Zápis ze schůze BD OMEGA konané dne 5.6.2014

10.06.2014 13:20

ZÁPIS

ze členské schůze Bytového družstva MB Omega

 

 

 

Termín konání:   5. 6. 2014

Přítomní:  předseda představenstva BD MB OMEGA – Ing. Miloš Koněrza

                zástupce firmy Interma BYTY, a.s. správa nemovitostí – pan Kafka, Ing. Ježková

               zástupce firmy Atalian  CZ s.r.o. (úklidová firma) – pan Hovorka

 

Počet členů:  224 ke dni konání schůze

 

 

Přítomno:  133 členů; z toho 74 členů osobně a 59 členů v zastoupení na základě plné moci

                 Celkový počet hlasů: 188 (133 + 52 město + 3 za dva byty, kteří byli přítomní)          

 

Program:                          1) Zahájení, prezentace

                                         2) Zpráva představenstva

                                         3) Výsledky hospodaření za rok 2013

                                         4) Volba nového představenstva družstva

                                         5) Volba nové kontrolní komise

                                         6) Schválení směrnice pro rozúčtování služeb

                                         7) Schválení všeobecných požadavků na zabezpečení požární ochrany.

                                         8) Schválení odměn za výkon funkce v orgánech družstva.

                                         9) Navýšení fondu oprav.           

                                         10) Informace o nové legislativě a změně stanov

                                         11) Provozní záležitosti (dluhy apod.), diskuze, závěr.                           

 

1)       Předseda představenstva ing. Miloš Koněrza přivítal všechny přítomné a uvedl, že na základě počtu přítomných členů BD MB OMEGA a počtu obdržených plných mocí je schůze usnášení schopná.

 

2)       Předseda informoval přítomné o činnosti představenstva za uplynulé období a to ohledně zajištění dokumentace na zabezpečení požární ochrany a odstranění všech nedostatků, zjištěných kontrolní revizí včele s panem Bílkem. V objektu byly vyvěšeny cedulky EXIT a HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, dveře spojující garážové a bytové prostory musí zůstat nezamčené, tak aby v případě evakuace garážových prostor byl umožněn únik. Ze strany bytových prostor byly všechny dveře opatřeny kulatou klikou, pro zamezení přístupu neoprávněných osob. V garážích byla provedena oprava nekvalitně zhotovené podlahy a družstvo je připraveno ve spolupráci s firmou Trex - MB v opravách kritických míst pokračovat. Pro rok 2014 je opět připravená spolupráce s odchytovou firmou pana Kremla na snížení počtu holubů v okolí objektu ulice 17. Listopadu. Platba bude hrazená z prostředků Města Mladá Boleslav.

 

 

 

3)       Pan Kafka se vyjádřil kladně ke zprávě o hospodaření družstva za rok 2013. Majetek družstva zůstal beze změn, pouze došlo ke změně splacené částí.

-          Pohledávky BD  - saldokontní účet, vzniklý přeplatek 57 tisíc (z minulých vyúčtování)

-          Diskuze a dotazy k hospodaření – pohyby na fondu oprav se navrhuje vykazovat za každý rok plus uvedení rozdílu mezi dvěma následujícími roky.

-          Opravy do 10 tis. hrazeny z podílových fondů (rozpočítáváno na jednotlivé vchody)

-          Revize plynové kotelny v ulici Václava Klementa – kalkulace ceny se promítá do ceny tepla, jehož složky jsou : plyn, elektřina kotelny, revize, opravy a rezerva na opravy.   

Hlasování o schválení výsledků hospodaření za rok 2013: pro 188 hlasů, proti 0, zdržel se 0

 

4)        Oznámení stávajícího předsedy představenstva Miloše Koněrzy o plánovaném ukončení svého členství a  funkce z představenstva družstva z pracovních důvodů. Místopředsedovi představenstva družstva – Městu Mladá Boleslav skončilo funkční období a zatím kandidovat na další funkčí období nebude. Je nutno zvolit min. 3 členy představenstva a min. 3 členy kontrolní komise. O funkci v představenstvu se přihlásil pan Aleš Franc, bytem 17. Listopadu 1374.

