Zápis ze schůze dne 29.5.2014

02.07.2014 10:22

Z Á P I S

                   z jednání z bytové schůze Bytového družstva SPEKTRUM, IČO : 25460242,

sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 29.5.2014

 

Místo konání: Garáže bytového domu A (č.p. 848) v 1.PP

 

Počet členů k datu konání členské schůze : 73 ( 77 hlasů )

 

Přítomno : 42 členů se 42 hlasy z toho 23 osobně a 19 členů v zastoupení na základě plné moci

 

 

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – Správa bytového fondu Interma – BYTY, a.s.

                          Jan Moravec - domovník

                          Ing. Petr Horáček – úvěrový specialista Interma a.s.

 

 

Program :

 

1)      Zahájení, prezence

2)      Zpráva představenstva

3)      Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva

4)      Schválení výsledků hospodaření za rok 2013

5)      Schválení proplacení paušálních náhrad statutárním orgánům

6)      Schválení směrnice pro rozúčtování služeb

7)      Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva

8)      Informace o nové legislativě a změně stanov

9)      Volba místopředsedy družstva a člena představenstva

10)   Projednání návrhu na změnu času pro noční klid

11)   Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

 

ad 1)        Členskou schůzi zahájil předseda pan Kounek, který konstatoval, že schůze je usnášení schopná. Přivítal hosty a všechny přítomné členy bytového družstva a dále řídil schůzi dle programu.

 

ad 2)        Pan Kounek seznámil přítomné členy s činností představenstva za poslední období.

 

o       V garážích proběhla výměna klasických zářivek za úsporné LED zářivky.

o       V 1PP garážích se naistalovala světelná signalizace otevírání vrat.

o       Výměna vložek u vchodových dveří/garáží – zatím neproběhla – s panem Moravcem se dodefinují podmínky

o       S panem Jonákem proběhlo jednání s Intermou za účelem kontroly nákladů.
Výsledkem je změna firmy na servis a údržbu výtahů. Dále bude probíhat porovnávání cen za služby s ostatními BD. Cílem je najít cenově výhodnější partnery a nezhoršit kvalitu služeb.

o       S panem Svobodou jsme jednali s ČSOB o refinancování našich hypotečních úvěrů. Výsledkem byla nabídka s úrokovou sazbou 2,15%.

o       Od 1. 1. 2014 vešel v platnost Zákon o obchodních korporacích. Probíhá příprava nových stanov BD.

o       Poptáno vymalování externí firmou. Předpokládané max. náklady 110 000,- Kč. Proběhlo hlasování o objednání této služby. Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů.

ad 3)        Paní Martínková seznámila členy družstva s výsledky kontrolní komise o hospodaření
družstva za rok 2013 a doporučila schválení uzávěrky.  Ztrátu ve výši 1 974,05 Kč navrhla uhradit ze zisku z minulých let. Zároveň poděkovala Intermě za přípravu účetních podkladů.

 

ad 4)        Členská schůze schválila všemi hlasy řádnou účetní uzávěrku za rok 2013. Celkovou ztrátu ve výši 1 974,05 Kč schválila (všemi hlasy) uhradit ze zisku z minulých let.
 

ad 5)        Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad statutárním orgánům družstva v celkové výši                  21 960,- Kč. Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů
 

ad 6)        Nová směrnice pro rozúčtování služeb byla schválená. Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů
Jedna z hlavních změn je, že podle zákona §1177 Občanského zákoníku a §2 odst. g Zákona č.67/2013 Sb. je majitel povinen nahlásit spolubydlící osoby. Nesplnění této povinnosti je
 

pokutováno ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.

 

ad 7)         S panem Svobodou jsme jednali s ČSOB o refinancování našich úvěrů. Výsledkem byla nabídka s úrokovou sazbou 2,15%. Od České spořitelny jsem na vyžádání dostal nabídku s aktuální úrokovou sazbou 2,99%.  Nezávisle na nás poptala refinancování úvěrů Interma a.s. zastoupená panem Horáčkem s výsledkem úrokové sazby 2,11% pro oba naše úvěry. Členská schůze odhlasovala refinancování zůstatku hypotečních úvěrů družstva Intermou za podmínky, že max. úroková sazba bude 2,11%. Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů. V dohledné době obdrží každý informace o zůstatku svého úvěru s možností o jeho doplacení.

 

ad 8)        Od 1.1.2014 vešel v platnost Zákon o obchodních korporacích, který v některých oblastech nahrazuje  Obchodní zákoník. Tento zákon se týká obchodních společností a mimo jiné i družstev. Vzhledem na tuto změnu musíme schválit nové Stanovy družstva. Na podzim proběhne členská schůze za účelem schválení stanov, na které bude muset být přítomno 100% všech družstevníků a státní notářka. Abychom byli schopni zajistit odpovídající účast, každý podepíše plnou moc někomu z představenstva/kontrolní komise (jeden zplnomocněnec může mít max. 1/3 plných mocí).
V případě, že se dotyčný dostaví na schůzi osobně, bude mu plná moc vrácena.

 

                                                          Harmonogram schvalování stanov 

          

         Internetová adresa pro uložení stanov: www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-spektrum

 

ad 9)        Místopředseda družstva pan Kožár podal písemnou rezignaci na členství a funkci v představenstvu družstva. Schůze ji vzala na vědomí a přijala. Proběhla volba nového místopředsedy družstva. Navržen byl pan Jonák. Výsledek hlasování:  pro - 41 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 1 hlas.  V návaznosti na odsouhlasení nových stanov, kde musí být představenstvo družstva tříčlenné, bude se na podzimní schůzi volit třetí člen představenstva.
 

ad 10)    Byla odhlasována změna času pro noční klid 20:00 – 8:00. V této době je zakázáno provádět stavební úpravy. Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů
Nadále pak platí dodržování noční klidu v čase 22:00 – 6:00.
 

ad 11)    Provozní záležitosti
 

o       Upozorňujeme kuřáky, aby neházeli nedopalky z cigaret kolem bytových domů!

o       Do kontejneru na papír se vyhazují nesložené krabice a tím se kontejner rychle zaplní a další krabice se pokládají mimo kontejner. Při vyhazování papírové krabice do kontejneru krabici nejprve složte.

o       Družstvo má aktuálně jednoho většího dlužníka, se kterým se situace řeší.

o       V případě zasílání odečtů vody/tepla e-mailem (pokud máte tu možnost) posílejte je s doručenkou. Když pak pan Moravec obdrží e-mail, automaticky dostanete zprávu zpět o jeho přijetí.  

o       Odečty posílejte nejpozději do 14 dnů po obdržení výzvy. Zrychlí se tím celý proces rozúčtování
 

 

 

 

Liberec 29.5.2014                       Zapsal: Ing. Petr Kounek                         Schválil: Zdenek Jonák
                                                    předseda družstva                                     místopředseda družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.