteční banky a.s., poskytnutého na výstavbu byto-vého č.p. 1207 v ul. Seniorů, Liberec 30. Doplatek HÚ ve výši 5 965 210,- Kč bude k datu 5.9.2015 uhrazen částečně z mimořádných splátek členů družstva a částečně z refinancování úvěrem od Československé obchodní banky a.s. (dále jen ČSOB) nebo Komerční banky a.s..

 

* Přijetí střednědobého úvěru ve výši max. 5 965 210,- Kč od ČSOB nebo jiné banky se splatností 63 měsíců a s fixací úrokové sazby po celou dobu splácení ve výši max. 1,64 % p.a., a dále jeho čerpání v termínu 20. -  25.8.2015.

 

  * Zajištění úvěru ve výši max. 5 965 210,- Kč ve prospěch ČSOB nebo KB :

     - blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu

     - blokací finančních prostředků družstva ve výši max. 3 měsíčních anuitních splátek úvěru na spořícím účtu družstva vedeném v refinancující bance

     - vinkulací pojistného plnění k pojištění majetku družstva

 

          / pro - 28 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

b) Členská schůze pověřuje představenstvo družstva výběrem nejvýhodnější nabídky na refinan-cování, a dále předsedu a místopředsedu představenstva podpisem úvěrové smlouvy a dalších dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěru u ČSOB nebo KB souvisejí.

 

         / pro - 28 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů /

 

5.      Dluhy, provozní záležitosti

-         Byla konstatována minimální výše dluhu (cca 600Kč) vycházející z běžných opomenutí.

-         Ing. Horáček navrhl (mimo hlasování) družstvu zvýšení odvodu do fondu oprav z dosavadní částky 4 Kč na 6 Kč / m2.

 

6.      Diskuse, závěr:

-         Předseda družstva oznámil, že v průběhu měsíce března nechal odpojit oba filtry na přívodu vody z důvodu předcházejících výrazných poklesů tlaku v celém domě.

-          Bylo konstatováno, že opravy již značně zkorodovaných prahů některých garáží, jakož i vydroleného betonu z balkonů (urgováno u bytů 39, 40) budou hrazeny z fondu oprav. Na budoucí nátěry zábradlí balkonů bude doptána cenová nabídka. Na schodišti budou nalepeny reflexní šipky.

-         Dále bylo oznámeno, že celý bytový dům čeká periodická výměna výměny vodních měřidel a kalorimetrů.

-         Byla vznesena stížnost na dlouhodobé štěkání psů v domě.

-         Závěrem probíhala diskuse na téma plánované výstavby výrobní haly v bezprostřední blízkosti celého sídliště.

 

 

 

V Liberci, dne 19.5.2015

 

Zápis provedl R.Kloss, místopředseda družstva.

V bodě 4 byla použita kopie zápisu Ing. Horáčka.

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.