Zápis ze schůze shromáždění r.2019

02.07.2019 08:20

Zápis ze shromáždění členů Společenství vlastníků Jánská 864

IČ 273 55 896, sídlem Jánská 864, 460 02 Liberec III

 konaného  dne 25.4.2019  v místě sídla společenství, v kanceláři společnosti S-PARK

                     

 

 

Přítomni  dle připojené prezenční listiny :

  • Michalis Dzikos - výše podílu 1995/10000, zastoupený na základě plné moci panem Ing. Petrem Daškem, dat. nar.: 26.12.1968, trvale pobytem Gorkého 601/19, Liberec 1
  • Miloslav Raindl a Milada Raindlová - výše  podílu 2017/5000
  • JUDr. Jarmila Silovská - výše podílu 339/10000, zastoupená na základě plné moci paní JUDr. Miroslavou Fialovou
  • JUDr. Miroslava Fialová a Zdeněk Fiala - výše podílu 14/125
  • S-PARK reality spol.s r.o,  - výše podílu 1607/10000, zastoupená Kateřinou Starou

 

Hosté : Ing. Miloslava Ježková – manager bytových družstev Interma BYTY a.s.

 

Schopnost usnášení :

Shromáždění  členů Společenství vlastníků Jánská 864 (dále Společenství) je schopné  usnášení, neboť jsou přítomni všichni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů – přítomno 100% členů SV .

 

 

 

 

Program  dle pozvánky :

 

  1. Zahájení, prezence, volba předsedajícího
  2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018
  3. Schválení příspěvku do fondu oprav
  4. Provozní záležitosti, diskuse
  5. Závěr

 

 

Projednáno  v pořadí podle pozvánky  :

 

Ad 1) Zahájení, prezence,volba předsedajícího

Schůze shromáždění byla zahájena ve 17.00 hodin. Předsedajícím byla zvolena Milada Raindlová, která byla rovněž ustanovena jako zapisovatel. Přítomní stvrdili účast na schůzi podpisem prezenční listiny.

 

 

Ad 2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení výsledků hospodaření  roku 2017 a 2018

Přítomným byly zaslány k předběžnému obeznámení výsledky hospodaření za rok 2017 a 2018, jakožto příloha pozvánky na schůzi SV. Výsledky byly následně  projednány a prodiskutovány.

Účetní závěrka za rok 2017 a 2018 byla schválena 100%  přítomných hlasů vlastníků, včetně převodu zisku do FO.

 

 

 

Ad 3) Schválení příspěvku do fondu oprav

           Paní Raindlová navrhla svolané schůzi SV, na základě aktuálního stavu fondu oprav a upozornění účetní Interma BYTY a.s. paní Matyášové, znovu zahájit spoření do FO a to ve výši 5,- Kč /m2, neboť společenství neplánuje výhledově nijak zásadní opravy ani údržbu. Nicméně je třeba mít rezervu pro případy havárie. Nový předpis pak bude zaslán vlastníkům v nejbližším možném termínu.

Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků.

 

 

Ad 4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

     V diskusi se projednávala především oprava střechy panem Šubrtem a stále nedořešený hlavní uzávěr vody.

      Dále pak možnost zpřístupnění střechy žebříkem, který již Interma BYTY a.s. objednala a likvidaci náletů, kterou přislíbil vyřešit domovník.

      Museli se také upřesnit počty osob na jednotlivých kancelářích vzhledem k předchozí schválené směrnici. Tyto počty pak budou jednotlivý vlastníci každý rok upřesňovat dle aktuálního stavu s připojením svého podpisu. Pokud vlastník nepodepíše změnu má se za to, že se stav nezměnil.

 

 

 

 

Zapsala dne  7.5.2019

 

 

Milada Raindlová

Předseda společenství

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.