Zápis ze shromáždění SV Křížová 1612

17.02.2020 14:44

Zápis ze shromáždění SV Křížová 1612

 

Datum konání:             28.11.2019 v 18.00 hod.

Termín:                       řádný

Místo konání:              sušárna domu Křížová 1612, Liberec 30

Zúčastnění hosté :       Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                                   Iva Loumová – domovník

 

Účast vlastníků:           při zahájení včetně bytového družstva ZENIT -  57,23%

                                               před hlasováním o bodu 462,17%

 

Dle předloženého programu:

 

  1) Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil p. Libor Kafka, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 53,12% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2) Zpráva výboru společenství

P. Kafka seznámil přítomné s činností výboru za uplynulý rok. Byla provedena kontrola spotřeby provozovatelů internetu v domě – oba mají spotřebu měřenou samostatnými elektroměry. Byla provedena optimalizace nastavení provozních parametrů kotelny- vznesen požadavek na vrácení ohřevu TUV na celých 24 hod. Proběhla informace o připravované změně smlouvy na dodávku plynu kdy nebude fixována cena jako dosud, ale cena bude automaticky kopírovat ceny na burze plynu. SV má jednoho dlužníka ve výši 12.150,- Kč. S dlužníkem se jedná o formě vyrovnání dluhu.

 

 

3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

       SV mělo zdanitelný příjem ve výši 745,- Kč, částka bude převedena do fondu oprav. Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena.

       Schváleno 100% přítomných vlastníků. Zisk ve výši 745,- Kč bude převeden do fondu oprav.

 

 

  1. Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav

Stávající výše příspěvku byla nastavena v roce 2009 ve výši 4,- Kč/1m2 podlahové plochy. Od té doby se sazba neměnila. P. Kafka vysvětlil, jaké opravy se z fondu oprav hradí, jaké opravy a náklady jsou hrazeny z fondu údržby („podílové náklady“). Po krátké diskuzi byla při hlasování odsouhlasena sazba 7,- Kč/m2 podlahové plochy s účinností od 1.5.2020.

Schváleno 92,05% přítomných, zdržel 7,95%, proti 0%. Návrh 7,- Kč/m2 podlahové plochy byl přijat.

 

  1. Provozní záležitosti, diskuse, závěr
  • Proběhla intenzivní diskuze o parkování okolo domu, padlo několik nápadů jak situaci řešit -  žádný nebyl dost realistický.
  • Ve dvou bytech je problém s delší dobou potřebnou než začne téct teplá voda – domovník prověří
  • Byl vznesen požadavek doplnit Brano k zadním dveřím. Brano namontováno následující týden, ale zase přišly stížnosti, že matky s kočárkem (sáňkami, kolem atd.) dveře obtížně otevírají – byť je nastaveno na nejmenší sílu zavírání.
  • Prověřit funkčnost zvonků bytů 7, 18, 19, 28

 

 Předsedající po krátké diskuzi shromáždění ukončil.

 

 

V Liberci dne,  12.12.2019                                                                             

                                                                                                                                           

Zapsal: Libor Kafka                                                                                            Libor Kafka

                                                                                                  předseda Výboru

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.