Zápis z jednání členské schůze dne 5.2.2014

19.02.2014 15:31

Z Á P I S

 

z jednání členské schůze Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA

IČO: 28690354, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 5.února 2014 v 17:00 hodin

Místo konání: Široká 5135, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 5.2.2014: 13 členů

Přítomno:  7 členů

Hosté: Ing. Martin Stašák – vedoucí IS (Interma BYTY a.s.)

           

Program členské schůze:

1.       Zahájení, prezence

2.       Zpráva představenstva

3.       Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013

4.       Informace o připravovaném rozdělení BD RÝNOVICKÁ NISA

5.       Volba představenstva družstva

6.       Schválení refinance úvěru

7.       Informace o přípravě nových stanov

8.       Provozní záležitosti, diskuze, závěr

ad1) Zahájení, prezence

       Schůzi zahájila předsedkyně družstva Ing. Miloslava Ježková a všechny přivítala. Po  kontrole prezenční listiny a sečtení všech  hlasů konstatovala , že na členské schůzi je přítomno 7 členů a členská schůze je usnášeníschopná.

 

ad2) Zpráva představenstva

       Předsedkyně družstva přednesla úvodní zprávu a informovala družstevníky o prodeji bytových jednotek v bytových domech 02 k až 02m  v lokalitě Horní Proseč a upozornila na špatnou aktuální situaci v oblasti realitního trhu .

 

ad 3) Výsledky hospodaření za rok 2013.

       Předsedkyně družstva předala výsledky hospodaření za rok 2013 k následné diskuzi . Výsledky budou schváleny na příští schůzi BD  .

      

ad 4) Informace o připravovaném rozdělení BD RÝNOVICKÁ NISA

        Ing. Martin Stašák seznámil družstevníky se záměrem o přerozdělení úvěrů poskytnutých na výstavbu bytových domů 02K, 02L, 02M a 02N , tzn. rozdělení bytového družstva na dva právnické subjekty :

a)      stávající družstvo – v něm budou pouze aktuálně pronajaté byty formou družstevního bydlení a k nim příslušný úvěr.

b)      neprodané jednotky a k nim příslušný úvěr – bude založena nová společnost odštěpením od původního BD. Nová společnost převezme závazky družstva k dodavateli stavby.  

 

ad 5) Volba člena představenstva družstva

     Vzhledem k tomu , že paní Ing. Miloslavě Ježkové a Ing. Miloslavu Pekárkovi skončilo členství v představenstvu a tím došlo i k zániku funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva družstva, přistoupilo se k volbě nových členů představenstva zastávajících funkci předsedy a místopředsedy představenstva .

      návrh : paní Ing. Miloslava Ježková – předseda představenstva

                   pan Ing. Petr Horáček – místopředseda představenstva

 

Proběhlo hlasování :

 

Volba  Ing. Miloslavy Ježkové do představenstva družstva - jako člena a předsedu představenstva družstva

Pro : 7 členů               Proti : 0 členů        Zdrželo se: 0 členů

Paní Ing. Ježková byla zvolena členem představenstva a předsedou představenstva družstva .

 

Volba  Ing. Petra Horáčka do představenstva družstva - jako člena a místopředsedu představenstva družstva

Pro : 7 členů               Proti : 0 členů        Zdrželo se: 0 členů

Pan Ing. Horáček byl zvolen členem představenstva a místopředsedou představenstva družstva .

 

ad 6) Schválení refinance úvěru

 Členská schůze schválila refinanaci úvěru a pověřila Ing. Miloslavu Ježkovou,   předsedkyni představenstva a Ing. Petra Horáčka, místopředsedu představenstva družstva, podpisem smluv           a dalších dokumentů souvisejících s výše uvedenou refinancí úvěru a rozdělením bytového družstva na dva právnické subjekty.

Pro : 7 členů               Proti : 0 členů        Zdrželo se: 0 členů

 

ad 7) Informace o přípravě nových stanov

      Předsedkyně družstva upozornila na nový Zákon o obchodních korporacích , který je účinný od 1.1.2014 a dle kterého se řídí bytová družstva a na povinnost přizpůsobit mu Stanovy družstva . Na přípravě stanov se pracuje a budou předloženy v nejbližším možném termínu k odsouhlasení.

 

ad 8) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

Následně proběhla diskuse .

 

Závěrem předsedající členské schůze paní Ing. Ježková poděkovala všem členům za účast a ukončila schůzi družstva .

 

Příští členská schůze proběhne do 06/ 2014 (v tomto termínu je dle novely zákona nutné schválit účetní závěrku).

 

Zápis ze schůze a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma-byty.cz  v sekci: Uživatelé – Jablonec nad Nisou  – BD RÝNOVICKÁ NISA.

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 5.února 2014

 

 

 

 

 

 

                                                                         Ing. Miloslava Ježková

                                                                                předseda družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.