Zápis ze shromáždění vlastníků dne 1.11.2017

07.11.2017 15:46

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613 Liberec

Křížová 1613, 463 11  Liberec 30

 

Datum : 1.11.2017 v 17.30 hod.

Místo konání : sušárna domu Křížová 1613, Liberec 30

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer DB a SV,  Interma BYTY, a.s.

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT – 87,87 %

 Dle předloženého programu:

1) Zahájení, prezentace

Shromáždění zahájil Radek Vorel, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 87,87 % členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné. 

2) Schválení výsledků hospodaření za rok 2016

R.Vorel seznámil přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2016 (byla přílohou pozvánky na shromáždění). Účetní jednotka nevykazuje pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Ve fondu oprav je k 31.12.2016 celkem 656 417,- Kč. Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2016 v předloženém znění.

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

3) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

·         seznámení s novým poskytovatelem TV a internetu - firmou ARTEMIS NET s.r.o.

·         výměna oběhových čerpadel v kotelně za nové

·         upozornění na zákaz odkládání nepotřebných věcí ve sklepě mimo sklepní koje

·         odsouhlasení plošné výměny uzávěrů TUV a SV, tzn.ve všech bytech

Předsedající poté po krátké diskuzi  shromáždění ukončil.

V Liberci dne 5.11.2017                                                                             

Zapsal: R. Vorel                                  

Radek Vorel

předseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.