Zápis ze shromáždění členů Společenství vlastníků Jánská 864

08.06.2017 15:28

Zápis ze shromáždění členů Společenství vlastníků Jánská 864

IČ 273 55 896, sídlem Jánská 864, 460 02 Liberec III

 konaného  dne 11.5.2017  v místě sídla společenství, v kanceláři společnosti S-PARK

                     

 

Přítomni  dle připojené prezenční listiny :

-          Michalis Dzikos - výše podílu 1995/10000, zastoupený na základě plné moci panem Ing. Petrem Daškem, dat. nar.: 26.12.1968, trvale pobytem Gorkého 601/19, Liberec 1

-          Miloslav Raindl a Milada Raindlová - výše  podílu 2017/5000

-          JUDr. Jarmila Silovská - výše podílu 339/10000

-          JUDr. Miroslava Fialová a Zdeněk Fiala - výše podílu 14/125

-          S-PARK reality spol.s r.o, zastoupená Pavlem Pěničkou, jednatelem společnosti  – výše podílu 1607/10000

 

Hosté : Libor Kafka, vedoucí správcovské firmy Interma BYTY a.s.

             Ing. Miloslava Ježková – manager bytových družstev Interma BYTY a.s.

 

Schopnost usnášení :

Shromáždění  členů Společenství vlastníků Jánská 864 ( dále Společenství) je schopné  usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů – přítomno 90,95 % členů SV .

 

 

Program  dle pozvánky :

 

1.)   Zahájení, prezence, volba předsedajícího

2.)   Schválení výsledků hospodaření roku 2015 a 2016.

3.)   Schválení nového znění směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby

4.)   Schválení nových stanov

5.)   Schválení pronájmu prostor pro uklízečku

6.)   Schválení paušálních náhrad pro předsedu SVJ

7.)   Návrh rozpočtu společenství

8.)   Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

Projednáno  v pořadí podle pozvánky  :

 

Ad 1)   Zahájení, prezence,volba předsedajícího

Schůze shromáždění byla zahájena ve 17.10 hodin. Předsedajícím byla zvolena Milada Raindlová, která byla rovněž ustanovena jako zapisovatel. Přítomní stvrdili účast na schůzi podpisem prezenční listiny.

 

 

 

Ad 2) Schválení výsledků hospodaření  roku 2015 a 2016

Přítomným byly předloženy panem Kafkou výsledky hospodaření za rok 2015 a 2016. Výsledky byly následně  projednány a prodiskutovány.

Hospodářský výsledek byl schválen všemi přítomnými, včetně převodu zisku do FO.

 

 

 

 

 

   Ad 3) Schválení nového znění směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby

               Pan Kafka předložil vlastníkům návrh nového znění směrnice, včetně důvodů pro tuto změnu. Nová směrnice byla schválená všemi zúčastněnými.

 

 

Ad 4) Schválení nových stanov

      Společenství zadalo prostřednictvím paní Raindlové správcovské firmě Interma byty a.s. podnět na vypracování zcela nových stanov, které jsou přizpůsobeny zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Dle rozhodnutí vrchního soudu zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov se netýká SV vzniklých před 1.1.2014. Nové stanovy připravila paní paní Ing. Ježková a byly v nich konzultovány a poté i zapracovány  všechny schválené připomínky paní Raindlové a pana Šubrta.

      Následně byly nové stanovy jednohlasně schváleny.

 

Ad 5) Schválení pronájmu prostor pro uklízečku

                    Vzhledem k nedořešené situaci z minulých let ohledně umístění úklidových prostředků pro uklizečku navrhla paní Raindlová pouze dvě možná řešení a to pronájem komory od ní, nebo od vlastníků 4.NP. Veškeré skladování v prostorách kotelny je naprosto nepřípustné a nelze v tom pokračovat. Po diskuzi bylo rozhodnuto a jednohlasně schváleno, že Společenství pronajmou svůj prostor manželé Raindlovi a to za cenu 500,-Kč na měsíc a to od 1.6.2017. 

 

Ad 6) Schválení paušálních náhrad pro předsedu SVJ

           Společenství schválilo na návrh paní Raindlové vyplácení paušálních náhrad za výkon funkce od 1.6.2017, jakožto pověřenému vlastníkovi, ve výši 50,- Kč na každou jednotku (kancelář) za měsíc.

            Schváleno 100 % přítomných vlastníků.

 

Ad 7) Návrh rozpočtu společenství

     Návrh rozpočtu Společenství vlastníků proběhl ústní formou.

     

 

Ad 8) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

     Aktuálně probíhá oprava hydroizolace v 1.NP a došlo také k revizi a výměně oleje ve výtahu. Je nutné dořešit zabezpečení domů nastavenou mříží a dále přemístění hlavních uzávěru plynu a vody, eventuálně jejich zpřístupnění…situaci se nabídl řešit pan Dašek.

 

 

 

 

Zapsala dne  11.5.2017

 

Milada Raindlová

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.