Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu 17.listopadu 1470 ze dne 6.11.2013

03.12.2013 11:42

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků

domu 17. listopadu 1470,  293 01 Mladá Boleslav

 

Datum konání: 6. 11. 2013 od 17.30 hod.

 

Místo konání: Byt č. 2., na adrese 17. listopadu 1470, 293 01 Mladá Boleslav

 

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                           Jan Plocek ml. – obchodní referent Interma a.s.

                           Libor Kafka – vedoucí SBF Interma, a. s.

 

                         

                                                                   

Účast vlastníků  -  93,73 %

 

Dle předloženého programu:

1) Informace o zajištění úklidu společných částí domu a okolí domu

2) Zajišťování správy domu

3) Informace o postupu projektu RADOUČ PARK II – výstavba domu B

4) Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti v domě a v prostorách parkoviště

5) Návrh na vytvoření fondu oprav

6) Rozšíření výboru SVJ o nového člena

7) Různé

 

 Předseda SVJ pan Mgr. Daniel Hovorka přivítal všechny přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny     

 je přítomno 93,73 % vlastníků jednotek, čímž je shromáždění usnášeníschopné.

   

1)    Smlouva o úklidu mezi Bytovým družstvem RADOUČ PARK a domovníkem panem Sýkorou byla ukončena k 31. 10. 2013. Zároveň byla uzavřena nová smlouva mezi SVJ a obyvatelkou domu paní Jaroslavou Víškovou, na základě které s účinností od 1. 11. 2013 zajišťuje paní Víšková úklid společných prostor domu a jeho okolí v rozsahu 5 hodin týdně. Úhrada nákladů na provádění úklidu zůstává stejná jako dosud, tj. ve výši 150 Kč měsíčně za každou užívanou bytovou jednotku.

 

2) Byl předložen návrh nové Mandátní smlouvy o správě domu mezi SVJ a Interma BYTY a.s.

Ing. Jan Roubíček předal seznam připomínek, které byly projednány. Individuální smlouvy o správě domu, které byly uzavřeny mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek a Bytovým družstvem RADOUČ PARK, budou ukončeny podpisem mandátní smlouvy se společností Interma BYTY, a.s.

Odměna za správu domu zůstává zachována ve výši 150 Kč měsíčně za obsazenou bytovou jednotku + DPH, tj. v celkové výši 180 Kč měsíčně. Správce domu bude na základě smlouvy oprávněn provést valorizaci odměny za správu domu o výši inflace nejdříve od 1. 1. 2015.

Součástí mandátní smlouvy není povinnost správce zajistit v domě činnost domovníka, ani úhrada nákladů za služby domovníka. Dosavadní smlouva o domovnictví mezi Interma BYTY, a.s. a panem Sýkorou bude ukončena a činnost domovníka bude nově upravena v samostatné smlouvě mezi SVJ
a vybraným domovníkem.

Výbor SVJ byl pověřen podpisem této mandátní smlouvy.

    Usnesení bylo schváleno 100% hlasy přítomných vlastníků.

   

 

3) Pan Jan Plocek ml. informoval o záměru společnosti Interma, a.s. pokračovat v příštím roce ve výstavbě II. etapy projektu RADOUČ PARK – bytového domu B.

                      

 

4) Shromáždění se zabývalo nepříznivou bezpečnostní situací v domě a jeho okolí. V prostoru parkoviště dochází k opakovaným krádežím, schází se zde podezřelé osoby. Výbor SVJ jednal v této věci se zástupci městské policie, bylo dohodnuto, že hlídky městské policie budou prostor parkoviště preventivně kontrolovat a na telefonickou žádost obyvatelů domu provedou vykázání cizích osob z parkoviště, které je soukromým pozemkem. Město však neplánuje rozšíření kamerového systému pro tuto lokalitu.

Pan David Víšek předložil z pověření výboru SVJ 3 návrhy na možnosti dalšího zabezpečení domu:

     a) oplocení pozemku

     b) vjezdová závora

     c) kamerový systém nebo atrapy kamer

Výbor SVJ zajistí zpracování cenových nabídek k jednotlivým variantám zabezpečení domu a tyto varianty projedná se zástupci Bytového družstva RADOUČ PARK, které je většinovým spoluvlastníkem společných částí domu a výlučným vlastníkem okolních pozemků. Následně budou konkrétní návrhy bezpečnostních opatření s vyčíslením nákladů předloženy k projednání a odsouhlasení shromážděním vlastníků jednotek.

         

 

5) Výborem SVJ byl předložen návrh na zřízení a tvorbu fondu oprav ve třech variantách:

     a) měsíční příspěvek do fondu oprav ve výši  5,- Kč/m2  podlahové plochy jednotky. 

     b) měsíční příspěvek do fondu oprav ve výši  7,- Kč/m2  podlahové plochy jednotky

     c) měsíční příspěvek do fondu oprav ve výši  10,- Kč/m2  podlahové plochy jednotky

     Po rozpravě se shromáždění rozhodlo pro první variantu.

       Pro předložený návrh zřízení fondu oprav ve výši 5,- Kč/m2  podlahové plochy jednotky hlasovalo:

     pro 86,65 %, proti návrhu 4,5 % a zdrželo se 2,58 %.  

 

    Počátek tvorby fondu oprav (počátek úhrady měsíčních příspěvků členů SVJ) se stanovuje na měsíc prosinec 2013. Od tohoto měsíce budou členové SVJ hradit příspěvek do fondu oprav za každou obsazenou bytovou jednotku v následující výši:

 

Výměra bytu (m²)

Měsíční platba

Roční platba

70

350,-

4 200,-

99

495,-

5 940,-

100

500,-

6 000,-

 

 

 

 

6) Výbor SVJ navrhl rozšíření výboru o nového člena: pana Davida Víška, vlastníka bytu č. 1, bytem
17. listopadu 1470, Mladá Boleslav.

 

     Usnesení bylo schváleno 100% hlasy přítomných vlastníků.  

 

7) Společnost ČEZ Distribuce, a.s. předložila členům SVJ návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umožňuje provozovat kabelovou pojistkovou skříň
a připojené kabelové vedení k této skříni. Výbor SVJ prověří, zda je nutno o sjednání tohoto věcného břemena informovat hypoteční banky, které poskytly individuální úvěry jednotlivým vlastníkům.

 

 

 

 

 

Mladá Boleslav, dne 21. 11. 2013                          

                                                                                     Mgr. Daniel Hovorka

                                                                                    předsedající schůze

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.