Zápis ze shromáždění vlastníků

11.11.2013 13:43

ZÁPIS č. 1/2013

ze shromáždění společenství vlastníků jednotek

 /dále jen „SVJ“/ Široká 5135, 468 04, Jablonec n.N.

 

Datum konání: 24. 10. 2013 v 17:00 hodin

Místo konání: vzorový byt č. 6, Široká 5135, 468 04 Jablonec nad Nisou

Hosté:

 1. Ing.Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.
 2. Libor Kafka – vedoucí Správy bytů Interma BYTY, a.s.
 3. Petra Hejduková – družstevní byt č.3

Shromáždění bylo zahájeno v 17.00 hodin. Dle výsledku prezence bylo konstatováno, že z celkového počtu 12 vlastníků bylo přítomno 10 vlastníků s právem hlasovacím, tj. 88,98 %. Žádný vlastník nebyl zastoupen na základě plné moci. Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Shromáždění zahájil Ing. Jan Hroch přivítáním pozvaných hostů paní Ing. Ježkové, pana Kafky a všech přítomných vlastníků.

 

Volba orgánů shromáždění vlastníků jednotek

Za výbor společenství byl jako předseda navržen Ing. Jan Hroch. Do funkce zapisovatele byla navržena Petra Vélová. Oba funkci přijali.

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu:

 1. Výsledek hlasování: PRO 10 tj. 100%; PROTI 0; zdržel se hlasování 0
 2. Na základě výsledků hlasování byly do funkce orgánů shromáždění vlastníků jednotek zvoleny tyto osoby:
  1. Předsedající: Ing. Jan Hroch
  2. Zapisovatel: Petra Vélová
  3. Ověřovatel: Ing. Miloslava Ježková (pozn. Zástupce většinového vlastníka BD Rýnovická Nisa.)

Předsedající schůze navrhl, aby se shromáždění dále řídilo programem, který byl všem vlastníkům dán na vědomí, a obsahoval:

 1. Zahájení, prezence, volba předsedajícího
 2. Změna Občanského zákoníku – nahlašování osob
 3. Vyúčtování – dotazy, připomínky
 4. Pronájem spol. prostor po domovníkovi
 5. Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

Změna Občanského zákoníku – nahlašování osob

 • Slovo si vzal pozvaný host pan Kafka a všechny přítomné seznámil s novinkami Občanského zákoníku, který vstoupí v platnost 1. 1. 2014.
 • Ze znění nového zákoníku vyplývá povinnost oznamovat veškeré změny v počtu osob užívajících byt.
 • Změnu v počtu osob je možné provádět na Interma BYTY, a.s., a nebo SVJ Široká 5135.
 • Povinnost a zároveň nutnost nahlašovat změny počtu osob souvisí se správným rozúčtováním dodávaných energií a služeb, které se vážou právě na počet osob.
 • Tímto zákonným opatřením má být redukováno a v nejlepším případě předcházeno bezdůvodnému a neoprávněnému obohacování.

 

Vyúčtování pro období od 1. 2. 2012 do 30. 6. 2013

 • Pan Kafka v úvodu představil nově vzniklou společnost Interma BYTY, a.s., která se zabývá správou bytů. Vysvětlil, podle jakých klíčů se počítá rozúčtování nákladů. Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové adrese: www.interma-byty.cz
 • Náklady za prázdné byty hradí investor a nejsou rozpočítávány do vyúčtování obsazeným jednotkám.
 • Postupně byly probrány jednotlivé položky:
  • poplatek za správu
  • domovník
   • SVJ připomnělo, že je potřeba zlepšit komunikaci mezi SVJ ,domovníkem a reklamačním oddělením. Některé závady se hlásí reklamačnímu oddělení vícekrát a není přehled o tom, které závady jsou již odstraněny.
  • Úklid
   • Doposud byl úklid prováděn v nouzovém režimu, ale jelikož je dům již z velké části zaplněn byl dán příslib, že od příštího měsíce přejdeme do standartního režimu dle přílohy smlouvy o domovnictví. Přílohu s rozsahem a četností jednotlivých povinností si vyžádá SVJ.
  • voda, TUV, SUV, ohřev vody
   • Ohřev TUV složka základní 40% (více se podílí developer)
   • Ohřev TUV složka spotřební 60%
   • Po naplnění ostatních bytů bude v dalších letech poměr 30% (složka základní) ku 70% (složka spotřební)
   • Pan Rozporka upozornil na částečně uzavřený ventil TUV ve sklepě, díky kterému musel dlouho odpouštět vodu, než mu tekla voda opravdu teplá. Byla mu doporučena reklamace vyúčtování.
  • Teplo
   • Vznesena připomínka vlastníků bytů k úniku tepla způsobená otvorem nad topením ve vestibulu, který byl dodatečně a bez odsouhlasení vlastníků bytů vybudován z důvodu špatné funkčnosti dovírání vchodových dveří. Doporučena opětovná reklamace panu Drbohlavovi popř. generálnímu řediteli Interma a.s. s přesným vymezením termínu s tím, že díra bude odstraněna a dveře opraveny nebo vyměněny, tak aby byly fukční i bez otvoru ve zdi. SVJ bude požadovat částečnou úhradu vzniklých nákladů.
  • Elektřina spol. prostor
   • Výpočet dle počtu osob / počet měsíců
  • Odvoz odpadů
   • Rozúčtování rovným dílem mezi Široká 5135 a 5136 a dále dle počtu osob / měsíců
  • Podílové náklady a revize
   • Zahrnuje např. revize výtahu, úklid sněhu, protipožární prohlídka a kontrola PHP, poplatek notáři při vzniku SVJ
  • Pojištění
   • Sjednáno výhodně pro všechny 4 domy

 

Pronájem společných prostor po domovníkovi

 • V měsíci říjnu všichni vlastníci BJ, kromě paní MUDr. Šimečkové, která nebyla k zastižení, odsouhlasili případný pronájem nebytových prostor v 1.NP po domovníkovi. Volné prostory, tj. kancelář o rozloze podlahové plochy 12,4 m2, budou pronajímány jako kancelář. Pronájem bude ošetřen smlouvou o pronájmu nebytových prostor. Náklady na služby (elektřina, teplo, SUV, TUV) budou hrazeny dle předpisu od správce. Prostředky za pronájem budou poukazovány na společný účet SVJ. Nájemné bude činit 1 250,- Kč měsíčně bez DPH. Souhlas vlastníků s pronájmem viz příloha č. 2.

 

 

Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 • Jana Degens vznesla připomínku, že není dostatečně informována o činnosti SVJ a navrhuje, aby byly důležité informace vyvěšovány na nástěnku.
 • Předseda Ing. Jan Hroch poděkoval všem přítomným za účast.
 • Shromáždění bylo ukončeno v 19:00 hodin.

 

Shromáždění společenství vlastníků jednotek se usneslo takto:

 • Nástěnka – vyvěsit přehled činnosti SVJ – důležité – paní Vélová
 • Zavolat panu Moravcovi - seřídit zámek dveří – paní Vélová
 • Reklamace dveří a otvoru ve vestibulu – pan Hroch
 • Poslat scan prezenční listiny a zápisu Ing. Ježkové – paní Vélová

 

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne 24. 10. 2013

 

 

 

Předseda SVJ Široká 5135

Ing. Jan Hroch

v. r.: …………………………………

Zapisovatel

Petra Vélová

v. r.: …………………………………

Ověřovatel zápisu

Ing. Miloslava Ježková

v. r.: …………………………………

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.