Zápis ČS 23.9.2020

03.11.2020 10:13

Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva ZÚ BETA, IČO : 25401203,

se sídlem: Masarykova 12, 460 01 Liberec 1

 

Datum a místo konání:        23.9.2020, 17.00 hod, U Sila 1201, Liberec 30

Počet členů k 31.12.2019:   34 členů (36 hlasů)

Přítomno:                                23 členů -16 osobně, 17 na základě plné moci (25 hlasů)

Přítomní hosté:                      pí. Ježková manažerka INTERMA-BYTY, RNDr., Michal Hron – zastupitel Statutárního města Liberec (nedostavil se)

 

Program a přijatá usnesení

 

bod 1)    Po zahájení a kontrole prezenční listiny p. Milanem Lencem bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů družstva a členská schůze je tedy usnášeníschopná. Byla přednesena zpráva kontrolní komise (KK) a byla vzata členskou schůzí na vědomí.

 

Po následné rozpravě k dalším bodům programu členská schůze vzala na vědomí následující informace a přijala následující usnesení:

bod 2)    Účetnictví – zpráva o hospodaření za rok 2019 – schváleno (pro 25, zdrželo se 0, proti 0)

bod 3)    Schválení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánech družstva za rok 2019 a navýšení náhrad za rok 2020, bude změněno v předpisech s vyúčtováním za rok 2020 – schváleno (pro 22, zdrželo se 3, proti 0)

bod 4+5)Stanovisko družstva k návrhu města Liberec na vyřešení převodu městského podílu na družstvo či jednotlivé obyvatele – p.         

              Hron se nedostavil, proto jednotlivé možnosti odprezentoval p. Lenc – dlouhodobý problém, probíhají jednání o   

              jednotlivých variantách. Nájemníci budou průběžně informováni o situaci.

Bod 6)   Informace o nákladech na právní kancelář BNT a medializaci Crest, rozhodnutí o způsobu rozpuštění mezi členy družstva – 

             rozúčtování se provede na bytovou jednotku – jaro 2021 schváleno (pro25, zdrželo se 0, proti 0)

Bod 7)  Reklamace nátěrů balkonů – majitelé bytových jednotek s balkony prosíme o zaslání e-mailu s fotografiemi a číslem bytu na 

             e-mail: lenka.sedivka@seznam.cz

Bod 8)  Garážová vrata –pokud máte s vraty problém, obraťte se na pana Coufala tel.číslo 7733 305 637. Na dokončení nájezdů a  

             stropů v garážích budou vypracovány nabídky.

Bod 9)  Dluhy a provozní záležitosti:

 • dluhy – viz zpráva KK za rok 2019, v současné době bez problémů
 • provozní záležitosti:
  • samospráva upozorňuje družstevníky na povinnost nahlásit pronájem bytu na INTERMA-BYTY a.s. a uvést pravdivé údaje o počtu nájemníků.
  • samospráva žádá nájemníky, aby nenechávali ŽÁDNÉ věci v prostorách u hydrantů, v případě kontroly hrozí vysoké pokuty!
  • veškeré informace (zápisy, vyúčtování, atd.) naleznete také na stránkách www.interma-byty.cz – sekce uživatelé – Liberec – ZÚ BETA – zápis se již nebude distribuovat do schránek!
  • z roku 2019 do 2020: parkování na příjezdové ploše k domu a na ostatních plochách před garážemi - tato plocha není parkoviště, je to příjezd ke vchodu a ke garážím a to i pro příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému, tato plocha může sloužit pro krátkodobé manipulační stání (vyložení a naložení vozidla). Tato plocha se nachází na pozemku družstva. Dlouhodobé parkování omezuje ostatní uživatele domu a je porušením jak domovního řádu tak i stanov družstva a může vést až k vyloučení z družstva
  • samospráva zavede informační leták pro nové nájemníky s pravidly chování v domě (parkování, zamykání, klid atd.)
  • stěna výměníku – dále sledovat - trvá

Bod 10)   Diskuse a závěr

 • na příští schůzi se bude projednávat navýšení fondu oprav

 

Členská schůze apeluje na všechny členy družstva a podnájemníky:

 • aby dodržovali Domovní řád a stanovy družstva
 • aby dodržovali zamykání obou vstupních dveří po 20 hodině, zavírání dveří během dne a nevpouštění cízích osob do prostoru domu.
 • Aby nevenčili své psy u domu a na přilehlých záhoncích a trávnících, a aby po svých psech uklízeli výkaly
 • aby udržovali pořádek v domě a jeho okolí, nedopalky neodhazovali před domem, ani z balkonů a nekouřili ve společných prostorách domu!

 

V Liberci, dne 20.10.2020

 

    Milan Lenc                                                  Lenka Šedivá                                                Martin Holemý

předseda družstva                                 místopředseda družstva                                      člen představenstva

   

Přílohy:

 • Zpráva kontrolní komise za rok 2019
 • Plán oprav a údržby na rok 2020-2021

Beta - zápis KK 2019 - 23.9.2020.doc (33,5 kB)

Plán oprav a údržby pro rok 2020-2021.docx (14088)

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.