Zápis ze shromáždění vlastníků dne 30.11.2016

08.02.2017 10:49

Z Á P I S

ze shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1471, Mladá Boleslav,

IČ : 05262879, sídlem : 17. listopadu 1471, 293 01 Mladá Boleslav II

 

Datum konání : 30.11.2016 v 17,00 hod.

Místo konání : Kancelář Interma a.s., 17. listopadu 1385, Mladá Boleslav II

Přítomní hosté : Ing. Miloslava Ježková - manažer BD a SV (Interma BYTY a.s.)                          

Program :

1) Zahájení, prezence   

2) Odvolání dosavadního a volba nového výboru SV

3) Schválení domovního řádu

4) Návrh na výši odměn členům výboru

5) Diskuze, provozní záležitosti, závěr

 

1) Zahájení, prezence

Shromáždění SV zahájil Ing. Petr Horáček, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV, představil hosty a konstatoval, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 69,19 % členů SV a shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2) Odvolání dosavadního a volba nového výboru SV

a) Shromáždění odvolalo dosavadní výbor SV ve složení Ing. Petr Horáček, Martin Chládek       a Martin Bušanský

     (pro - 100 % přítomných vlastníků, zdrželo se - 0 %, proti - 0 %)

b) Shromáždění zvolilo nový výbor SV ve složení : Blanka Kubíková, Dis. Lukáš Chlubna      a Ing. Pavla Veselá

     (pro - 100 % přítomných vlastníků, zdrželo se - 0 %, proti - 0 %).

 

3) Schválení domovního řádu

Shromáždění rozhodlo, že schválení domovního řádu bude projednáno až na příštím shromáž-dění SV, na kterém se předpokládá vyšší účast, tedy i těch vlastníků jednotek, kteří aktuálně ještě nejsou zapsáni v katastru nemovitostí

(pro - 100 % přítomných vlastníků, zdrželo se - 0 %, proti - 0 %).

 

4) Návrh na výši odměn členům výboru

Shromáždění schválilo návrh na paušální náhradu nákladů spojených s výkonem funkce členů výboru, a to následovně : s účinností od 1.1.2017 bude každému členovi výboru SV vyplácena paušální náhrada nákladů ve výši 5 000,- Kč ročně, resp. 2 500,- Kč za každé pololetí. Výplatu bude provádět správce Interma BYTY a.s., členové SV budou mít v měsíčním předpisu plateb novou položku "Odměna výboru" ve výši cca. 30 Kč/měs. Nové měsíční předpisy plateb členové SV obdrží během 2. čtvrtletí 2017 po závěrečném vyúčtování roku 2016.

(pro - 100 % přítomných vlastníků, zdrželo se - 0 %, proti - 0 %).

 

5) Diskuze, provozní záležitosti, závěr

V diskuzi byly projednány následující podněty členů SV :

- stížnost na úklid společných prostor

- vydání parkovacích karet (ochrana vyhrazených parkovacích stání)

- dopravní značení - žluté čáry, příp. značky "Soukromý pozemek"

- reklamace vadných pohybových čidel a poškozené zámkové vložky u vchodových dveří do domu

- požadavek na přistavení kontejneru na plastový odpad

- systém zamykání společných prostor (jako nejlepší řešení se jeví instalace univerzální vložky     u vchodových dveří do domu a u přepážky v 1. NP, a dále u přepážky a u dveří ke sklepům ve 2. NP, celkem tedy 5 ks).

Výše uvedené podněty bude řešit výbor SV společně se správcem a domovníkem.

 

V 18,00 hod. bylo shromáždění ukončeno.

Pozn.:  Následně proběhlo první jednání nového výboru SV, na kterém byla předsedkyní výboru zvolena paní Blanka Kubíková a místopředsedou výboru Dis. Lukáš Chlubna.

 

 

V Mladé Boleslavi, dne 30.11.2016

 

                                                                                           Zapsal: Ing. Petr Horáček

 

 

                                                                                           Schválil : Kubíková Blanka

                                                                                                           předsedkyně výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.