Zápis ze schůze družstva konané dne 21.5.2015

01.06.2015 16:03

       Zápis z  členské schůze Bytového družstva CHLUMEC

                                   ze dne  21.5.2015

 

                           

Datum konání : 21.5.2015 v 17.00 hodin

 

Místo konání : Zasedací místnost Městského úřadu Chlumec, Krušnohorská 39, Chlumec

 

Účast členů družstva na schůzi : 32, z toho 21 osobně a 11 na základě plné moci

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev ( Interma-BYTY a.s. )

                          

Dle předloženého programu :

 

1) Zahájení, prezence

 Mgr. Martina Brhelová zahájila členskou  schůzi a  všechny přítomné družstevníky přivítala. Dále konstatovala, že se sešlo 32 družstevníků a schůze je  usnášeníschopná.

     

2) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014  

Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2014 seznámila přítomné Ing. Ježková. Hospodářský výsledek za rok 2014 skončil ziskem ve výši 29 000,- Kč. Ing. Ježková upozornila na náklady za právní služby, které jsou způsobeny neúspěšnými insolvencemi. Bylo odsouhlaseno, že náklady za právní služby způsobené insolvencí ( která soudem nebyla přijata ) budou přičteny k pohledávkám daného družstevníka.

 

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

Následně proběhlo hlasování o schválení výsledku hospodaření družstva za rok 2014.

 

  Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

3) Schválení technického řešení stavu balkonu na základě zprávy výboru

   Představenstvo družstva nechalo na základě pověření členské schůze v roce 2014 prověřit technický stav  zábradlí na balkonech. Předsedkyně konstatovala, že:

   Byla provedena revize stavu balkonů.  Koroze zasahuje především uchycení skleněných výplní. Kotvení balkonů je v pořádku, prostupující rez je pouze estetickou záležitostí.

 

   Představenstvem družstva byly navrženy 4 varianty řešení:

   Varianta č. 1

   Opravíme pouze zábradlí. Nebudeme si brát úvěr a dveře necháme staré - cena cca do 700 000,- Kč.

 

   Varianta č. 2

   Zůstaneme u původního záměru – vyměníme dveře, zábradlí ponecháme osudu do vyhnití  - cca 3-5 let, dle povětrnostních podmínek ( návětrná strana dříve ), nebudeme si brát úvěr cena do 500 000,- Kč.

 

   Varianta č. 3

   Opravíme zábradlí, vyměníme dveře, provedeme izolace, spádování a dlažby na balkonech. Vezmeme si úvěr cca do 1 mil korun – navýšení cca do 400,- Kč měsíčně.

 

   Varianta č. 4

    Uzavření balkonů . Lze pravděpodobně provést několika způsoby. Navržena je pevná konstrukce s rámy nebo výměna zábradlí s posuvnými skly.

   K tomuto řešení je však nutné mít stavební povolení. Proto musí být vypracován projekt, který se mimo požárníků, ekologů a stav. úřadu musí předložit památkářům. Mohou tak vzniknou požadavky např. na barvu, materiály apod. Námi kalkulovaná cena by se měla pohybovat do 40 000,- Kč na jeden balkon tj. cca 1 800 tis. korun + projektová dokumentace včetně povolení mezi 50 – 100 tis. korun. Dále sejmutí starých balkonů cca 120 000,- Kč při odečtení ceny šrotu. Celkově se tedy pohybujeme řádově v hodnotě cca 2 mil. korun. Úvěr by tedy činil zhruba 1 500 tis. – navýšení 400-550,- Kč měsíčně.

   Dle vyjádření projektanta nelze bez příslušných měření dopředu určit způsob technického řešení. Musí se provést statická měření, započítat nárazy větru ve vyšších patrech apod.

 

   Následně proběhla bouřlivá diskuze o tom, které řešení je nutné a které bude vybráno. Vzhledem k tomu, že názory a požadavky družstevníků se různily, přistoupilo se k hlasování. Bylo navrženo a odsouhlaseno, že při hlasování se bude postupovat tak, že dvě nejúspěšnější  varianty postoupí do druhého kola, kde se vybere ta s největším počtem hlasů.

   

   Hlasování 1 kolo:

   Varianta 1)        Pro 10

   Varianta 2)        Pro   1

   Varianta 3)        Pro  13

   Varianta 4)        Pro   7

  

   Do druhého kola hlasování postoupila první a třetí varianta.

