Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu 17 listopadu 1452

18.05.2020 08:46

Zápis ze schůze shromáždění

Společenství vlastníků domu 17 listopadu 1452

Atrium Radouč,

17. listopadu 1452, 293 01 Mladá Boleslav

 

 

 Pravidelná schůze byla svolána na den 16. 1. 2020 v 17.00 hod. výborem společenství. Místem konání bylo Atrium domu 17. listopadu 1452, Mladá Boleslav.

 

Přítomní:

Členové výboru: Ing. Jan Ryšavý, Libor Ježek, Jiří Žofka

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková a Jitka Večerníková (Interma BYTY, a.s.), domovník Martin Sýkora

 

Prezenční listina shromáždění viz. příloha č. 1

 

Program:

 

 1. Zahájení, prezence
 2. Shrnutí činností za rok 2018/2019
 3. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018
 4. Odvolání původního a volba nového výboru společenství vlastníků
 5. Rozhodnutí o instalaci kamerového systému a připojení na PCO
 6. Plán činností na rok 2020
 7. Provozní záležitosti
 • Navýšení četnosti úklidu
 • Dodržování domovního řádu
 • Kontejnery na smíšený odpad
 1. Diskuse, závěr

 

 

 

 

Ad 1)

Shromáždění zahájil Ing. Jan Ryšavý, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Dle prezenční listiny bylo v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 60,32 % členů SVJ. Shromáždění tedy bylo usnášeníschopné.

 

 

Ad 2)

Slova se ujal p. Ryšavý, aby v bodech shrnul akce, které byly realizovány v průběhu roku 2019.

 • Provedena výměna pojezdů garážových vrat
 • Odstranění nedostatků zjištěných při revizích hromosvodů
 • Instalace zvonkových tabel
 • Přenastavení přijímačů pro příjem DVB T2
 • Oprava teras u bytů č. 1 a 5
 • Průběžná údržba a potřebné opravy během celého roku

 

 

Ad 3)

Pan Ryšavý vyzval shromáždění, aby vzneslo dotazy či připomínky k účetní závěrce a výsledkům hospodaření za rok 2018. Žádné nebyly vzneseny. Paní Ing. Ježková informovala shromáždění o potřebě schválit vypořádání hospodářského výsledku 704,- Kč a navrhla převedení tohoto příjmu do fondu oprav. Následně nechal pan Ryšavý o schválení účetní závěrky a převedení příjmu 704,- Kč do fondu oprav hlasovat.

 

Hlasování: Pro 100% přítomných vlastníků, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení: Shromáždění schválilo účetní závěrku za rok 2018 a převedení příjmu ve výši 704,- do fondu oprav.

 

 

Ad 4)

Shromáždění se rozhodlo, že odvolání a volba nového výboru shromáždění vlastníků se odkládá na příští shromáždění na podzim roku 2020. Zároveň informoval vlastníky, že z funkce místopředsedy výboru odchází pan Libor Ježek
a vyzval je ke spolupráci ve výboru shromáždění.

 

 

Ad 5)

Pan Ryšavý informoval shromáždění o dvou cenových nabídkách na instalaci kamerového systému v domě. Pro realizaci byla zvolena CN za 34 tis. Kč, instalace tří kamer, dvě na vchody do domu, jedna na vjezd do garáží. Napojení systému na PCO – náklady 800 Kč / měsíc, dále nezbytné náklady na internetové připojení (Dragon) – náklady 1000 Kč / měsíc. Zároveň pan Ryšavý apeluje na všechny vlastníky, aby do domu pouštěli pouze známé a zvané osoby pro zajištění bezpečí osob a majetku. O schválení navržené instalace kamerového systému včetně odsouhlasení paušálních nákladů na provoz nechal pan Ryšavý hlasovat.

 

Hlasování: Pro 100% přítomných vlastníků, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení: Shromáždění schválilo instalaci kamerového systému dle představených podmínek.

 

 

Ad 6)

Pan Ryšavý seznámil shromáždění s plánem činností na rok 2020

 • Výmalba schodiště – náklady do 15 tis. Kč
 • Výměna rozbitého světlíku – fa Gradus
 • Oprava teras u bytů č. 2, 3, 4 – fa KDK Ekoizol
 • Stanoviště pro sběrné nádoby společné s domem 1470 (1/2 nákladů na zhotovení bude přefakturována domu 1452), klíče bude distribuovat pan Ryšavý proti podpisu 1ks/ byt. V souvislosti s odpadovým hospodářstvím apeluje pan Ryšavý na vlastníky, aby třídili odpad, a informuje o možnosti uzavřít individuální smlouvy s Magistrátem města MB o třídění odpadu a možnosti snížení nákladů na poplatek za svoz komunálního odpadu.
 • Možnost navýšení četnosti úklidu v domě byla zamítnuta.

 

 

Ad 7)

V rámci provozních záležitostí žádá pan Ryšavý vlastníky, aby zejména dodržovali Domovní řád – (platí i pro nájemníky!). Dále žádá vlastníky, aby udržovali pořádek v domě a jeho okolí, zejména pak sami po sobě, svých dětech a návštěvách. Dále prosí, aby byl dům po 22:00 zamykán.

 

 

Ad 8)

Během diskuse byla zmíněna oprava chodníčku u zadního vchodu do domu, bude řešeno svépomocí.

Dále byli vlastníci požádáni, aby se snažili zavírat dveře do bytů ohleduplněji.
 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 18:00

Zápis vytvořila: Jitka Večerníková

Schválil:

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Prezenční listina shromáždění

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.