Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu 17 listopadu 1452

17.01.2019 14:01

Zápis ze schůze shromáždění

Společenství vlastníků domu 17 listopadu 1452

Atrium Radouč,

17. listopadu 1452, 293 01 Mladá Boleslav

 

 

 Pravidelná schůze byla svolána na den 6. 12. 2018 v 17.00 hod. výborem společenství. Místem konání bylo Atrium domu 17. listopadu 1452, Mladá Boleslav.

 

Přítomní:

Členové výboru: Ing. Jan Ryšavý, Libor Ježek, Jiří Žofka

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková a Jitka Večerníková (Interma BYTY, a.s.), domovník Martin Sýkora

 

Prezenční listina shromáždění viz. příloha č. 1

 

Program:

 

 1. Zahájení, prezence
 2. Předání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 3. Shrnutí činností za rok 2017/2018 a schválení výsledků hospodaření
 4. Odvolání původního a volba nového výboru společenství vlastníků
 5. Plán činností na rok 2019
 6. Diskuze, provozní záležitosti, závěr

 

 

 

Ad 1)

Shromáždění zahájil Ing. Jan Ryšavý, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Dle prezenční listiny bylo v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 50,59% členů SV (28 vlastníků). Shromáždění tedy bylo usnášeníschopné.

 

 

Ad 2)

Slova se ujal p. Ryšavý, aby připomněl vlastníkům, že je potřeba odevzdat vyplněné a podepsané formuláře Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

Ad 3)

Pan Ryšavý spolu s panem Žofkou následně informovali shromáždění o akcích, které byly v průběhu roku 2018 realizovány.

 • V prvním pololetí byla provedena v domě plošná výměna bytových měřidel studené a teplé vody a kalorimetrů. Výměny provedla firma Maddeo CZ, s.r.o.. Výměnu se nepodařilo provést v bytě č. 18 kvůli nedostupnosti vlastníka jednotky.
 • Dále bylo provedeno odstranění neshod z Elektrorevize společných prostor, byla provedena oprava a výměna nefunkčních nouzových svítidel. (à 18tis. Kč)
 • Při provedení Revize hromosvodů (à 6 tis.) byly zjištěny nedostatky s  ČSN, bylo doplněno uzemnění vzduchotechniky (à17 tis. Kč)
 • Oprava garážových vrat (à 8,3 tis. Kč). Dále byly pořízeny náhradní díly pro zajištění okamžité opravy vrat v případě potřeby.
 • Ve výtahu byla provedena schválená výměna osvětlení za LED systém (à 4 tis. Kč)
 • Kamerový systém je momentálně náhradním řešením, testuje se účinnost náklady à 500 Kč

 

Paní Ing. Ježková informovala shromáždění o klíčových bodech Výroční zprávy
o hospodaření za rok 2017. Ve fondu oprav (dále FO) má shromáždění k dispozici k 30.11.2018 1,1 mil Kč. Roční příspěvek do FO je ve výši à 240 tis. Kč.

Pan Ryšavý navrhl, aby se příští shromáždění usneslo na navýšení platby do FO.

Dále bylo shromáždění vyzváno ke schválení převedení příjmu společenství ve výši 1116,- Kč do FO.

Pan Ryšavý nechal shromáždění hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2017
a převedení příjmu SVJ do fondu oprav.

Hlasování: pro: 100% přítomných vlastníků, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení: Shromáždění schválilo účetní závěrku za rok 2017 a převedení příjmu ve výši 1116,- Kč do fondu oprav.

 

 

 

Ad 4)

Pan Ryšavý informoval shromáždění, že odvolání a volba nového výboru shromáždění vlastníků se odkládá na příští shromáždění v roce 2019. Zároveň informoval vlastníky, že z funkce místopředsedy výboru odchází pan Libor Ježek
a vyzval je ke spolupráci ve výboru shromáždění.

 

 

Ad 5)

Pan Ryšavý spolu s panem Žofkou následně informovali shromáždění o akcích, které byly v průběhu roku 2018 zahájeny a dále budou provedeny v roce 2019.

 • V prvním pololetí byla provedena revize stavu teras a balkónů domu. Posudek provedl pan Ing. Svoboda z KDK Ekoizol Česká Lípa. Výboru byly následně předloženy nabídky na provedení oprav v I. etapě západní strana domu. Opravy budou provedeny v 1.polovině 2019 v ceně à 70 tis. Byt č. 5 a 90 tis. Byt č. 1.
  Po provedení těchto oprav bude provedena oprava fasády domu.
  Následně budou provedena rozkrytí plochy teras na východní straně, kde bude doplněna izolační fólie, ošetřeny prostupy pro odvod vody a případně budou odstraněny zjištěné nedostatky.
 • Výbor SVJ po diskuzi přislíbil zajistit dvě konkrétní nabídky na instalaci kamerového systému v domě tak, aby byly zřejmé návaznosti (správce dat, paušální náklady, legislativa). Nabídky budou součástí pozvánky na příští shromáždění vlastníků.
 • Dále výbor přislíbil zajistit cenovou nabídku na provedení výmalby schodiště domu. Výmalba bude provedena v 2019.
 • Z úkolů minulého shromáždění byla opětovně vyzvána paní Večerníková, aby zajistila nabídky na výměnu skla střešního okna a pan Sýkora k doplnění chybějících větracích mřížek.
 • Dále bude zajištěn technik na seřízení zadních vchodových dveří a oken na schodišti. Zajistí paní Večerníková.
 • Pro příjem DVBT2 bude realizováno doplnění STA přijímačů v ceně à 20 tis. Kč.
 • Paní Večerníková prověří možnost umístění stanoviště pro nádoby na komunální odpad.  Dále u investora výstavby bytového domu (stavba vpravo za domem 1452) informační materiál o výstavbě. Bude vyvěšeno na nástěnce v domě.
 • Dále bude provedena výměna nefunkčních modulů zvonků zadní vchod a po zjištění ceny případně i výměna modulu s vadným tlačítkem u předního vchodu. Cenu zjistí paní Večerníková, výbor posoudí, případně schválí.
 • Dále bude provedena výměna světla u zadního vchodu – zajistí pan Sýkora.

 

 

 

 


 

Schůze byla ukončena v 18:10

Zápis vytvořila: Jitka Večerníková

Schválil:

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Prezenční listina shromáždění včetně plných mocí

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.