Hlasování o zvolení nového člena představenstva: pro 185 hlasů, proti 0, zdrželo se 3

Dle dohody zůstane ve své funkci stávající předseda a pan Franc bude vykonávat funkci místopředsedy do další členské schůze, kde bude nové h lasování.

5)       Volba nové kontrolní komise: Pan Jiří Svoboda, současný člen komise souhlasil s opakovaným volením.

Hlasování o panu Svobodovi, jako členu KK: pro 183 hlasů, proti, zdrželo se 5

Na internetových stránkách bude zveřejněn popis chybějících členů statutárního orgánu – pro podzimní volby.

 

 

 

 

6)       Směrnice pro rozúčtování služeb: BD se řídí po novu zákonem o korporacích a občanským zákoníkem, např. rozdělení nákladů na výtahy – přízemí neplatí, 1. nadzemní podlaží se nepodílí na nákladech u těch osob, co výtah nevyužívají.

Virtuální kancelář na internetových stránkách – lze použít např. formulář pro nahlášení změny osob v bytě, odečet  energií apod.

https://www.interma-byty.cz/virtualni-kancelar/nahlasit-spolubydlici-osoby/

Hlasování o schválení směrnice pro rozúčtování služeb: pro 188 hlasů, proti 0, zdrželo 0

 

 

7)       Směrnice všeobecných požadavků na zabezpečení požární ochrany: hlasování pro 186, proti 0 a zdrželi se 2

 

8)       Schválení odměn za výkon funkce v orgánech družstva: bez připomínek. Hlasování pro 183, proti 0, zdrželo se 5

 

9)       Fond oprav: Platba z celkové plochy bytu včetně balkónu. Současná platba  3Kč/m2 , návrh 5 Kč/m2 a každý rok valorizace o 1 Kč do max. limitu  10Kč/m2.

Hlasování: pro 182, proti 3 zdrželi se 3.

 

10)    Informace o nové legislativě: od 1. 1. 2014 se řídí BD zákonem o korporacích a občanským zákoníkem, lze svolávat dílčí schůze i po domech, schůze je bez účasti potřebných hlasů při opakování do 15 dnů usnášení schopná i bez patřičných hlasů.

Nové stanovy družstva nutno schvalovat za účasti notářky a 100 % účasti členů. Do konce roku budou družstva bez trestu, po Novém roce 2015 budou probíhat výzvy na družstva.

 

11)    Diskuze :

·          1394 : elektrorevize  - nouzová osvětlení výměna všech  Atalian musí doložit počet vadných a jak s nimi naložil při výměně.

·          Kontrolní komise schvalování všech faktur. Nutno zřídit NONSTOP linku na závady u Atalian, bude vyvoláno jednání se zástupci firmy.

·          Zatékání do bytů – střecha neodpovídá výkresové dokumentaci, chybí fólie mezi plechovou krytinou a dřevěným záklopem., bohužel střecha po záruce. Bude zajištěna cenová nabídka na opravu.

·          Nutno stanovit povinnosti domovníka, kontrolní komise bude kontrolovat vykonávání ze strany Atalian s.r.o.

·          1385- opakované rozlámání FAB vložky, bezpečnostní kování převyšuje cenu výměny vložky.

·          Všechny dveře do sklepních kójí nutno opatřit nerezovým štítem, aby nedocházelo k vylamování dveří a překonávání zámku zloději.

·          Propadlá dlažba mezi vchody 1386 -1387 : bude vyhotovena fotodokumentace a zaslána na Město MB s žádostí o opravu izolace zdiva a následně dlažby.

 

 

 

 

 Dne 9.6. 2014 v Mladé Boleslavi

 

                                                                                                                

                                                                                                 Ing, Miloš Koněrza

                                                                                            předseda představenstva

                                                                                                   BD MB OMEGA

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.