Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá Boleslav

03.05.2019 13:01

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá Boleslav

 

 

Datum konání:30. 4. 2019, 17:00

Místo konání: vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav 

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                          Jitka Večerníková – technička Interma BYTY, a.s.

                                                

                                                                   

Účast vlastníků  -  62,08 % přítomných hlasů vlastníků

Dle předloženého programu:

 1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze
 2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018 ke stažení zde
 3. Schválení nových stanov společenství ke stažení zde
 4. Odvolání předsedy společenství a volba nového statutárního orgánu
 5. Instalace bezpečnostního kamerového systému v domě
 6. Instalace bezklíčového přístupového systému do domu a změna režimu přístupu do jednotlivých bloků a podzemní garáže
 7. Instalace tlakové posilovací stanice pitné vody za účelem dosažení odpovídajícího tlaku ve všech patrech domu
 8. Oprava příjezdové komunikace k parkovacím stáním na dvoře domu
 9. Výměna plotu mezi pozemky náležejícími k domu č.p. 47 a golfovým hřištěm
 10. Zemní úpravy na společných pozemcích před hlavním vchodem do domu včetně osetí trávou
 11. Schválení navýšení částky za služby domovníka
 12. Provozní záležitosti
 13. Diskuse, závěr

 

1. Předseda SVJ pan JUDr. Petr Douša přivítal všechny přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny     

 je přítomno 62,08 % hlasů vlastníků jednotek, čímž je shromáždění usnášeníschopné. Dále přítomné vlastníky informoval, že původní záměr výstavby dalších bytových jednotek na střeše domu, byl zrušen. Jako další informaci uvedl, že Bytové družstvo u Golfu bude do konce roku prodávat parkovací stání v podzemní garáži a v prostoru venkovního parkoviště, dále že bude družstvo do konce roku převádět družstevní podíly jednotlivých členů do osobního vlastnictví a družstvo by mělo do konce roku 2019 zaniknout. Případní zájemci o parkovací stání mají kontaktovat paní Richtrovou (spol. Grandezza). Po těchto informacích předseda zplnomocnil paní Richterovou k jednání za Bytové družstvo, popřál vlastníkům hodně štěstí a shromáždění opustil.

Následně nechala paní Ing. Ježková hlasovat o orgánech schůze, byla navržena vlastníky jako předsedající shromáždění. Jako zapisovatelka byla navržena paní Večerníková.

    Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Předsedající shromáždění byla zvolena paní Ing. Ježková, jako zapisovatelka byla schválena paní Večerníková.

 

 

2. Paní Ing. Ježková informovala přítomné vlastníky o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2018, uvedla, že SVJ hospodařilo se ziskem 2607,- Kč, tuto částku navrhla převést do Fondu oprav. Vlastníci byli informováni o dvou dlužnících (tito budou vyzvání k placení, případně v součinnosti s výborem bude podána žaloba na zaplacení). Dále nechala paní Ing. Ježková hlasovat o schválení účetní závěrky SVJ za rok 2018 a o vypořádání zisku převedením do Fondu oprav SVJ.

    Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Účetní závěrka SVJ za rok 2018 a převedení zisku do Fondu oprav bylo schváleno.

 

 

3. Shromáždění bylo informováno, že pro volbu nového orgánu společenství (s pětičlenným výborem) je nezbytné schválit nové Stanovy společenství. Návrh jejich znění byl vlastníkům předložen v dostatečném předstihu, žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. O schválení nových Stanov společenství nechala předsedající hlasovat.

    Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Nové stanovy společenství byly schváleny.

 

 

4. Paní Ing. Ježková informovala přítomné vlastníky, že pro volbu nového výboru společenství je nezbytné nejdříve odvolat předsedu SVJ, pana JUDr. Petra Doušu. O odvolání předsedy nechala hlasovat.

    Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Předseda SVJ pan JUDr. Petr Douša byl odvolán.

 

Následně byl shromáždění předložen návrh zvolit do nového výboru SVJ tyto členy:

Basco Lucie, Růžková Lucie, Brynych Zdeněk, Sýkora Matúš, Moulis Marek

Předsedající shromáždění nechala o volbě nového výboru ve výše uvedeném složení hlasovat.

    Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Výbor SVJ byl zvolen ve výše uvedeném složení.

 

V následné diskuzi bylo navrženo, aby byl výbor SVJ jako orgán pojištěn pro krytí odpovědnostních rizik, o tomto bylo hlasováno:

    Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Shromáždění schválilo uzavření odpovědnostní pojistné smlouvy pro výbor společenství.

