Zápis z ČS konané 2.12.2013

13.12.2013 09:49

Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ

IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

 

Datum konání: 2.prosince 2013 v 18:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 1.12.2013: 281 členů

Přítomno:  185 členů , tzn. 65,83 %

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev (Interma BYTY a.s.)

           Libor Kafka – ved. správy bytového  fondu (Interma BYTY a.s)

 

 

 

Program členské schůze:

 

 1. Zahájení, prezence
 2. Zpráva představenstva družstva
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Schválení roční závěrky za rok 2012
 5. Volba člena do představenstva družstva
 6. Schválení odměn statutárním orgánům
 7. Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

ad1) Zahájení, prezence

       Schůzi zahájil, na základě pověření předsedkyně družstva paní Čechové, pan Ing. Dušek a všechny přivítal. Po  kontrole prezenční listiny a sečtení všech  hlasů konstatoval , že na členské schůzi je přítomno 185 členů a členská schůze je usnášeníschopná.

 

ad2) Zprávu o činnosti představenstva družstva přednesl pan Ing. Dušek :

 • u dvou domů došlo ke změně zástupce domovní samosprávy, stále chybí dovolit domovní samosprávu pro dům v ul. U Tenisu 4675
 • byla podána informace o údržbě okolních pozemků
 • na Magistrát města Jablonec nad Nisou oddělení správy veřejné zeleně byla podána žádost o vykácení lesního porostu za domy č.o. 14 a č.o.16 z důvodu ochrany majetku a z obav o  bezpečnost
 • Úvěr BD  ( II. a III. etapa )  poskytnutý na výstavbu domů, který byl  uzavřený s Hypoteční bankou byl refinancován  a převeden do ČSOB, a.s. . Odsouhlasila se úrokovou sazba 1,92%, oproti původní sazbě  ve výši 6,24.%.  Nyní probíhají jednání o další etapě úvěru, které končí fixace v r. 2014 .
 • vyúčtování za rok 2012 bylo doručeno v termínu a bez větších připomínek.

 

ad 3) Zprávu kontrolní komise přednesl pan Chalupecký :

Kontrolní komise funguje ve složení : Pavla Kmetyová ( předseda kontrolní komise ), Daniel Chalupecký a Ivana Pavlová . Kontrolní komise se sešla  několikrát za rok a kontrolovala  veškerou činnost družstva . Zpráva kontrolní komise je k nahlédnutí na internetových stránkách : www.interma-byty.cz v sekci Uživatelé – BD HORNÍ PROSEČ .

 

 

ad 4) Schválení roční závěrky za rok 2012

 Členská schůze schválila hlasy všech přítomných členů (185 členů) výsledky hospodaření za rok 2012.

       Zároveň schválila Zprávu o činnosti představenstva BD HORNÍ PROSEČ ke dni 2.12.2013 a

       Zprávu kontrolní komise pro členskou schůzi BD HORNÍ PROSEČ.

 

       Schváleno 100% hlasy všech přítomných členů

 

ad 5) Volba člena představenstva družstva

     Vzhledem k tomu , že panu Ing. Duškovi skončilo členství v představenstvu ( funkční období je   5 let dle stanov ) a tím došlo i k zániku funkce  místopředseda družstva, přistoupilo se k volbě nového člena představenstva.

 1. návrh : pan Ing. Dušek
 2. paní Rybářová podala protinávrh : pan Chalupecký

 

Proběhlo hlasování :

ad a) Volba pana Chalupeckého do představenstva družstva.

 

Pro : 36 členů               Proti : 106 členů        Zdrželo se: 43 členů

 

Pan Chalupecký nebyl zvolen do představenstva družstva .

 

ad b) Volba pana Ing. Duška do představenstva družstva .

 

Pro : 110 členů               Proti : 6 členů        Zdrželo se: 69 členů

 

Pan Ing. Dušek byl zvolen do představenstva družstva .

 

 

ad 6) Schválení odměn statutárním orgánům

Členská schůze schválila hlasy všech přítomných členů (185 členů) vyplacení odměn statutárním orgánům za rok 2012.

 

ad 7) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

Pan Kafka ( vedoucí správy Interma BYTY a.s. ) přednesl zprávu o rozdílech v právní úpravě u bytových družstvech související s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, dle kterých se budou řídit bytová družstva s účinností od 1.1.2014 .

 

Následně proběhla diskuse , kde se řešily tyto body :

 • oddělení Interma BYTY a.s. ( správcovské firmy ) od mateřské firmy Interma a.s. ( stavební firma )
 • byla podána informace o snížení ceny tepla z důvodu odkoupení Teplárny Městem Jablonec nad Nisou
 • Pan  Ing. Dušek dále upozornil na povinnost členů družstva nechávat si představenstvem  schvalovat stavební úpravy ( týká se i instalace satelitů ) a pronájmy bytů.
 • Byl vznesen dotaz na opravu fasády – na cenu, kdo ji schvaloval, zda proběhlo výběrové řízení – vysvětlení podala paní Čechová, předsedkyně družstva .
 • reklamace nátěru zábradlí

 

 

Závěrem předsedající členské schůze pan Ing. Dušek a  paní Čechová poděkovali všem členům za účast a ukončili schůzi družstva .

 

Příští členská schůze proběhne v 1. pololetí roku 2014 (v tomto termínu je dle novely zákona nutné schválit účetní závěrku).

 

 

Zápis ze schůze a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma-byty.cz  v sekci: Uživatelé – Jablonec nad Nisou  – BD HORNÍ PROSEČ.

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 2.prosince 2013

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Pavla Čechová

                                                                                předseda družstva

 

 

 

 

 

 

Zapsala : Ing. M. Ježková

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.