Pozvánka na členskou schůzi dne 12.11.2013

23.10.2013 13:30

 

                                          P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČ: 25474995,

                                  sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

 

Datum konání : 12.11.2013  v 17,00 hodin

Místo konání :   ZŠ Broumovská, Liberec 6 – školní jídelna

 

Pozor: před vchodem do jídelny je nutné se přezout !!!!!

 

 

Program :   1) Zahájení, prezence

                    2) Stručná zpráva o činnost představenstva od poslední schůze

                    3) Stručná zpráva kontrolní komise

                    4) Schválení výsledků hospodaření za rok 2012

                5) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :  - Libor Kafka - správa bytového fondu Interma a.s.

                         - Ing. Ježková – manažer bytových družstev

 - Michal Večerník - domovník

 

 

 

V  Liberci, dne 15.10.2013

 

                                                                              Mgr. Michal Mochal

                                                                              předseda představenstva

 

 

 

                                    

Přílohy :  Podkladové materiály ke schůzi / plná moc a  zpráva o hospodaření za   rok 2012 / naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz  v sekci : Uživatelé – BD VLNAŘSKÁ

 

 

 

 

 

 


 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

v souvislosti s konáním členské schůze dne 12. 11. 2013 bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že v případě nedostatečného počtu členů na členské schůzi, se bude muset schůze opakovat, což si vyžádá další zbytečné finanční náklady na pronájem sálu, které v důsledku budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Zastupováním na základě plné moci můžete pověřit např. Mgr. Michala Mochala nebo Ing. Jiřího Kubína (osobní data na plné moci Mgr. Mochala či Ing. Kubína si doplníme).

 

Pokud budete plnou moc vystavovat, žádám Vás, abyste jí předali osobě, které důvěřujete, nebo  zaslal/a do sídla družstva na adresu : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to nejpozději do 12.11.2013, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

                                                                                              

                                                                                            Mgr. Michal Mochal

      předseda představenstva

V Liberci, dne 15.10.2013

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 12.11.2013 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva Vlnařská, IČ: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis                                

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.