 

Dále bylo shromážděním navrženo, aby jednotliví členové výboru byly za svou činnost pro SVJ odměněni a to formou paušálních náhrad za výkon funkce ve výši 10.000,- / rok pro předsedu výboru, 5.000,- / rok pro ostatní členy výboru. Tyto paušální náhrady budou výboru vyplaceny za celý kalendářní rok 2019. Poměrná částka bude jednotlivým vlastníkům zahrnuta do předpisu měsíčních plateb.

Nový výbor SVJ (po zapsání do obchodního rejstříku) založí bankovní účet společenství, následně budou vystaveny nové předpisy záloh všem vlastníkům.

O schválení paušálních náhrad za výkon funkce členů výboru nechala paní Ing. Ježková hlasovat.

    Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Shromáždění schválilo vyplácení paušálních náhrad nákladů za výkon funkce pro výbor společenství ve výše uvedené výši.

 

 

5. Paní Ing. Ježková předala slovo panu Ing. Růžkovi, aby představil návrh instalace kamerového systému v domě. Pan Ing. Růžek přednesl návrh instalovat v domě kamerový systém tak, aby byly zabezpečeny vchody do domu a do garáží, dále by byl monitorován prostor venkovních parkovacích stání. Diskutovaná cenová nabídka byla předložena firmou SICURO SERVICES s.r.o. a to ve výši 82.tis Kč. Nabídka zahrnuje instalaci zařízení včetně všech nezbytných legislativních kroků a poplatků a dále dvouletý servis. Po krátké diskuzi bylo navrženo pověřit výbor SVJ k výběru a realizaci nejvhodnější varianty technického řešení pro optimální zabezpečení v maximální výši 120 tis. Kč.

O tomto návrhu nechala předsedající shromáždění hlasovat.

    Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Shromáždění schválilo pověření výboru SVJ k výběru a realizaci instalace bezpečnostního kamerového systému od firmy SICURO SERVICES s.r.o. v maximální výši 120 tis. Kč.

 

 

6. Dále paní Ing. Ježková předala slovo panu Ing. Růžkovi, aby představil návrh instalace bezklíčového přístupového systému do domu. Pan Ing. Růžek přednesl návrh instalovat do domu bezklíčový systém dle cenové nabídky firmy SICURO SERVICES s.r.o. a to ve výši 180tis. Kč. Systém zahrnuje přístup do domu přes evidované bezpečnostní čipy, dále elektromechanické samozamykací zámky na všechny vstupní dveře do domu a garáží (ty by musely být osazeny panikovou klikou kvůli zachování evakuačních požárních cest), dále kompatibilitu s kamerovým systémem pro ověření totožnosti uživatelů čipů v případě přestupku či trestného činu (ve spolupráci s Policií ČR). Po krátké diskuzi bylo navrženo pověřit výbor SVJ k výběru a realizaci nejvhodnější varianty technického řešení pro optimální zabezpečení v maximální výši 200 tis. Kč.

O tomto návrhu nechala předsedající shromáždění hlasovat.

Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Shromáždění schválilo pověření výboru SVJ k výběru a realizaci instalace bezklíčového přístupového systému od firmy SICURO SERVICES s.r.o. v maximální výši 200 tis. Kč.

 

 

7. Dále pan Ing. Růžek informoval shromáždění o problému s tlakem vody v domě, který je způsobený nedostatečným tlakem z řádu MVaK. V domě je prostor, kde je uložena tlaková posilovací stanice, ta však není z důvodu zamítavého stanoviska VaK Mladá Boleslav a.s. nainstalována. Aby bylo možné zařízení spustit, je nutné doplnit ho o detenční vyrovnávací zásobník. Zplnomocněná zástupkyně bytového družstva paní Richterová byla požádána, aby prověřila vlastnictví prostoru, kde se stanice nachází, i vlastnictví stanice samotné. Dále bylo navrženo, aby výbor prověřil a zajistil nabídky na provedení instalace posilovací tlakové stanice pro dům a dále zjistil kvalitu vody (složení) pro případnou instalaci úpravny vody.

 

 

8. Dalším bodem k jednání byla úprava příjezdové komunikace na venkovní parkovací stání za domem. Po krátké diskuzi bylo domluveno, že paní Večerníková zajistí nabídku na úpravu povrchu komunikace v řešení asfaltový povrch. Tato nabídka bude předána výboru k posouzení.

 

 

9. Výměna plotu mezi pozemky náležejícími k domu č.p. 47 a golfovým hřištěm byla po krátké diskuzi odložena do doby, než bude jasné, jakým způsobem budou vypořádány majetkové vztahy na přilehlých pozemcích.

 

 

10. Dále bylo panem Ing. Růžkem shromáždění navrženo, aby byly provedeny terénní úpravy na pozemcích před domem včetně osetí trávou. Výbor byl pověřen zajistit cenovou nabídku na tyto terénní úpravy a realizovat do maximální výše 20 tis. Kč. Paní Ing. Ježková nechala o tomto záměru hlasovat.

Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Shromáždění schválilo pověření výboru SVJ k výběru a realizaci terénních úprav v maximální výši 20tis. Kč.

 

 

11. Paní Večerníková předložila shromáždění návrh na navýšení měsíční platby za služby domovníka pana Ing. Růžka z původních 100,- / byt / měsíc na 200,- /byt / měsíc. Změna bude promítnuta v předpisu měsíčních záloh. O tomto návrhu nechala paní Ing. Ježková hlasovat.

Hlasování: Pro 97,99% PHV      Zdržel se: 2,01% PHV

    Usnesení: Shromáždění schválilo navýšení platby za služby domovníka na 200,- / byt / měsíc s platností od 1. 5. 2019.

 

 

12. V rámci provozních záležitostí bylo panem Ing. Růžkem a panem Ing. Koutným shromáždění informováno o tom, že pro řádné užívání domu bude nezbytné provést rekolaudaci stavby a to z důvodu, že původně byl objekt kolaudován jako multifunkční objekt a je potřeba rekolaudovat jako stavbu k trvalému užívání. Pro tento úkon bude nezbytné vyjádření KHS a Požární bezpečnosti staveb. Z tohoto důvodu je potřeba provést výměnu nouzových osvětlení v domě. Pan Ing. Růžek předložil shromáždění cenovou nabídku ve výši 45 tis. Kč. O schválení této nabídky nechala paní Ing. Ježková hlasovat.

Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Shromáždění schválilo provedení výměny nouzového osvětlení v ceně 45 tis. Kč.

 

Dále byl výbor SVJ pověřen přípravou všech nezbytných kroků pro zajištění rekolaudace domu.

Dále bylo diskutováno o problémech s úhradou poplatku za rezervaci příkonu pro připojení jednotlivých bytů při prodeji. Zástupkyně bytového družstva paní Richterová přislíbila doložit výboru všechny potřebné podklady pro prověření provedených úhrad distributorovi. Vlastníci byli vyzváni, aby v případě pochybností prověřili u Distribuce ČEZ, zda je jimi užívané odběrné místo připojeno k trvalému nebo pouze dočasnému odběru. V případě potřeby nabízí součinnost v jednáních paní Večerníková.

 

Dále byl výbor vyzván shromážděním, aby provedl prověření cen za správu Interma BYTY, a.s. a provedl porovnání s cenami ostatních správ. Ve spolupráci s paní Richterovou (za BD) prověří výbor nároky na užívání kanceláře ve vestibulu domu.

Paní Večerníková byla pověřena, aby zajistila na DI PČR a Odboru dopravy MMMB povolení k instalaci zpomalovacích retardérů na komunikaci kolem domu.

V případě potřeby servisu či seřízení oken mají vlastníci zaslat svou žádost e-mailem na: michalovice47@gmail.com a to do 31.5.2019; následně bude objednán pan Pavlů, který servis provede. Náklady na servis budou rozúčtovány jednotlivým vlastníkům do ročního vyúčtování k dané bytové jednotce.

 

Následně pan Ing. Růžek shromáždění informoval o příčinách problémů během topné sezóny. (Proběhla oprava kotlů, dále výměna deskového výměníku a výměna neprůchodného vedení TUV). Kotelna je momentálně připojená přes web rozhraní a je možné spravovat ji na dálku. V souvislosti s těmito informacemi byla paní Večerníková pověřena zajistit cenové nabídky na provedení čištění a konzervace topného systému. Výbor vybere nejvhodnější nabídku a čištění a konzervaci realizuje v maximální výši 200 tis. Kč. O tomto návrhu nechala paní Ing. Ježková hlasovat.

Hlasování: Pro 100% PHV

    Usnesení: Shromáždění schválilo pověření výboru SVJ k výběru a realizaci čištění a konzervaci topného systému domu v maximální výši 200 tis. Kč.

 

Dále byla paní Večerníková požádána, aby zajistila další nádoby na tříděný odpad (sklo, plast, papír).

 

Po diskuzi o stavu stavby shromáždění pověřuje výbor, aby zajistil odborné posouzení způsobilou firmou. Posudek bude následně použit jako podklad pro plánované opravy a investice společenství.

 

Paní Večerníková byla požádána, aby pro výbor připravila smlouvy, které se týkají běžného chodu domu, dále bude výboru předána pojistná smlouva k nahlédnutí.

 

V 19:45 paní Ing. Ježková poděkovala za účast a shromáždění ukončila.

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Večerníková                                   Předsedající shromáždění: Ing. Miloslava Ježková                          

 

 

 

__________________________________                      _____________________________________

 

 

 

 

 

V Liberci, 2. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.