Zápis ze shromáždění vlastníků dne 24.11.2015

15.12.2015 10:06

Zápis ze schůze shromáždění

Společenství vlastníků domu 1452 Atrium Radouč,

17. listopadu 1452, 293 01 Mladá Boleslav

 

 

 

Pravidelná schůze byla svolána na den 24. 11. 2015 v 17.00 hod. výborem společenství. Místem konání bylo Atrium domu 17. listopadu 1452, Mladá Boleslav.

                         

Přítomní:

Členové výboru: Ing. Jan Ryšavý, Libor Ježek, Jiří Žofka

Libor Kafka - vedoucí Správy bytů Interma BYTY a.s.

Ing. Miloslava Ježková – Manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

 

Prezenční listina shromáždění viz. příloha č. 1

 

Program:

 

1.    Zahájení, prezence

2.    Schválení stanov společenství vlastníků

3.    Odvolání původního a volba nového výboru společenství vlastníků

4.    Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

5.    Shrnutí činností za rok 2014/2015

6.    Plán činností na rok 2016

7.    Diskuze, provozní záležitosti, závěr

 

Ad 1)

Shromáždění zahájil Ing. Jan Ryšavý, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 67,78% členů SV (39 vlastníků). Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

Předsedající schůze byla jednohlasně zvolena Ing. Miloslava Ježková.

Zapisovatelem byl jednohlasně zvolen Ing. Jan Ryšavý.

 

Ad 2)

Ing. Ježková uvedla, že navržené stanovy byly vypracovány z důvodu změny legislativy platné od 1.1.2014 - zák. č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník. Návrh stanov byl všem členům společenství doručen 15 dnů před konáním shromáždění spolu s pozvánkou na toto shromáždění. Dále uvedla, že dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cmo 79/2015 ze dne 28.7.2015 zákonný požadavek notářského zápisu platí pouze na společenství vzniklá dle OZ od 1.1.2014, na dříve vzniklá společenství ze zákona nedopadá.

 

Poté vyzvala přítomné vlastníky (jejich zástupce), aby předložili případné připomínky nebo dotazy k návrhu stanov. Žádné připomínky ani návrhy na změny nebo doplnění stanov nebyly vzneseny.

Proběhlo hlasování o schválení stanov společenství vlastníků:

Schváleno 95,6% přítomných vlastníků, 4,4% přítomných vlastníků se zdrželo. 

 

Ad 3)

p. Ježková objasnila důvody odvolání a volby nového výboru společenství (p. Ryšavému vypršel mandát). Bylo hlasováno o odvolání současného výboru společenství:

Schváleno 100% přítomných vlastníků. 

 

Následně byli přítomní vyzváni, zda má někdo zájem účastnit se volby nového výboru společenství. Následně p. Huňka podal návrh na předsunutí bodu č.5 před hlasování o volbě nového výboru:

 Schváleno většinou přítomných vlastníků

 

Ad 5)

p. Ryšavý seznámil přítomné s činnostmi v roce 2015 a s tím související finanční stránkou.

 

·        Osazení kotelny komunikačním zařízením (8 243 Kč), servis a poplatky za provoz komunikačního zařízení činí 2 600 Kč/rok

·        Čištění zásobníku na teplou vodu, servis kotle (15 272 Kč)

·        Výměna čerpadla v kotelně (16 573 Kč)

·        Výměna dlaždiček

·        Seřízení vstupních dveří – doporučená výměna

·        Úprava čidla u vstupních dveří do garáží  - provedeno opakovaně

·        Kanálek u 3. vrat

·        Oprava ovládání světlíku v 5. patře (u bytu č.48) – NEZREALIZOVÁNO – prosba na p. Večerníkovou o zajištění opravy.

Poté se pokračovalo bodem 3.

Nikdo z přítomných spoluvlastníků se do výboru nepřihlásil. Bylo hlasováno o zvolení členů výboru společenství ve složení Jan Ryšavý, Libor Ježek a Jiří Žofka:

Schváleno většinou přítomných vlastníků

 

Ad4)

Slovo dostal p. Kafka. Nejprve shrnul finanční hospodaření v roce 2014 (výše fondu oprav k 31.12.2014 byla 800 672,13 Kč) a poté přešel k vyúčtování 2014/2015.

Proběhlo několik zásadních změn, které mají vliv na vyúčtování a vyplácení přeplatků.

