Zápis ze shromáždění konaného 26.10.2017

27.10.2017 14:30

Zápis ze shromáždění

Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha

kompletní zápis ke stažení ZDE

Datum: 26. 10. 2017, v 19.00 hod.

Místo konání: Vrátenská 389, prostor garáží, Praha 9 – Miškovice, PSČ 19600

Účast vlastníků:

Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha  -  84,08 %

 

Dle předloženého programu:

 

1) Zahájení, prezence, volba předsedajícího – Ing. Matěj Kopecký (předseda společenství), zahájil shromáždění a konstatoval, že na shromáždění „Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha“ je přítomno 84,08 % vlastníků a shromáždění je usnášeníschopné.

     Následně byl zvolen jako předsedající shromáždění Ing. M. Kopecký a jako zapisovatelka Ing. K. Schlesingerová.

     Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

2)  Využití společného pozemku par. číslo: 319/78 v katastrálním území: Miškovice, obec: Praha

     Ing. M. Kopecký představil návrh využití společného pozemku. Navrhnul následující prvky: Ohniště, lavičky a pískoviště. Vlastník bytové jednotky č. 388/11, paní D. Křečková, navrhla, aby byl vytvořen Řád s pravidly užívání těchto prvků. Tento řád bude odsouhlasen elektronicky. Spolufinancování vybudování prvků bude dobrovolné. Následně byly jednotlivé prvky schvalovány:

     Ohniště:

     Schváleno třinácti hlasy – 87% přítomných vlastníků

     Proti dva hlasy – 13% přítomných vlastníků

     Lavičky:

     Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

      Pískoviště:

    Schváleno dvanácti hlasy – 80% přítomných vlastníků

Proti tři hlasy – 20% přítomných vlastníků

3) Umístění oplocení mezi protihlukovou zdí a hranou domu 388  

    Ing. M. Kopecký navrhl podobu oplocení mezi rohem domu (bytová jednotka č. 388/5) a protihlukovou zdí. Tento návrh byl však po krátké diskuzi odložen na příští schůzi.

     O tomto bodě se nehlasovalo

          

4) Změna výše plateb

1.     Domovník – domovnické služby bude i nadále vykonávat pan J. Křeček a to na základě Dohody o provedení práce. Cena je navýšena na 1 000 Kč / měsíc. Částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky.

2.     Úklid – úklid bude zajišťovat paní J. Beranová a to na základě Dohody o provedení práce. Cena je navýšena na 1 600 Kč / měsíc. Částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky.

3.     Náklady statutárních orgánů - částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky. Je navýšena na 100 Kč/ bytová jednotka/ měsíc.

Všechny změny jsou platné s účinností od 1. 1. 2018.

Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

5) Informace o reklamacích

    Ing. M. Kopecký informoval vlastníky o průběhu reklamací, které byly společně zaslány společnosti Expoinvest s.r.o. dne 1. 9. 2017.

    Výbor společenství vlastníků jednotek přislíbil pokusit se zajistit projekt, jakožto podklad pro jednání se společností Expoinvest s.r.o., pojednávající o možnosti odvodu dešťové vody z teras.

Dále byl vlastníkům představen harmonogram schůzek souvisejících s reklamacemi.

-       Dne 30. 10. 2017 je naplánovaná schůzka s panem L. Michaleckým, zástupcem společnosti Strabag, kde dojde k převzetí provedených reklamačních oprav ve společných prostorech.

-       V týdnu od 30. 10. – 3. 11. 2017 by měla proběhnout schůzka společnosti Strabag a společnosti Expoinvest, s.r.o., jejím účelem je projednání již převzatých vyřešených reklamací a určení dalšího postupu k zamítnutým reklamacím

-       V týdnu od 6. – 10. 11. 2017 proběhne schůzka výboru SVJ s Ing. D. Cahou, jejíž náplní bude řešení stále neprovedených a neuznaných reklamací. 

-       V týdnu od 6. – 10. 11. 2017 proběhne dokončení všech klempířských prací zbývajících dokončit u uznaných reklamací.

Vlastníci vzali tyto informace na vědomí.

7) Diskuse, závěr  

    Po krátké diskuzi předsedající všem přítomným poděkoval za účast a shromáždění ukončil v 20.40 hod.

 

V Praze dne 27. 10. 2017      

 Zapsala: Ing. Kateřina Schlesingerová

                                                                                                                                                        _________________________________

Ing. Matěj Kopecký

předsedající shromáždění

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.