Zápis ze shromáždění vlastníků konané dne 1.12.2015

11.12.2015 15:19

Zápis ze shromáždění SV domu Křížová 1612

463 11  Liberec 30

 

Datum : 1.12.2015 v 18.00 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1612, Liberec 30

 

Zúčastnění  hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                               Iva Loumová – domovník

                               Jaroslav Nýdrle – technik

                                                                               

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT -  57,65%

 

Dle předloženého programu:

 

    1)   Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Ing. Antonín Černý, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 57,65% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Ing. Černý poté navrhl, aby předsedajícím shromáždění byla zvolena Ing. Miloslava Ježková (manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.).Proběhlo hlasování.

                    Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

  2)   Zpráva výboru společenství

Ing. Černý seznámil přítomné s činností výboru za uplynulý rok.

 

   3)  Schválení zprávy o hospodaření za rok 2014

M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2014. Následně se rozeběhla diskuze, zda by nebylo vhodné nechat peníze z fondu oprav uložit na lépe úročený účet. Případně změnit banku, která poskytuje SV služby. Výbor dostal od shromáždění mandát, aby vybral banku, která poskytne SV lepší podmínky.

Poté předsedající schůze nechala hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2014 v předloženém znění.

                  Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

4)       Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

Ing. Miloslava Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a přípravě nových stanov,  které je třeba přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Změna stanov bude provedena na začátku roku 2016. Dle rozhodnutí vrchního soudu zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov se netýká SV vzniklých před 1.1.2014.

 

5)  Návrhy SV pro přípravu nových stanov

Nové stanovy je možno si nechat zhotovit přímo v právní kanceláři, která se přípravou stanov zabývá, nebo je možnost  spolupracovat s Interma BYTY a.s..

 

 6)   Schválení instalace závěsných háků do kočárkárny

  Montáž háků zajistí výbor.

               Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

7)  Revitalizace zeleně kolem domu

 Výbor připraví návrh na zakoupení keřů, stromků a jejich rozmístění. Bude projednáno na dalším     shromáždění na jaře.

 

8) Schválení popelnice na bioodpad

    Po krátké diskuzi proběhlo hlasování.

    Pro : 39,24% vlastníků        Zdrželo se : 18,41% vlastníků         Proti : 0% vlastníků

    Bude instalováno do jara.

   7) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

-          chodníček za domem u zadního vchodu – popraskaná dlažba, drží se voda, způsobeno firmou, která zajišťovala   práce na odvodnění svahu ( po sesuvu půdy ) – zajistí p. Večerníková   (technička ) reklamace u Interma a.s. – reklamační oddělení ( pan Souček )

-          zatékání okolo oken ( parapety ) na společných chodbách – nutno diagnostikovat příčinu – zajistí p. Večerníková

-          seřídit světla ( čidla ) – zajistí pan Nýdrle

-          návrh na výmalbu společných prostor – do příštího shromáždění poptá výbor nabídky, zadání – bílá výmalba + oprava soklů

-          parapet ( 5 patro ) – nutno vyměnit 

 

Předsedající poté po krátké diskuzi  shromáždění ukončila.

 

 

V Liberci dne 1.12.2015                                                                              

                                                                                                                                           

Zapsala: Ing. Ježková                                      

                                                                              Ing. Antonín Černý

                                                                         předseda Výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.