Zpráva pro členskou schůzi o činnosti Bytového družstva ZÚ, konanou od 22. 6. do 30. 6. 2020.

08.06.2020 08:17

Ve zprávě o činnosti družstva Vás nejprve seznámím s hospodářským výsledkem družstva k 31. 12.  2019. Rok jsme skončili se ziskem ve výši 19 646,- Kč. Rovněž v letech 2016, 2017 a 2018 jsme hospodařili se ziskem.
Nyní podrobněji k některým údajům z Výroční zprávy hospodaření:
Splacená majetková účast členů představuje celkem částku 186 092 613,- Kč. Zůstatek pěti bankovních úvěrů činí celkem 13 524 722,- Kč.
Družstvo má u ČSOB dva účty - družstevní konto, na kterém byl k 31. 12. 2019 zůstatek
2 254 293,- Kč, dále spořící účet s částkou 724 301,- Kč a účet u Equa bank se zůstatkem
545 210,- Kč. Z fondu oprav jsme vyčerpali v roce 2019 částku 2 610 983,- Kč. Nevykazujeme žádné závazky po lhůtě splatnosti. Na základě uvedených údajů můžeme konstatovat, že družstvo hospodaří velmi dobře.
Zde bych rád poděkoval zaměstnankyním správcovské firmy Interma BYTY, které pro nás zajišťují služby a činnosti včetně plnění smluvních a zákonných povinností družstva.
Nyní můžeme přistoupit k hlasování o schválení řádné účetní závěrky za r. 2019 bez výhrad. 
Představenstvo průběžně zařizuje záležitosti, týkající se všech členů i domů a pravidelně čtvrtletně svolává společné jednání s kontrolní komisí a zástupci jednotlivých domů, na kterých tyto záležitosti projednáváme.
Seznam oprav hrazených z FO pro letošní rok uveřejnilo představenstvo v předstihu na internetové adrese družstva. Nyní informujeme členskou schůzi:
  - bylo odsouhlaseno pokračovat v opravách fasády stěny domů 1083, 1085 a 1086 stejnými
    dodavateli
  - na základě uzavřené smlouvy na řešení úprav kotelny realizovat výměnu ohřevu vody
     v domě 1081
S přihlédnutím k pandemii jsme ustoupili od zamýšleného návrhu na zvýšení odvodu do FO,  
ale navrhujeme zpoplatnění každé změny dočasného podnájemníka částkou 1 000,- Kč,
zvýšení poplatku za rušení nočního klidu rovněž na částku 1 000,- Kč a předkládáme  návrh na rozdělení smlouvy o domovnictví a provádění úklidu na dvě části
Mezi uvažované akce k realizaci v příštím roce řadíme:
    - opravu fasády a výměnu kotlů
    - instalaci brány při vjezdu na parkoviště domu 1083
    - změnu umístění a počtu kontejnerů pro tříděný odpad    
Na závěr se zmíním o současné, hodně probírané situaci ohledně převodu podílu města na bytová družstva.       
Děkuji vám za pozornost.
V Liberci 3. 6. 2020             
Zpracoval: ing. P. Teichmann, předseda představenstva                                                          

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.