Zápis z jednání náhradní členské schůze 26.11.2013

26.11.2013 17:00

ZÁPIS

z jednání náhradní členské schůze BD VLNAŘSKÁ, IČ: 254 74 995,

se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, PSČ 460 01

 

Datum konání: 26.11.2013 v 17:00 hodin

Místo konání: ZŠ Broumovská, Liberec

Počet členů k 26.11.2013: 212 členů

Přítomno: 45 členů ( z toho 34 osobně a 11 na základě plné moci )

 

Program:

 1. Zahájení, prezence
 2. Stručná zpráva o činnost představenstva od poslední schůze
 3. Stručná zpráva kontrolní komise
 4. Schválení výsledků hospodaření za rok 2012
 5. Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

Libor Kafka – vedoucí správy bytového fondu Interma BYTY a.s.

Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev

Michal Večerník - domovník

 

Ad 1.)

Členskou schůzi zahájil předseda představenstva BD VLNAŘSKÁ Mgr. Michal Mochal.

Předseda členům připomněl, že vzhledem k náhradnímu termínu čl. schůze již není při hlasování potřeba nadpoloviční většiny v souladu s ust. čl. 24 stanov. Zároveň vyzval všechny, aby se vyjádřili k možnosti svolávat schůze po jednotlivých vchodech. Tento návrh nebyl schválen.

Pro: 11  členů          proti: 34 členové           zdrželi se hlasování: 0 členů

 

Ad.2.)

Pan předseda družstva přednesl zprávu o činnosti představenstva BD VLNAŘSKÁ:

 • kauza garáží pana Vašíčka – dostal výpověď pro porušení stanov (stále se řeší)
 • byla podepsána nová smlouva na provozování výtahů – s firmou OTIS
 • došlo k výměně atikových ( titanzinkových ) ploch – na střechách domů B a C
 • opravily se zvonky v domu B
 • představenstvo družstva se sešlo několikrát se zástupci sociálního odboru magistrátu města Liberec  - řešila se témata:
 1. nová mandátní smlouva s Interma BYTY a.s. ( pověřený správce ) a BD VLNAŘSKÁ
 2. dluhy na městských bytech
 • s odborem nemovitostí se řešilo odstranění vozidla, které stálo dlouhodobě před domem C
 • s Ing. Drbohlavem ( vedoucí reklamačního oddělení Intermy, a.s. ) se  vedla jednání týkající se nedořešených reklamací:

      -  byly provedeny nátěry v garážích

      -  začala oprava zámkové dlažby – bude doděláno na jaře r. 2014

      -  opravila se izolace na domu A, pokračovat budou práce i na domech B a C

      -  řeší se zatékání

      -  úpravy cest mezi domy dle informace Ing. Koška proběhnou na jaře r. 2014

      -  neuznaná reklamace  ( plísně na fasádách )

 • projednávaly se stížnosti na venčení psů v okolí domů a na štěkot psů v době klidu  

      stanoveného domovním řádem

Pan předseda dále upozornil na povinnost členů družstva nechávat si představenstvem  schvalovat stavební úpravy a pronájmy bytů.

 

Ad. 3.)

S činností kontrolní komise BD VLNAŘSKÁ seznámila přítomné paní Palasová. Uvedla, že kontrolované údaje za účetní období roku 2012 jsou v pořádku a navrhla zisk z roku 2012  započíst proti zápornému hospodářskému výsledku z let minulých.

 

Ad. 4.)

Členská schůze schválila hlasy všech přítomných členů (45 členů) výsledky hospodaření za rok 2012.

 

Ad. 5.)

Dluhy ke dni 1.11.2013 jsou ve výši 438 000 Kč. Polovina z toho pochází z městských bytů. Ostatní dluhy jsou součtem menších dlužných částek, větší dlužník v BD VLNAŘSKÁ není. Stav Fondu oprav ke 31.10.2013 4,155 mil. Kč.  Od 1.1.2014 bude účinná novela občanského zákoníku, která bude mimo jiné znamenat změnu všech nájemních smluv. 

 

Následně proběhla diskuse:

 • nespokojenost s úklidem – úklid se bude  sledovat, pokud nedojde ke zlepšení, bude provedena výměna úklidové firmy. Ve smlouvě o úklidu není mytí oken zvenku
 • byl vznesen návrh na zakoupení vchodových rohoží
 • náklady na prázdná parkovací místa hradí Interma a.s.
 • při zájmu o volná parkovací místa / cena za jedno je 99 000 Kč / se obracejte na paní Svobodovou, tel.: 604 227 924. Je možno využít i hypoteční úvěr družstva
 • znovu se otevřel problém s parkujícími auty při výjezdu z garáží – žádost na Magistrát města Liberce ( dopravní odbor ) ohledně dopravního značení zákaz parkování
 • na domě A proběhla výmalba chodeb a namontování nerezových lišt okolo výtahu – cena 80 tis. Kč. Příští rok proběhne v domě B. Zároveň budou vymalovány i vestibuly v domech C a D
 • před domy je přistavena malá popelnice – ta je určena pro lidi se sníženou pohyblivostí – pan předseda požádal všechny členy družstva, aby to respektovali
 • vzhledem k tomu, že si družstevníci stěžovali na rezavou vodu, která teče ze systému –  přislíbil pan Kafka, že objedná u Teplárny a.s. Liberec vyčištění nádob

 

Závěrem poděkoval předsedající členské schůze Mgr. Michal Mochal všem členům za účast a ukončil jednání.

 

Zápis ze schůze a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma-byty.cz  v sekci: Uživatelé – Liberec - BD VLNAŘSKÁ.

 

Příští členská schůze proběhne v 1. pololetí roku 2014 (v tomto termínu je dle novely zákona nutné schválit účetní závěrku).

 

Dotazy, připomínky a stížnosti je možné zasílat na bdvlnarska@centrum.cz

 

 

 

 

 

Zápis provedl: Ing. M.Ježková

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.