Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1472

14.03.2019 13:42

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků

domu 17. listopadu 1472,  293 01 Mladá Boleslav

 

Datum konání: 28. 2. 2019 v 17:00 hod.

 

Místo konání: vestibul domu (u schránek)

                        17. Listopadu 1472, Mladá Boleslav

 

 

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažerka BD a SV Interma BYTY, a.s.

                          Jitka Večerníková -  technička Interma BYTY, a.s.

                           Kamila Rašovská – referentka lokality Interma BYTY, a.s.

                           Martin Sýkora - domovník

                       

 

                         

                                                                   

Účast vlastníků  -  75, 23 % přítomných hlasů vlastníků

 

Program:

 

1) Zahájení, prezence

2) Rezignace výboru společenství vlastníků

3) Volba nového výboru společenství vlastníků

4) Provozní záležitosti

5) Diskuze, závěr

 

 

 

  1. Předseda výboru SVJ pan Václav Hlubuček spolu s paní Ing. Ježkovou přivítali všechny přítomné a konstatovali, podle prezenční listiny je přítomno 75,23 % hlasů vlastníků jednotek, čímž je shromáždění 
    usnášeníschopné.

 

Předseda výboru navrhl, aby předsedající schůze byla zvolena Ing. Miloslava Ježková, manažer BD a SV ze správcovské firmy. Tento návrh byl schválen 100 % přítomných hlasů vlastníků jednotek.

   

  1. Předseda SVJ pan Václav Hlubuček informoval přítomné o rezignaci stávajícího výboru společenství vlastníků k datu konání shromáždění. Jako důvod odstoupení bylo uvedeno, že jako zástupci investora postupně ukončují prodej bytových jednotek. Dále dala paní Ing. Ježková o přijetí rezignace výboru hlasovat.

  Hlasování: Pro 100% PHV

  Usnesení: Rezignace výboru společenství vlastníků byla přijata.

 

3)  Paní Ing. Ježková vyzvala přítomné vlastníky, aby podali návrh na nové členy výboru společenství
      případně, aby se přihlásili sami. Vlastníkům byla ve zkratce popsána charakteristika činnosti výboru a

      dále byla přislíbena spolupráce na všech otázkách týkajících se domu správcem, tj. Intermou BYTY, a.s..

      Do výboru společenství vlastníků se přihlásili:

      Ing. Václav Doležal – předseda výboru

      Ing. Jana Pacáková – člen výboru

      Lenka Výmolová – člen výboru

      O volbě nového výboru společenství ve výše uvedeném složení dala paní Ing. Ježková hlasovat.

      Hlasování: Pro 100% PHV

      Usnesení: Nový výbor společenství vlastníků byl schválen ve výše uvedeném složení.

 

4) Paní Večerníková v rámci provozních záležitostí informovala shromáždění vlastníků o způsobu a
     periodicitě svozu komunálního a směsného odpadu a po domluvě s vlastníky bude v dohledné době
     pro odvoz odpadu doplněn dvoukomorový kontejner na tříděné sklo (bílé/ barevné).

     Kvůli řešení problémů s nedostatkem parkovacích míst v dané lokalitě bylo shromáždění navrženo
     instalovat na parkovací místa mechanické zábrany. Byl obrazově představen přesný typ a cena včetně
     instalace (3760,-/ ks). Vlastníci parkovacích míst, kteří budou mít o instalaci zábrany zájem, mají poslat e-
     mailem paní Večerníkové (jitka.vecernikova@interma-byty.cz) vyjádření do 31. 3. 2019. Zábrany budou
     namontovány 4-5/2019.

   


      Na základě požadavku vlastníků bude zjištěno u dodavatele plastových oken (Dafeplast), zda je možné 
      provést instalaci interiérových žaluzií, aniž by došlo k porušení podmínek záruční lhůty, případně, zda
      dodavatel sám neposkytuje dodávku a montáž těchto žaluzií.

       Po podnětu ze strany domovníka pana Sýkory byl schválen záměr provést duplikaci FAB vložky, která je   
      v prvních vchodových dveřích i pro druhé vchodové dveře a to pro případ potřeby zajistit při poruše 
      přístup do domu shodným klíčem u obou zámků vchodových dveří. Dále byl schválen záměr provést
      instalaci systému klika/koule pro dveře oddělující společné prostory domu od prostoru sklepů. Oboje 
      výše uvedené zajistí domovník pan Sýkora do konce 3/2019.

      Paní Večerníková informovala spolu s panem Hlubučkem o probíhajících reklamacích. I nadále platí, že  
      reklamace řeší po písemné výzvě pan Plocek (plocek@rsliberec.cz).

 

5)  V 18.45 paní Ing. Ježková poděkovala přítomným za účast a shromáždění bylo ukončeno.

 

 

 

 

Mladá Boleslav, 28. 2. 2019

 

 

                                                                                 …………………………………………………………..

                                                                                              Ing. Miloslava Ježková

                                                                                        předsedající schůze shromáždění

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Večerníková

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.