Zápis ze schůze členů bytového družstva bytového domu U Tenisu čp. 4675 A/B/C

07.09.2020 15:18

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ, IČ: 25411128, se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec

 

Zápis ze schůze členů bytového družstva bytového domu U Tenisu čp. 4675 A/B/C konané dne 26.8.2020 v zasedací místnosti Magistrátu města Jablonec nad Nisou

 

Přítomni:

členové představenstva BDHP – místopředseda Vladislav Kobr, člen Bc. Martina Jindrová, členové BDHP bytového domu U Tenisu čp. 4675 A/B/C dle prezenční listiny

zástupci INTERMA-BYTY – Ing. Miloslava Ježková, manažerka bytových družstev

                                                JUDr. Ponikelská – právnička

 

zástupci SMJN – primátor RNDr. Jiří Čeřovský, vedoucí oddělení majetkoprávního  Ing. Libuše Pavízová, náměstek primátora Ing. Milan Kouřil

 

Schůzi zahájil p. Vladislav Kobr a seznámil přítomné členy BDHP bytového domu U Tenisu čp. 4675 A/B/C s jejím programem, kdy cílem schůze je prezentovat dohodu o narovnání a společném postupu SMJN a BDHP a souvisejícími dokumenty, které určují společný postup a vzájemnou spolupráci při naplňování jednotlivých kroků směřujících k převodu vlastnického práva k bytovým jednotkám vzniklým v bytovém domě U Tenisu čp. 4675 A/B/C.

SMJN má již k dispozici kompletní podklady: historické smlouvy města s BDHP, auditorské ceny bytů včetně pozemků v čase a místě neobvyklé, znalecké tržní ocenění bytů, právní stanovisko Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, advokátní kancelář pro samosprávu, která má zkušenosti na vypořádávání městských majetků a odborné stanovisko spol. KODAP k převodu podílu města v BDHP z daňového pohledu.

Z daňového posudku spol. KODAP vyplývá, že bytová družstva patří podle zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích mezi obchodní korporace, tedy mezi právnické osoby a tudíž podléhá podle § 17 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. V případě bezplatného převodu jsou předmětem daně rovněž bezúplatné příjmy. Převáděný majetek v případech bezúplatného nabytí se ocení reprodukční pořizovací cenou, t.j. cenou, za kterou by byl pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Bezúplatný příjem z převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci není bohužel u BDHP osvobozen od daně z příjmu právnických osob. Družstevník by tedy musel zdanit vzniklý bezúplatný příjem a vycházelo by se z ceny zjištěné právními předpisy, myšleno tím 51 % podílu SMJN. To by bylo poměrně hodně drahé 15 % daně z vysokého základu.

Oproti tomu v případě úplatného převodu podílu SMJN na družstevníky není potřeba řešit daň z nabytí nemovitých věcí, protože byla zrušena, legislativní proces byl na konci června ukončen. Cena, za kterou bude proveden odkup podílu SMJN vychází z provedeného auditu nezávislé společnosti a představuje sumu pohledávek SMJN a BDHP vzešlých ze spoluvlastnictví a správy společné věci – bytových domů v lokalitě Horní Proseč. Pro družstevníka bude cena, kterou zaplatí SMJN nabývací cenou majetku, se kterou může dále pracovat – tedy uplatnit ji případně jako zdanitelný výdaj, pokud by nemovitost dále prodával mimo režim osvobození od daně z příjmů.

Bezúplatný příjem podílu od Bytového družstva Horní Proseč bude mít družstevník osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.

Na základě tohoto daňového posudku SMJN vypracovalo ceny jednotlivých bytových jednotek bytového domu U Tenisu čp. 4675 A/B/C stejným postupem jako u bytových jednotek ostatních bytových domů, u kterých bude proveden úplatný převod. Pro srovnání byla vypočítána daň z příjmu, která bude muset být v případě bezúplatného převodu jednotlivými družstevníky finančnímu úřadu uhrazena. Obě varianty byly prezentovány přítomným družstevníkům konkrétně na bytové jednotce č. 1, kdy daň z příjmu v případě bezúplatného převodu bude o 30 000 Kč vyšší než cena v čase a místě neobvyklá (převod za úplatu). Dohoda o společném postupu a narovnání vzájemných vztahů mezi SMJN a BDHP je zcela jistě pro družstevníky výhodnější.

 

Ke konkrétním dotazům družstevníků se vyjadřoval pan primátor RNDr. Jiří Čeřovský společně s Ing. Libuší Pavízovou.

V ceně jsou zahrnuty i pozemky pod jednotlivými domy, garáže se také budou prodávat za stejnou cenu za 1 m 2. Družstevníci byli seznámeni s podklady, na základě kterých byly vypočítány ceny v čase a místě neobvyklé. Pro obě strany se jedná o kompromis, v mezidobí od podepsání smluv došlo ke změně legislativy s mnohem přísnější úpravou majetkoprávních dispozic. Výši kupní ceny musí schválit zastupitelstvo.

Všechny podklady k problematice převodu jsou k dispozici v kanceláři pana primátora.

Dále byli družstevníci také seznámeni s naplánovaným harmonogramem ohledně narovnání vztahů mezi SMJN a BDHP, který by mohl být v optimálním případě dodržen:

  1. 8.9.2020 Výbor pro hospodaření s majetkem města obdrží informativní materiál

 

  1. Dohodu o společném postupu a Dohodu o narovnání bude schvalovat:

17.9.2020 Rada města

5.10.2020 Členská schůze BDHP

6.10.2020 Rada města – schválení zveřejnění Dohody o společném postupu a Dohody o narovnání

22.10.2020 Zastupitelstvo města

 

 

 

  1. Prodej bytových jednotek

22.10. 2020 po jednání Zastupitelstva města schválení Radou města zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek + podílu na pozemcích pro členy družstva

19.11.2020 Zastupitelstvo město bude schvalovat prodej bytových jednotek + podíl na pozemcích pro členy družstva a schválí transfer 12 bytových jednotek od BDHP na SMJN

 

  1. Schválení výpůjčky 51 % podílu na domech a 100 % podílu na pozemcích pro BD HP od 1.1.2021 do 31.12.2025

 

8.10.2020 schválení Radou města zveřejnění záměru výpůjčky

5.11.2020 schválení výpůjčky Radou města

 

Při orientačním hlasování se přítomní družstevníci vyjádřili souhlasně k  uzavření dohody o společném postupu a narovnání, kdy by se novou dohodou zrušily všechny staré sporné a nejasné závazky a nahradily by je nové. Převod 51 % podílu SMJN na družstevníky domu U Tenisu čp. 4675 A/B/C by se tedy  uskutečnil jako u ostatních bytů BDHP prodejem. Jak je již uvedeno shora, dohodu o společném postupu a narovnání bude schvalovat členská schůze BDHP.

 

Zapsala:

Bc. Martina Jindrová

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.