Zápis z členské schůze konané dne 5.5.2016

16.05.2016 15:33

                                    Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva ZÚ BETA, IČO : 25401203,

se sídlem: Masarykova 12, 460 01 Liberec 1

Datum a místo konání:           5.5.2016, 18.00 hod, U Sila 1204, Liberec 30

Počet členů k 31.12.2015:       34 členů (36 hlasů)

Přítomno:                                 26 členů -12 osobně, 14 na základě plné moci (28 hlasů)

Přítomní hosté:                        pí. Ježková manažerka INTERMA-BYTY

 

Program a přijatá usnesení

bod 1)    Po zahájení a kontrole prezenční listiny p. Milanem Lencem bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů družstva a členská schůze je tedy usnášeníschopná.

bod 2)    Byla přednesena zpráva kontrolní komise (KK) a byla vzata členskou schůzí na vědomí.

 

Po následné rozpravě k dalším bodům programu členská schůze vzala na vědomí následující informace a přijala následující usnesení:

bod 3)    Účetnictví – zpráva o hospodaření za rok 2015  -  schváleno (pro 28, zdrželo se 0, proti 0)

bod 4)    Schválení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánech družstva za rok 2015-2016 – schváleno (pro 27, zdrželo se 1, proti 0)

bod 5)    Členská schůze jednohlasně odvolala stávající představenstvo a následně zvolila nové členy:

Předseda – Milan Lenc  (pro 28, zdrželo se 0, proti 0)

Místopředseda – Lenka Šedivá (pro 28, zdrželo se 0, proti 0)

Člen  - Martin Holemý (pro 28, zdrželo se 0, proti 0)

 

bod 6)    Dluhy a provozní záležitosti:

·         dluhy – viz zpráva KK za rok 2015, v současné době bez problémů

·         provozní záležitosti:

o      pro majitele garáží, je v příloze ukázka výměny rámů, která se bude hradit z fondu oprav, pokud máte zájem, obraťte se na paní Večerníkovou – jitka.vecernikova@interma-byty.cz nebo 485 102 032

o      samospráva upozorňuje družstevníky na povinnost nahlásit pronájem bytu na INTERMA-BYTY a.s. a uvést pravdivé údaje o počtu nájemníků.

o      plošná deratizace – samospráva zjistí možnosti

o      veškeré informace (zápisy, vyúčtování, atd.) naleznete také na stránkách www.interma-byty.cz – sekce uživatelé – Liberec – ZÚ BETA – od příštího roku se již zápis nebude distribuovat do schránek!

o      z roku 2015 do 2016 : parkování na příjezdové ploše do domu - tato plocha není parkoviště, je to příjezd ke vchodu a ke garážím a to i pro příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému, tato plocha může sloužit pro krátkodobé manipulační stání (vyložení a naložení vozidla). Tato plocha se nachází na pozemku družstva. Dlouhodobé parkování omezuje ostatní uživatele domu a je porušením jak domovního řádu tak i stanov družstva a může vést až k vyloučení z družstva

o      reklamace byt č. 36 Rudolfovi – bude dále sledováno, dlouhodobý problém- trvá – stav uspokojivý

o      stěna výměníku – dále sledovat - trvá

o      podlaha garáží v 0. podlaží (vstup) – nutno dále sledovat – trvá – stav uspokojivý

o      zákal vody- dlouhodobě sledováno – trvá – stav uspokojivý

 

bod 7)     Diskuse a závěr

 

Členská schůze apeluje na všechny členy družstva a podnájemníky:

·         aby dodržovali Domovní řád a stanovy družstva

·         aby dodržovali zamykání obou vstupních dveří po 20 hodině, zavírání dveří během dne a nevpouštění cízích osob do           prostoru domu

·         aby nevenčili své psy u domu a na přilehlých záhoncích a trávnících, a aby po svých psech ulízeli výkaly

·         aby udržovali pořádek v domě a jeho okolí, nedopalky neodhazovali před domem, ani z balkonů a nekouřili ve společných prostorách domu!

 

 

 

V Liberci, dne 9.5.2015

 

    Milan Lenc                               Lenka Šedivá                       Martin Holemý

předseda družstva               místopředseda družstva                člen představenstva

   

Přílohy:

-        Zpráva kontrolní komise za rok 2015

-        Plán oprav a údržby na rok 2016-2017

-        Nabídka opravy rámů garáží (pouze pro vlastníky garáží)    

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.