Zápis ze schůze konané dne 18.9.2014

10.10.2014 14:57

Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA

IČO: 28690354, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 18.9 2014 v 17:00 hodin

Místo konání: Široká 5135, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 18.9.2014: 14 členů

Přítomno:  11 členů, z toho 5 členů osobně a 6 členů na základě plné moci

Hosté: JUDr. Švarcová - notářka

           

Program členské schůze:

1) Zahájení, prezence

2) Schválení nových stanov zůstatkového družstva ( pouze pro družstevní bydlení )

3) Volba nového  představenstva 

4) Schválení výsledků hospodaření za rok 2013

5) Zpráva o přeměně družstva

6) Schválení rozdělení družstva  BD RÝNOVICKÁ NISA

7) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

ad1) Zahájení, prezence

       Schůzi zahájila a nadále řídila předsedkyně představenstva Ing. Miloslava Ježková. Po  kontrole prezenční listiny a sečtení všech  hlasů konstatovala , že na členské schůzi je přítomno 11 členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná.

 

ad2) Schválení nových stanov zůstatkového družstva

         Ing. Ježková vysvětlila základní rozdíly v právní úpravě u bytových družstev, které souvisejí s   novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích s účinností od 1.1.2014, které se promítly do nových stanov. Poté se přistoupilo k odsouhlasení znění nových stanov.

    Hlasování:         Pro : 11 členů               Proti : 0 členů        Zdrželo se: 0 členů

 

ad 3) Volba nového představenstva

        Vzhledem k tomu, že se žádný z  přítomných družstevníků nechtěl stát členem představenstva družstva, přesunula se volba nového představenstva na další členskou schůzi. V představenstvu družstva  nadále zůstává Ing. Miloslava Ježková ( předseda představenstva ) a Ing. Petr Horáček ( místopředseda představenstva ).

      

ad 4) Schválení výsledků hospodaření za rok 2013

           Hlasování:         Pro : 11 členů               Proti : 0 členů        Zdrželo se: 0 členů

 

ad 5) Zpráva o přeměně družstva 

  Ing. Martin Stašák  přednesl Zprávu o přeměně k projektu rozdělení odštěpením se vznikem   nového      družstva. Vysvětlil a objasnil důvody, které vedly k tomuto rozdělení . Zpráva byla přijata všemi hlasy přítomných družstevníků.

          Hlasování:         Pro : 11 členů               Proti : 0 členů        Zdrželo se: 0 členů

 

ad 6) Schválení rozdělení družstva  BD RÝNOVICKÁ NISA

     Přistoupilo se k hlasování o schválení projektu rozdělení družstva.

          Hlasování:         Pro : 11 členů               Proti : 0 členů        Zdrželo se: 0 členů

 

ad 7) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

Následně proběhla diskuse .

 

Závěrem předsedající členské schůze paní Ing. Ježková poděkovala všem členům za účast a ukončila schůzi družstva .

 

 

Zápis ze schůze a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-rynovicka-nisa  .

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 26.9. 2014

 

 

 

 

 

 

                                                                         Ing. Miloslava Ježková

                                                                         předseda představenstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.