 

   Hlasování 2 kolo:

   Varianta 1)        Pro    9

   Varianta 3)        Pro  14

 

  Hlasováním byla vybrána a odsouhlasena varianta č. 3 .

 

4) Schválení způsobu financování odsouhlaseného řešení

Bylo navrženo, že část nákladů spojených s opravami bude hrazena z fondu oprav a část navýšením stávajícího úvěru  družstva v max. výši 1 000 000,- Kč. Tento úvěr bude rozpočítán mezi členy družstva dle podlahové plochy bytu. Splátky úvěru budou zahrnuty v měsíčních předpisech jednotlivých družstevníků.

 

Výsledek hlasování:

Pro 31              Zdržel se 0                    Proti  1

   

 

5) Schválení refinancování hypotečního úvěru

Ing. Ježková  seznámila všechny přítomné s refinancováním úvěrů a nabídkami bank na toto   refinancování. Návrh usnesení:  

 

 a) Členská schůze schvaluje :

 

* Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u České spořitelny a.s., poskytnutého na výstavbu bytových domů č.p. 399 a 400 v ul. Stradovská, 403 39 Chlumec. Doplatek úvěru ve výši 10 246 428,- Kč bude k datu 31.12.2015 uhrazen z refinancování úvěrem od Československé obchodní banky a.s. (dále jen ČSOB), příp. Komerční banky a.s. (dále jen KB). Část doplatku mohou též tvořit mimořádné splátky členů družstva, o jejichž výši se případně sníží refinancovaná část úvěru.

 

* Přijetí nového úvěru ve výši max. 10 246 428,- Kč od ČSOB nebo KB, případně jeho navýšení   o částku max. 1 000 000,- Kč za účelem financování oprav obvodového pláště bytových domů, balkonů, příp. výměny balkonových dveří (zde můžete doplnit i jiný text), s konečnou splatností dne 31.12.2023, a dále jeho čerpání v termínu od 18.12.2015 do 29.12.2015.

 

* Variantně přijetí samostatného úvěru ve výši max. 1 000 000,- Kč od ČSOB nebo KB, příp. i od jiné banky či stavební spořitelny, za účelem financování výše uvedených oprav nebo výměn, se stej-nou konečnou splatností jako refinancovaný úvěr (tj. dne 31.12.2023), a dále jeho čerpání ve stejném termínu, tj. od 18.12.2015 do 29.12.2015.  Úvěr bude rozpočítán mezi členy družstva dle podlahové plochy bytu.

 

* Zajištění výše uvedeného úvěru či úvěrů ve výši max. 10 246 428,- Kč + 1 000 000,- Kč ve prospěch ČSOB nebo jiné banky či stavební spořitelny :

- blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu

- blokací finančních prostředků družstva ve výši max. 3 měsíčních anuitních splátek úvěru na spořícím    účtu družstva vedeném u příslušné banky nebo stavební spořitelny

- vinkulací, příp. zástavou pohledávek z pojistného plnění

 

   

 

b) Členská schůze pověřuje předsedkyni a místopředsedu družstva výběrem nejvýhodnějších nabídek a podpisem všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním výše uvedeného úvěru nebo samostaných úvěrů souvisejí.

 

 Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

 

 

6) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 Předsedkyně družstva upozornila na povinnost nahlásit spolubydlící osoby bytě – ta  je zakotvena v      § 2272 Občanského zákoníku. A §12 odst.g.) Zákona č.67/2013 Sb. Z pohledu zákona jde o porušení nepeněžní povinnosti, která může být sankciována částkou 100,-Kč za každý den prodlení.

 

Ing. Ježková informovala o tom, že dluh v bytové jednotce, který vlastní město Chlumec  a byl užíván nájemnicí, která služby za užívání jednotky nehradila, je vyrovnán . Problematická nájemnice ukončila nájemní vztah s městem. Velkou zásluhu na tom má předsedkyně družstva paní Brhelová a město Chlumec.

 

Následně byla schůze ukončena .

 

V Chlumci, dne 21.5.2015

 

 

                                                                                                               

Zapsala  Ing. Miloslava Ježková                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martina Brhelová

                                                                                                        předseda družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.