Zápis ze shromáždění vlastníků konané dne 5.11.2015

08.12.2015 08:53

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 500  Liberec

 

Datum konání:  5.11.2015 od 17:00

Místo konání:   V sušárně (přízemí) domu Boženy Němcové 500/6

 

Přítomno:  13 vlastníků a 3 plné moci

Nepřítomno: 3 vlastníci

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

 

Vlastnický podíl přítomných: 93,02%

 

Dle předloženého programu:

 

1.     Zahájení, prezence

     Shromáždění zahájil Ing. Suchý, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 93,02% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2.     Projednání a schválení změny stanov Společenství

Předsedající uvedl, že navržené stanovy byly vypracovány z důvodu změny legislativy platné od 1.1.2014 - zák. č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník. Návrh stanov byl všem členům společenství doručen 15 dnů před konáním shromáždění spolu s pozvánkou na toto shromáždění. Poté vyzval přítomné členy (jejich zástupce), aby předložili případné připomínky nebo dotazy k návrhu stanov. Žádné připomínky ani návrhy na změny nebo doplnění stanov nebyly vzneseny.

Ing. Miloslava Ježková (Interma BYTY a.s.) vysvětlila, že každý zápis do OR (např. změna stanov nebo volba nového výboru) stojí 2.000,- Kč ( kolek). Dále uvedla, že dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cmo 79/2015 ze dne 28.7.2015 zákonný požadavek notářského zápisu platí pouze na společenství vzniklá dle OZ od 1.1.2014, na dříve vzniklá společenství ze zákona nedopadá.

 

Poté nechal předsedající hlasovat o přijetí stanov ve znění, jak byly vlastníkům předloženy spolu s pozvánkou.

Schváleno 100% přítomných vlastníků. 

 

3.     Volba nového výboru společenství

Předsedající uvedl, že v souladu s přijatými stanovami bude nadále statutárním orgánem tříčlenný výbor. Vzhledem k tomu, že výboru skončil mandát, přistoupilo se k volbě nového výboru.

Návrh na složení  výboru: 

         Ing. Jaroslav Suchý

         Mgr. Pavlína Hrušková

          Alena Nováková

 Proběhlo hlasování.

 Předsedající konstatoval, že návrh byl přijat 100 % přítomných hlasů. 

 

4.     Schválení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánu společenství

Ing. Ježková představila návrh na výši vyplácení paušálních náhrad s tím, že výše náhrad se většinou u jiných SV pohybuje od 50 Kč/byt/měsíc a výše.  Po krátké diskuzi bylo navrženo, že paušální náhrady za výkon funkce v orgánu společenství budou ve výši 50 Kč/byt/měsíc s účinností od 1.12.2015. Částka bude vyplácena výboru kvartálně a výbor rozhodne o jejím rozdělení.

 

Schváleno většinou přítomných vlastníků.

 

5.     Projednání zprávy o hospodaření společenství za rok 2014

Paní  Nováková  zrekapitulovala, jak se v  roce 2014  hospodařilo, jaké úpravy  se

realizovaly a jaké byly výdaje.

Hospodaření a hospodářský výsledek za rok 2014 byl odsouhlasen.

Schváleno 100% přítomných vlastníků. 

 

 

6.     Provozní záležitosti, závěr

               

     a.  Vedením účetnictví  našeho Společenství ve správcovské firmě ( Interna

          BYTY a.s.) je nově pověřena hlavní účetní  paní Monika Kocková

 

    b.      Kdyby chtěl někdo změnit (snížit/zvýšit) měsíční poplatky za služby spojené s užíváním bytu, 

             může zavolat paní Kamile Rašovské (operátorka Interma BYTY a.s.), tel.: 485 221 265, 

             mail: kamila.rasovska@interma-byty.cz

 

c.    Ing. Šrám a někteří další vlastníci  si stěžovali na kouření  nájemníků ve společných  

      prostorách, odhazování nedopalků z balkonu, kouření na balkonech – bylo  

      projednáno s vlastníky bytů, požádáni o vzájemnou ohleduplnost.

 

    d.   Pan Ing. Syřiště vznesl dotaz ohledně natření  vnější fasády  domu - venkovní vzhled budovy 

          není pěkný. Předseda poznamenal, že  je  to poměrně nákladná záležitost a je ji nutno pečlivě 

          zvážit (cca 200 tis. Kč stálo  vyčištění a impregnace  fasády domu pouze z ulice Sadová - 

           bez vrchních nátěrů).   

 

e.  Pan Lys vznesl  požadavek na zprovoznění kamery ve vstupních prostorách domu.  

     Návrh byl prodiskutován, s tím, že obsluhou kamery ( mazání nepotřebných  

     záznamů ) bude pověřen domovník pan Večerník.   Ing. Ježková navrhla, že by nám    

     v tomto mohla pomoci ze strany Interma Byty a.s. paní Jitka Večerníková    

     (technička).  O návrhu se hlasovalo a byl schválen. Instalaci zajistí výbor

     Společenství.

           Schváleno 100% přítomných vlastníků. 

 

     f.    Ing. Siřiště a další majitelé vznesli požadavek  na výměnu hlavních dveří. Vnější dveře se 

            často nedovírají, nebo  bouchají, těžko se otevírají, jsou nevzhledné. Po diskuzi se hlasovalo 

             o jejich výměně. Vlastníci odhlasovali jejich výměnu a odsouhlasili  cenu, která by neměla 

             přesáhnout 50.000 Kč.Budou poptáni dodavatelé na hliníkové i plastové dveře s automatickým 

             i klasickým   zamykáním. V rámci výměny hlavních dveří budou opraveny i dveře u výtahu.

     Výbor se obrátí na Intermu  paní Večerníkovou, aby poptala firmy dodávající dveře Intermě BYTY 

      a.s. do nových staveb.

          Schváleno 100% přítomných vlastníků. 

 

     g.  Pan Kašpar upozornil na  zveřejněnou nabídku Liberecké teplárny -  při podepsání

     5-ti leté smlouvy na dodávku tepla lze  získat snížení ceny o 14,5 %.    

    Teplárna je v současné době jediný možný dodavatel tepla pro náš dům  – vlastníci

     souhlasili s  prověřením  této nabídky výborem společenství.  Paní Večerníková z  

     Interma BYTY kontaktuje  obchodní  oddělení Teplárny Liberec.

 

         Předsedající poté po krátké diskuzi  shromáždění ukončil. 

 

Zapsala: Mgr. Hrušková Pavlína

 

                                                    Ing. Jaroslav Suchý

                                                     předseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.