Zápis ze schůze konané dne 19.6.2014

10.07.2014 10:49

Zápis - členská schůze BD BONUS

 

IČO: 25451499

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 19. 6. 2014 v 16,30 hodin

Místo konání: Langerova síň Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1

 

 

Program:

 1. Zahájení, prezence
 2. Zpráva předsedy představenstva o činnosti družstva za období 7/2013 - 6/2014
 3. Výsledky hospodaření za rok 2013
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Schválení ustanovení stanov čl. 1 až 34, čl. 44 až 58
 6. Schválení ustanovení stanov čl. 35 až 43
 7. Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva
 8. Schválení nové směrnice na rozúčtování služeb
 9. Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2013
 10. Provozní záležitosti, dluhy
 11. Diskuse, závěr

 

Účast členů: 22 členů BD Bonus celkem, z toho 10 prostřednictvím plné moci. Schůze se zúčastnil nadpoloviční počet členů družstva, členská schůze byla usnášeníschopná.

 

Zúčastnění hosté:

Ing. Květoslava Jeníčková – starostka Lázní Bohdaneč (zastoupená pí. J. Pinkasovou)

Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma-byty, a.s.

Libor Kafka – vedoucí SBF Interma-byty, a.s.

Martin Pavelka – správce

 

 

1.      Schůzi družstva zahájil místopředseda představenstva BD Bonus Ing. Michal Kašpar.

 

2.      Předsedkyně družstva Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D. přednesla Zprávu o činnosti obsahující níže uvedené body:

a.      Nadále probíhá úprava vlastnických vztahů mezi BD Bonus a městem Lázně Bohdaneč:

-         realizován nákup pozemků pod bytovým domem, který byl rozložen do dvou splátek, první splátka proběhla 5.10.2013, druhá splátka je plánována na 4.9.2014, Interma-byty a.s. potvrdí BD Bonus, že platba v tomto termínu skutečně proběhla.

-         pokračuje příprava převodu 51% podílu města Lázně Bohdaneč v BD Bonus (podíl na bytovém domě) na družstvo BD Bonus.

b.     Příprava na změnu stanov BD Bonus, která vychází z požadavku nového občanského zákoníku. Z tohoto důvodu bude potřeba svolat členskou schůzi na podzim 2014 a to za účasti notáře, kterého se přes veškerou snahu nepodařilo na tuto členskou schůzi zajistit.

 

3.      Pan Libor Kafka seznámil účastníky členské schůze s výsledky hospodaření za rok 2013, kdy vzniklá ztráta byla způsobena nákupem pozemků pod bytovým domem a s tím spojenými náklady jako je daň z převodu nemovitosti. Dále infromoval družstvo, že současný způsob vyúčtování případných přeplatků byl upraven tak, že pokud do 2 měsíců od vyúčtování nemá družstevník k přeplatku výhrady, tak bude automaticky zaslán na č.účtu, ze kterého platby odcházejí. 

            Výsledky hospodaření družstva byly schváleny účastníky členské schůze počtem 22-ti hlasů.

4.      Zpráva kontrolní komise, která byla vypracována členem Kontrolní komise Ing. Tomášem Weidlichem, Ph.D. nezjistila žádný závažný problém v hospodaření družstva. Bylo oznámeno, že ze strany členů družstva nebyly písemně podány žádné stížnosti. Zpráva byla členskou schůzí přijata počtem 22-ti hlasů.

5.      Ing. Miloslava Ježková vysvětlila základní rozdíly v právní úpravě u bytových družstev, které souvisejí s novým občanským zákonem a zákonem o obchodních korporacích s účinností od 1.1.2014. V návaznosti na to družstvo musí upravit a přizpůsobit stanovy nové legislativě a to veřejnou listinou (§776 odst 2 ZOK).

V pozvánce byla ustanovení stanov rozdělena na dva samostatné body a to z důvodu rozdílné kvóty pro hlasování. Schválení ustanovení stanov čl. 1 až 34, čl. 44 až 58 - na schválení stačí dvoutřetinová většina hlasů všech členů družstva. Schválení ustanovení stanov čl. 35 až  43 - ustanovení týkající se pouze nájmu - nutný souhlas všech členů družstva.

a.      Zřízení internetových stránek družstva – bude zajištěno Interma-byty a.s.

b.     Bylo navrhnuto, že i přesto, že BD Bonus je malé družstvo, ponechat 3 členné představenstvo, kdy funkční období je pětileté.

6.      V měsíci říjnu  bude svolána další členská schůze, na které se budou schvalovat stanovy, za přítomnosti notáře a nové aktuální znění stanov bude vloženo do obchodního rejstříku. 

7.      Zájemci o práci v představenstvu BD Bonus byli vyzváni, aby se přihlásili. Členská schůze rozhodla 22-ti hlasy o posunutí odvolání současného představenstva na schůzi, která je plánována na říjen 2014.

8.      Pan Libor Kafka seznámil členy družstva se změnami obsažené v nové směrnici na rozúčtování služeb s tím, že jediná podstatná odchylka oproti směrnici stávající je v rozúčtování služeb za úklid a to dle počtu osob bytové jednotky a nikoli dle počtu bytových jednotek. V případě pronájmů třetím osobám nadále platí nahlásit všechna jména osob, které budou byt užívat! (V případě rodinných příslušníků stačí nahlásit pouze počet osob).

Nová směrnice na rozúčtování služeb byla schválena účastníky členské schůze počtem 22-ti hlasů.

 

9.      Odměny statutárním organům družstva byly schváleny účastníky členské schůze počtem 19-ti hlasů, 3 hlasy se zdržely hlasování. Dále členská schůze schválila počtem 22-ti hlasů uzavření smluv o výkonu funkce se statutárním orgánem a to ve stejné výši jako v letech minulých.

10.   Provozní záležitosti:

a.      Řešit problematiku odpadů a jeho třídění před bytovým domem, případné přidání kontejnerů na tříděný odpad... možnosti prověří pí.Pinkasová.

b.     Nové nájemní smlouvy Interma-byty a.s. vyvěsí na internetových stránkách a po schválení radou města Lázně Bohdaneč budou na následující schůzi dány k podpisu členům BD Bonus.

c.      Během 2 let dojde k vybití baterie u měřidel tepla, tzn. bude nutná investice v řádu 2,5-3,5 tis. Kč na byt.

d.     Nutná revize hromosvodů a elektrorozvodů.

e.      Nutno důsledně dbát na zamykání vchodových dveří a zhasínání světel!

11.   Diskuze:

a.      Na nástěnky v bytovém domě bude umístěn oznam s žádostí o individuální kontrolu měřičů tepla (kalorimetrů), protože v případě vybití jednoho měřidla, se dá v krátké době předpokládat vybití všech....

b.     Správce p.Pavelka prověří těsnost stříšky nad vchodem č.1, protože bývá po dešti vnitřní stěna mokrá.

 

 

 

 

Zapsáno dne 19. 6. 2014

Ing. Michal Kašpar

místopředseda představenstva

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Ingrid Bauerová, Ph.Dr.

předseda představenstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.