Zápis ze shromáždění vlastníků Křížová 1613 konané dne 3.11.2015

11.11.2015 15:24

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků domu Křížová 1613

Křížová 1613, 463 11  Liberec 30

 

Datum : 3.11.2015 v 17.30 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1613, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                         Jaroslav Nýdrle – technik

                         Iva Loumová - domovník

                                                                               

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT -  81,43%

 

Dle předloženého programu:

 

1)       Zahájení, prezence

 

Shromáždění zahájil Radek Vorel, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 81,43% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2)       Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

 

Ing. Miloslava Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a přípravě nových stanov,  které je třeba přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Změna stanov bude provedena na konci roku 2016. Dle rozhodnutí vrchního soudu zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov se netýká SV vzniklých před 1.1.2014.

 

3)       Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

 

M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2014 (byla přílohou pozvánky na shromáždění).

Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2014 v předloženém znění.

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

4)       Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

Odsouhlaseno:

·         poděkování Ing. Ježkové za zastupování a vyslovení nesouhlasu se stavbou montovny,

·         kočárkárna –  okno zabezpečení ( fólie ), budou zhotoveny dřevěné police,

·         rozdíl ve vyúčtování spotřebované vody ze společných prostor ( tzn. rozdíl mezi patním měřidlem a náměrem v jednotlivých bytech ), která byla použita na napouštění bazénků a zalévání bude vyfakturován paní Svojíkové. Od tohoto rozdílu budou odečteny 2 m3, které odpovídají cca spotřebě vody na úklid domu. Tímto se tato spotřeba nijak nedotkne vlastníků a družstevníků, kteří nejsou zapojeni do aktivit okolo domu,

·         dodržování pořádku v domě – neodkládat nepotřebné předměty ve společných prostorech sklepa a v jiných částech domu,

·         je povinnost nahlašovat správci domu změnu v počtu osob, které užívají společnou domácnost s vlastníkem – případné dotazy zodpoví předseda SV – pan Vorel,

·         bylo odsouhlaseno, že příjem z pronájmu části střechy firmě Cerberos nebude vyplácen jednotlivým vlastníkům, ale bude převeden do fondu oprav,

Schváleno 100% přítomných vlastníků

·         poruchy a závady hlásit domovníkovi – panu Nýdrlemu, popř. předsedovi SV.

 

Předsedající poté po krátké diskuzi  schůzi ukončil.

 

V Liberci dne 3.11.2015                                                                              

                                                                                                           

Zapsal: R. Vorel

                                                                                  Radek Vorel

                                                                                 předseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.