Zápis ze shromáždění konaného 20.6.2017

26.06.2017 09:52

Zápis ze shromáždění

Společenství vlastníků domu Vrátenská 389, Praha

celý zápis ke stažení ZDE
 

Datum: 20.6.2017, v 18.00 hod.

Místo konání : Vrátenská 389, prostor garáží, Praha 9 – Miškovice, PSČ 19600 

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY, a.s.

                          Jitka Večerníková – technik  Interma BYTY, a.s.

                         

Účast vlastníků:

Společenství vlastníků domu Vrátenská 389, Praha  -  86,64 %

 

Dle předloženého programu:

 

1) Zahájení, prezence, volba předsedajícího  – Ing. Daniel Caha (předseda společenství), zahájil shromáždění a konstatoval, že na shromáždění Společenství vlastníků domu Vrátenská 389, Praha  je přítomno 86,64 % vlastníků a shromáždění je usnášeníschopné.

     Následně byl zvolen jako předsedající shromáždění  Ing. D. Caha a jako zapisovatelka Ing. M. Ježková.

     Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

2) Usnesení o změně stanov v části statutárního orgánu

    Stanovy byly zaslány všem vlastníkům před shromážděním. Změny ve stanovách vysvětlila paní Mgr. Jana Andresová. Orgány společenství jsou nyní shromáždění a výbor. Výbor je tříčlenný. Přistoupilo se k hlasování o schválení úplného znění stanov.

    Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

3) Volba statutárního orgánu  

    Návrh – výbor ve složení:

    Jan Bíza

    Petr Jelínek

    Juraj Šimurka

     Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

  4) Schválení veškerých plateb a jejich výše

    Bytové jednotky:

1.     Poplatek za správu –  155,- Kč za každý byt / měsíc + DPH dle platných právních předpisů. Rozpočítán bude rovnoměrně na jednotky.

2.     Domovník – domovnické služby bude vykonávat pan Křeček na základě Dohody o domovnictví. Cena je stanovena 300 Kč / měsíc. Částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky.

3.     Úklid – úklid bude zajišťovat paní Alexandra Stádníková na základě Dohody o úklidu. Cena je stanovena 800 Kč / měsíc. Částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky.

4.     Studená voda - náklad na vodné a stočné se rozdělí mezi uživatele poměrně podle náměrů vodoměrů v jednotkách. Vlastní výpočet nákladu uživatele probíhá způsobem - náklad za zúčtovací jednotku děleno součtem náměrů všech podružných vodoměrů krát náměr konkrétní jednotky. Záloha je stanovena : 300,- Kč/ 1 měsíc/ 1 osoba

5.     Elektřina spol. prostor - náklady se rozdělí v zúčtovací jednotce mezi jednotlivé uživatele podle počtu osoboměsíců (součet počtu osob v jednotlivých měsících zúčtovacího období, které užívají jednotku a služby s jednotkou související). V tuto chvíli se hradí zálohy ve výši 2 000,- Kč za čtvrtletí. Zálohy budou stanoveny dle této výše po upřesnění počtu osob užívajících jednotky.

6.     Odvoz odpadů - náklady se rozdělí v zúčtovací jednotce mezi jednotlivé uživatele podle počtu osoboměsíců. Na dům se počítá s jedním kontejnerem (1 100 l) – cena je 12 816,- Kč/rok. Zálohy budou stanoveny dle této výše po upřesnění osob užívajících jednotky.

7.     Podílové náklady - drobné opravy, údržba domu. Náklad je rozpočítán podle podlahové plochy jednotlivých jednotek. Záloha je stanovena: 3 Kč/ 1 m2 podlahové plochy.

8.     Pojištění - nákladem je platba podle smlouvy s pojišťovnou.  V zúčtovací jednotce je náklad rozpočítán podle podlahové plochy jednotlivých jednotek. Bude uzavřena nová pojistka, cena bude upřesněna

9.     Fond oprav - částka je stanovena jako sazba za 1 m2 podlahové plochy (podlahová plocha je stanovena plochou místností jednotky + plocha sklepu). Výše je stanovena na 7 Kč/ m2.

10.  Náklady statutárních orgánů - částka bude rozpočítána rovnoměrně na jednotky. Je stanovena na 50 Kč/ bytová jednotka/ měsíc.

Společenství vlastníků je oprávněno po provedení ročního vyúčtování upravit výši zálohových plateb dle aktuální spotřeby (např. vody, el. společných prostor, atd.).

Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

Parkovací stání (dále jen PS)bude uzavřena trojdohoda mezi správcem Interma BYTY a.s., SVJ a vlastníky parkovacích stání.

1.     Poplatek za správu –  10,- Kč za každé PS / měsíc + DPH dle platných právních předpisů. Rozpočítán bude rovnoměrně na PS.

2.     Elektřina spol. prostor – rozpočítána bude rovnoměrně na PS. Záloha bude stanovena po upřesnění nákladové faktury.

3.     Podílové náklady - drobné opravy, údržba. Náklad je rozpočítán podle podlahové plochy PS. Záloha je stanovena: 3 Kč/ 1 m2 podlahové plochy.

Ostatní zálohy (pojištění, fond oprav..) budou nastaveny později po upřesnění nákladů a po domluvě s výborem SV. 

5) Schválení a uzavření smlouvy se správcem

     Příkazní smlouva byla odsouhlasena.

              Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

6) Diskuse, závěr  

    Po krátké diskuzi předsedající všem přítomným poděkoval za účast a shromáždění ukončil.

 

V Praze dne 21.6.2017   

Zapsala : Ing. Miloslava Ježková

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            _______________________________

Ing. Daniel Caha

předsedající shromáždění

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.