Pozvánka na schůzi BD OMEGA 3.12.2013

25.11.2013 09:06

 

                                          P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA, IČO : 25407635,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání : 3.12.2013  v 17,00 hod.

 

Místo konání : Kulturní dům KOVO ( Taneční sál ) , 293 01 Mladá Boleslav

 

 

 

Program :

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva představenstva
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Výsledky hospodaření za rok  2012
  5. Volba místopředsedy představenstva BD MB OMEGA
  6. Návrh na navýšení fondu oprav o 3 Kč za 1 m2
  7. Schválení odměn za výkon funkce v orgánech družstva
  8. Provozní záležitosti (dluhy apod.), diskuse, závěr

     

 

 

Mladá Boleslav, dne 13.11.2013

 

         

 

 

                                                                                     …………………………..

                                                                                         Ing.Miloš Koněrza

                                                                                    předseda představenstva

                                                                                             BD MB OMEGA

 

 

                                    

 

 

Přílohy :  -  Průvodní dopis a Plná moc

 

 

Podkladové materiály ke schůzi /  zprávu o hospodaření za   rok 2012 / naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz  v sekci : Uživatelé – BD OMEGA

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

 

v souvislosti s konáním členské schůze dne 3.12.2013 bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že v případě malého počtu členů na čl. schůzi, bude se muset schůze opakovat, což si vyžádá další zbytečné finanční náklady na pronájem sálu, které v důsledku budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na členskou schůzi vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Zastupováním na základě plné moci můžete pověřit např.předsedu představenstva bytového družstva MB Omega, Ing.Miloše Koněrzu, bytem : 17.listopadu 1378, 293 01 Mladá Boleslav.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, žádám Vás, abyste jí doručil/a do mé domovní schránky a to nejpozději dva dny před konáním členské schůze, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem

 

 

                                                                                              …………………………

              Ing.Miloš Koněrza

        předseda představenstva

 

Mladá Boleslav, dne 13.11.2013

 

 

 

 

------------------------------------------------------  "  ----------------------------------------------------

(Vyplňte v případě Vaší neúčasti na členské schůzi)

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ............................……..……………... , R.Č. : ......................... ,

 

trvale bytem ................……............................…..............………….........……........... ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………………………….     ..…….., R.Č. : ……………....…,

 

trvale bytem :….………………………………………..….……, 

 

aby mne dne 3.12.2013 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva MB OMEGA,

IČO : 25407635, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..............                  

 

                                                                                   .................................................

podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.