Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha

26.06.2017 09:54

Zápis ze shromáždění

Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha

 

 

Datum: 20.6.2017, v 18.00 hod.

 

Místo konání : Vrátenská 389, prostor garáží, Praha 9 – Miškovice, PSČ 19600 

 

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY, a.s.

                          Jitka Večerníková – technik  Interma BYTY, a.s.

                         

 

 

 

Účast vlastníků:

Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha  -  82,72 %

 

Dle předloženého programu:

 

1) Zahájení, prezence, volba předsedajícího  – Ing. Daniel Caha (předseda společenství), zahájil shromáždění a konstatoval, že na shromáždění Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha  je přítomno 82,72 % vlastníků a shromáždění je usnášeníschopné.

     Následně byl zvolen jako předsedající shromáždění  Ing. D. Caha a jako zapisovatelka Ing. M. Ježková.

 

     Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

 

2) Usnesení o změně stanov v části statutárního orgánu

     Stanovy byly zaslány všem vlastníkům před shromážděním. Změny ve stanovách vysvětlila paní Mgr. Jana Andresová. Orgány společenství jsou nyní shromáždění a výbor. Výbor je tříčlenný. Přistoupilo se k hlasování o schválení úplného znění stanov.

 

    Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

 

3) Volba statutárního orgánu  

    Návrh – výbor ve složení:

    Matěj Kopecký

    Martin Lubojatzky

    Kateřina Schlesingerová

  

   Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

            

4) Schválení veškerých plateb a jejich výše

1.     Poplatek za správu –  155,- Kč za každý byt / měsíc + DPH dle platných právních předpisů. Rozpočítán bude rovnoměrně na jednotky.

2.     Domovník – domovnické služby bude vykonávat pan Křeček na základě Dohody o domovnictví. Cena je stanovena 300 Kč / měsíc. Částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky.

3.     Úklid – úklid bude zajišťovat paní Jana Beranová na základě Dohody o úklidu. Cena je stanovena 800 Kč / měsíc. Částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky.

4.     Studená voda - náklad na vodné a stočné se rozdělí mezi uživatele poměrně podle náměrů vodoměrů v jednotkách. Vlastní výpočet nákladu uživatele probíhá způsobem - náklad za zúčtovací jednotku děleno součtem náměrů všech podružných vodoměrů krát náměr konkrétní jednotky. Záloha je stanovena : 300,- Kč/ 1 měsíc/ 1 osoba

5.     Elektřina spol. prostor - náklady se rozdělí v zúčtovací jednotce mezi jednotlivé uživatele podle počtu osoboměsíců (součet počtu osob v jednotlivých měsících zúčtovacího období, které užívají jednotku a služby s jednotkou související). V tuto chvíli se hradí zálohy ve výši 2 000,- Kč za čtvrtletí. Zálohy budou stanoveny dle této výše po upřesnění počtu osob užívajících jednotky.

6.     Odvoz odpadů - náklady se rozdělí v zúčtovací jednotce mezi jednotlivé uživatele podle počtu osoboměsíců. Na dům se počítá s jedním kontejnerem (1 100 l) – cena je 12 816,- Kč/rok. Zálohy budou stanoveny dle této výše po upřesnění osob užívajících jednotky.

7.     Podílové náklady - drobné opravy, údržba domu. Náklad je rozpočítán podle podlahové plochy jednotlivých uživatelů. Záloha je stanovena: 3 Kč/ 1 m2 podlahové plochy.

8.     Pojištění - nákladem je platba podle smlouvy s pojišťovnou.  V zúčtovací jednotce je náklad rozpočítán podle podlahové plochy jednotlivých jednotek. Bude uzavřena nová pojistka, cena bude upřesněna

9.     Fond oprav - částka je stanovena jako sazba za 1 m2 podlahové plochy (podlahová plocha je stanovena plochou místností jednotky + plocha sklepu). Výše je stanovena na 7 Kč/ m2.

10.  Náklady statutárních orgánů - částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky. Je stanovena na 50 Kč/ bytová jednotka/ měsíc.

 

Společenství vlastníků je oprávněno po provedení ročního vyúčtování upravit výši zálohových plateb dle aktuální spotřeby (např. vody, el. společných prostor, atd.).

 

Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

 

5) Schválení a uzavření smlouvy se správcem

     Příkazní smlouva byla odsouhlasena.

 

              Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

 

6) Diskuse, závěr  

    Po krátké diskuzi předsedající všem přítomným poděkoval za účast a shromáždění ukončil.

 

 

 

V Praze dne 21.6.2017       

 

 

 

       

 

Zapsala : Ing. Miloslava Ježková

                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ____________________________________

                                                                                                                                                                                                                 Ing. Daniel Caha

                                                                              předsedající shromáždění

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.