Zápis ze shromáždění vlastníků konané dne 26.11.2015

11.12.2015 15:27

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1618, 463 11 Liberec 30

Datum:             26. 11. 2015 v 19.00 hod.

Místo konání:    zasedací místnost Interma BYTY, a.s., U Sila 1204, Liberec 30, 463 11

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                        Libor Kafka – vedoucí správy nemovitostí Interma BYTY a. s.

                        Iva Loumová – domovník

                        členové BD Zenit z domu Seniorů 1618

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT – 63,59%

Dle předloženého programu:

1)       Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Mgr. Dominik Fišer, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 63,59% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

2)       Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2014

Zpráva byla všem vlastníkům zaslána k prostudování společně s pozvánkou na tuto schůzi. Zároveň byli všichni přítomní seznámeni s jejím obsahem.

Schváleno 100% přítomných vlastníků.

3)       Informace k přípravě nových stanov

Ing. Miloslava Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a přípravě nových stanov, které je třeba přizpůsobit zákonu č. 89/2012 Sb. (tzv. novému občanskému zákoníku), který je v platnosti od 1. 1. 2014. Změna stanov bude provedena v druhé půlce roku 2016 na shromáždění vlastníků. Dle rozhodnutí vrchního soudu se zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov netýká SV vzniklých před 1. 1. 2014. V našem případě tedy nebude nutná přítomnost notáře.

Nové stanovy nám předpřipraví správce Interma BYTY, a.s. a budou rozeslány všem vlastníkům k připomínkám.

4)         Informace k výměně měřidel (voda, teplo), výběr dodavatele

Kalorimetry mají platnost ověření ze zákona 4 roky, vodoměry 5 let, takže je třeba v těchto intervalech provádět jejich výměnu. Ke konci roku 2015 máme na cejchování měřidel naspořeno 39 600 Kč, zbytek nákladů bude vyúčtován jednorázově. Při příští výměně by již zálohy měly pokrýt celé náklady.

Dostali jsme 3 nabídky s různými variantami, které byly všem vlastníkům zaslány předem k prostudování, a to od firem:

·         Maddalena

·         Ulimex

·         Ista

Základní varianty jsou bez dálkových odečtů a výrazně dražší pak s dálkovými odečty. Všechny firmy dávají na měřidla záruku po dobu platnosti ověření. Poptávali jsme pouze výměnu měřidel za nová nerepasovaná měřidla. Dobré reference máme na firmy Maddalena a Ulimex, které realizovaly výměny v okolních domech.

Na základě výše uvedeného a nabídkových cen jsme se rozhodli pro levnější variantu bez dálkových odečtů, kde nabídly srovnatelná měřidla s antimagnetickou úpravou a prakticky totožné nejnižší ceny firmy Ulimex a Ista. Výměna bude realizována v lednu roku 2016, a to ve dvou předem ohlášených termínech.

Hlasováním byla vybrána firma Ulimex, kterou preferovala většina přítomných, pro firmu Ista bylo 4,05% přítomných. Nabídková cena firmy Ulimex je dohromady 91 940 Kč vč. DPH.

Schváleno většinou přítomných vlastníků.

5)         Provozní záležitosti

a)    Parkování u domu – po několika upozorněních ze strany pana předsedy se parkování srovnalo, neparkuje se na místech k tomu neurčených.

b)    Vjezd k domům č. p. 1617 a 1618 – nainstalováno druhé zrcadlo, což významně pomohlo, parkování ve vjezdu je stále problém, ale je těžké lidem vysvětlit, že to je nebezpečné. Řešeno s MÚ Vratislavice, přislíbeno řešení situace a úprava dopravního značení, bude realizováno zřejmě na jaře 2016.

c)    Zabezpečení vchodových dveří – instalována koule, ale přesto je nutno po setmění zamykat.

d)    Výtah – letos bez problémů, žádné větší opravy, pouze se budou zkracovat lana.

e)    Zabezpečení kočárkárny a sušárny – instalovány matové folie na okna.

f)      Zabezpečení oken ve sklepě – instalovány zábrany proti vyklopení.

g)    Krádeže – opatrnost je stále na místě, dobře zvažte, co si uložíte v kočárkárně, sušárně a ve sklepích a zamykejte vchodové dveře, krádeží v okolních domech bylo několik.

h)    Sušárna – pravidla pro používání sušárny jsou vyvěšeny na dveřích do sušárny.

i)      Vyúčtování – bylo provedeno včas a v pořádku.

j)      Popelnice na bio odpad – bezplatně objednána a je pravidelně vyvážena, využívejte ji.

k)    Aktualizace počtu osob v bytech – změny hlásit bezodkladně správci Interma BYTY a.s. paní Rašovské přes web nebo na e-mail kamila.rasovska@interma-byty.cz, je to zákonnou povinností každého vlastníka, možné i zpětně od začátku roku. Prosím, dejte si to do pořádku, ať nemusíme přistoupit k pokutám (100 Kč/den).

6)         Podněty členů společenství, diskuze, závěr

a)    Výstavba v Zeleném údolí – původní záměr firmy Inteva postavit novou montovnu v Zeleném Údolí na pozemku, kde stával areál zemědělského podniku, byl zrušen vzhledem k nesouhlasným stanoviskům obyvatel tohoto sídliště, které byly podpořeny vedením městské části Vratislavic nad Nisou. Inteva staví své sídlo v Rychnově. O jiné plánované výstavbě v této lokalitě nejsme informováni.

b)    Problémy s některými sousedy – v prvé řadě bych chtěl znovu vyzvat k ohleduplnosti k ostatním obyvatelům domu, protože především hluk se v našem domě šíří poměrně velmi dobře, ať už je to štěkající pes nebo hlasitá hudba. Dodržujte prosím noční klid a znovu připomínám, že vlastník je zodpovědný za nájemce, kterému byt pronajímá. Problémy je nejlepší řešit přímo s dotyčnými sousedy. S konkrétními hříšníky zkusím promluvit.

c)    Předsedající po krátké diskuzi poděkoval všem za účast a shromáždění ukončil.

V Liberci dne 26. 11. 2015

                                                                                                          Mgr. Dominik Fišer

                                                                                                              předseda SVJ

Zapsala: Ing. Miloslava Ježková

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.