 

·                 Zaveden nový proces vyúčtování – odsouhlasení přeplatků jednotlivými vlastníky bytů již neprobíhá, dříve trvalo cca 4 měsíce a přeplatky byly odesílány postupně dle souhlasů. Nový systém spočívá v tom, že se přeplatky vyplácí hromadně a to ve lhůtě stanovené zákonem 7 (při reklamacích 8) měsíců. Naše společenství má v nových stanovách stanovenu lhůtu pro výplatu přeplatků podstatně kratší a to 2 měsíce. S tím souvisí i lhůta pro doplacení nedoplatků stanovená na 1 měsíc. (Problém malých společenství: bez plánované rezervy není možné pokrýt ze zůstatku na účtu zálohové faktury, proto musí výplatě přeplatků předcházet výběr nedoplatků).

·                 Ve vyúčtování je termín vyplacení přeplatků stanoven na 1.1.2016, ale úhrada nedoplatků ke dni schůze byla ve 100% již provedena, takže již není důvod zadržovat přeplatky. Výplata bude provedena v co nejkratší lhůtě.

·                 Standardní lhůta provedení vyúčtování je 4 měsíce od provedení odečtů. Lhůta byla dodržena (odečty v 06/2015, termín uzavření vyúčtování 26.10.2015), ale zpoždění 3 týdnů oproti předchozím rokům byl způsoben odchodem zkušené pracovnice p. Resselové. Ta byla nahrazena zaučenou pracovnicí p. Čápovou a vzhledem k této situaci byla nastavená zvýšená kontrola vyúčtování.

·                 V příštím roce se budou vyúčtování účastnit přímo účetní a termín vyúčtování na konci září je reálný.

·                 Dle nové legislativy se mění způsob vyúčtování tepla, mění se výše minimální a maximální měrné spotřeby (týká se převážně těch, kteří moc netopí nebo mají vypnuté topení). Dříve byla hranice mezi 60%-140%, nově je hranice 80% - max. 2 násobek průměru v domě. Relevantní jen pro ty, kteří mají ve vyúčtování uvedeny u náměrů i zákonem stanovené korekce.

 

Vyúčtování bylo jednohlasně odsouhlaseno.

 

 

Ad 6)

Slovo dostal Ryšavý.

Na rok 2016 jsou v plánu tyto činnosti:

 

-                   Výměna vchodových dveří (dle cenové nabídky 88 tis. Kč). Hlasování: 100% pro.

-                   Uzamčení společné terasy v 1. patře. Důvod – opakovaný výskyt cizích osob. Hlasování: 100% pro.

-                   Proběhne prověření instalace a funkčnosti filtrů u potrubí na teplou vodu a dále bude opět provedeno vyčištění zásobníků na teplou vodu

-                   Bude opraveno ovládání okna (světlíku) v 5. patře.

-                   Opava terasy u p. Horáka (zatékání do bytu p. Koška)

-                   Kontrola a oprava prasklin ve vnější omítce (převážně jižní část domu)

 

 

-                   Opravit mřížku kanálku u zadního vchodu, dle stavu nechat opravit protiskluzový povrch. (nabídka p. Huňka, firma Stachema)

-                   Výměna rohoží

-                   Výměna doutnavek u vypínačů

-                   Zajistit výběrové řízení na domovníka (Interma Byty a.s.)

-                   Úprava domovního řádu, připravit ke schválení na příští schůzi.

-                   Zakoupení vysavače, pokud bude vyřešeno připojení k elektrice. (vysávání rohoží, čištění drážek výtahu)

-                   Prověřit umístění kontejneru na bioodpad od města zdarma.

-                   Projednat s p. uklízečkou připomínky (viz bod 7), rozšíření činností a navýšení finančního ohodnocení.

 

Ad 7)

Probíhala diskuse o tématech běžného provozu domu.

Byly vzneseny připomínky k úklidu (zábradlí, čistota výtahů – drážek, parapety, venkovní prosklené plochy, vstupní dveře, průběh úklidu). Bude projednáno s paní uklízečkou.

Kritická situace ohledně parkování. Z důvodu nebezpečného a nepřehledného výjezdu z garáží nebude tolerováno parkování za domem a stání v rozporu s dopravním značením. Bude řešeno s městskou policií.

Proběhne schůzka s majitelem přístupové cesty a pozemků.

 

Schůze byla ukončena v 19:15

 

 

 
   

 

 

Zápis vytvořil:            Ing. Jan Ryšavý

Schválil:                    Libor Ježek

 

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Prezenční listina shromáždění včetně plných mocí

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.